Matthew 7:29

ἦν γὰρ διδάσκων αὐτοὺς ὡς ἐξουσίαν ἔχων· καὶ οὐχ ὡς οἱ γραμματεῖς αὐτῶν καὶ οἱ φαρισαῖοι.

For he taught them as one having authority, and not as their scribes and the Pharisees.

Matt 7:29 [Textus Receptus (Elzevir) (1624)]23
Ἦν γὰρ διδάσκων αὐτοὺς ὡς ἐξουσίαν ἔχων, καὶ οὐχ ὡς οἱ Γραμματεῖς.

MSS: E, M (f34vc2), S, Ω, 7, 8, 9 (f23r), 10 (f20v-21r), 11 (f38r), 12 (p69), 34 (f40v), 35 (f8v), 36 (f43r), 43, 44, 109, 157, 201, 230 (f25vc2), 438, 439, 490, 500, 556, 700, 866 (f10r), 901 (f18r), 1701 (f7v), 2835 (f17vc2), ℓ339c (f39rc2-vc1), ℓ1086 (f71rc1)

Matt 7:29 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)]
Hν γαρ διδασκων αυτους ως εξουσιαν εχων και ουχ ως οι γραμματεις αυτων

MSS: א, B, K, Δ, 1, 13, 22, 892, 1582 (f20v-21r)

Matt 7:29 [Codex Vaticanus Graecus 1209 (B03) (4th century)]
Hν γὰρ διδάσκων αὐτοὺς ὡς ἐξουσίαν ἔχων καὶ οὐχ ὡς οἱ γραμματεῖς αὐτω–.

Matt 7:29 [Codex Ephraemi Syri Rescriptus (C04) (5th century)]
ην γαρ διδασκω- αυτους ως εξουσιαν εχων και ουχ ως οι γραμματεις και οι φαρισαιοι·

Matt 7:29 [Codex Basilensis (E07) (8th century)]22r
ἦν γὰρ διδασκω_ αὐτοὺς ως ἐξουσιαν ἔχων͵ και οὐχ ὡς οἱ γραμματεῖς·

Matt 7:29 [Codex Cyprius (Grec 63) (K017) (9th century)]27r
ἦν γὰρ διδάσκων αὐτοὺς ὡς ἐξουσίαν ἔχω-· καὶ οὐχ ὡς οἱ γραμματεῖς αὐτῶν·

Matt 7:29 [Codex Washingtonianus (W032) (5th century)]
ην γαρ διδασκω- αυτους ως εξουσιαν εχων και ουχ ως οι γραμματεις αυτων ϗ οι φαρισαιοι·

MSS: W, 33 (f103v)

Matt 7:29 [Codex Sangallensis 48 (Δ037) (9th century)]38
ην γαρ διδασκων αυτους ως· εξουσιαν εχων και ουχ ως οι γραμματεις αυτων·

Matt 7:29 [Minuscule 1 (12th century)]167v
ἦν γὰρ διδάσκων αὐτοὺς ὡς ἐξουσίαν ἔχων· καὶ οὐχ ὡς οἱ γραμματεῖς αὐτῶν·

Matt 7:29 [Minuscule 44 (Add MS 4949) (12th century)]26r
ἦν γὰρ διδάσκων αὐτοὺς ὡς ἐξουσίαν ἔχων· καὶ οὐχ ὡς οἱ γραμματεῖς.

Matt 7:29 [Minuscule 439 (Add MS 5107) (1159)]20vc2
ἦν γὰρ διδάσκων αὐτοὺς ὡς ἐξουσίαν ἔχων, καὶ οὐχ’ ὡς οἱ γραμματεῖς.

Matt 7:29 {Peshitta]
ܡܰܠܶܦ݂ ܗ݈ܘܳܐ ܠܗܽܘܢ ܓ݁ܶܝܪ ܐܰܝܟ݂ ܡܫܰܠܛܳܐ ܘܠܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܣܳܦ݂ܪܰܝܗܽܘܢ ܘܰܦ݂ܪܺܝܫܶܐ܂

Matt 7:29 [Old Syriac Curetonian (Codex Curetonianus Syriacus syc)]
ܕܐܝܟ ܡܫܠܛܐ ܡܠܦ ܗܘܐ ܠܗܘܢ܂ ܘܠܐ ܐܝܟ ܣܦܪ̈ܝܗܘܢ ܘܦܪ̈ܝܫܐ܂

Matt 7:29 [Vulgate]
erat enim docens eos sicut potestatem habens non sicut scribae eorum et Pharisaei

Critical Apparatus :

(1) διδασκων : א, B, C, E, K, L, M, S, Δ, Σ, Ω, 1, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 109, 157, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 556, 700, 866, 892, 901, 1582, 1701, 2835, ℓ339, ℓ1086, Majority
(2) διδασκον : 4

(3) ως : א, B, C, E, K, M, S, Δ, Σ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 109, 157, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 556, 700, 866, 892, 901, 1582, 1701, 2835, ℓ339, ℓ1086, Majority
(4) ω : L

(5) γραμματεις : C, E, L, M, S, Ω, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 34, 35, 36, 43, 44, 109, 157, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 556, 700, 866, 901, 1701, 2835, ℓ339, ℓ1086, Majority, Sahidic
(6) ADD αυτων : א, B, K, Δ, Σ, 1, 13, 22, 892, 1582
(7) ADD και οι φαρισαιοι : C
(8) ADD αυτων και οι φαρισαιοι : W, 33, Vulgate (eorum et Pharisaei), Peshitta (ܣܳܦ݂ܪܰܝܗܽܘܢ ܘܰܦ݂ܪܺܝܫܶܐ), Syriac Curetonian (ܣܦܪ̈ܝܗܘܢ ܘܦܪ̈ܝܫܐ)

 

 

Tischendorf Mt 7:29 Tischendorf Mt 7:29

 

 

A Textual Commentary On Matthew 7:29

(a) Majority of manuscripts omit αὐτῶν after γραμματεῖς. Confer γραμματεῖς αὐτῶν in Luke 5:30:

καὶ ἐγόγγυζον οἱ Φαρισαῖοι καὶ οἱ γραμματεῖς αὐτῶν πρὸς τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ λέγοντες· διατί μετὰ τῶν τελωνῶν καὶ ἁμαρτωλῶν ἐσθίετε καὶ πίνετε;

Peshitta, Syriac Curetonian and Vulgate support γραμματεῖς αὐτῶν, but these versions add και οι φαρισαιοι, a reading found in Codex Ephraemi Rescriptus and Codex Washingtonensis. Γραμματεῖς or γραμματεῖς αὐτῶν καὶ οἱ φαρισαῖοι? The former, however well supported by evidence, are to be rejected, when it is manifest (or very probable) that they have proceeded from the errors of copyists.

 

 

This entry was posted in 01. Κατὰ Ματθαῖον. Bookmark the permalink.

Comments are closed.