Matthew 7:7

Αἰτεῖτε, καὶ δοθήσεται ὑμῖν· ζητεῖτε, καὶ εὑρήσετε· κρούετε, καὶ ἀνοιγήσεται ὑμῖν.

Ask, and it will be given to you; seek, and you will find; knock, and it will be opened to you.

Matt 7:7 [Textus Receptus (Elzevir) (1624)]20
Αἰτεῖτε, καὶ δοθήσεται ὑμῖν· ζητεῖτε, καὶ εὑρήσετε· κρούετε, καὶ ἀνοιγήσεται ὑμῖν.

MSS: B, E, M, S, 1, 7, 8, 22, 43, 44, 109, 157, 201, 438, 439, 490, 500 (f20v-21r), 700, 1582

Matt 7:7 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)]
Aιτειτε και δοθησεται ϋμιν ζητειτε και ευρησετε κρουεται και ανοιγησεται ϋμιν

Matt 7:7 [Codex Vaticanus Graecus 1209 (B03) (4th century)]
Αἰτεῖτε καὶ δοθήσεται ὑμῖν · ζητεῖτε καὶ εὑρήσετε · κρούετε καὶ ἀνοιγήσεται ὑμῖν·

Matt 7:7 [Codex Ephraemi Syri Rescriptus (C04) (5th century)]
Aιτειται και δοθησεται υμιν· ζητειτε και ευρησετε· κρουετε και ανοιγησετε υμιν·

Matt 7:7 [Codex Basilensis (E07) (8th century)]20r
Αιτειτε͵ και δοθησεται υμι· ζητειτε και ευρησετε· κρουετε͵ και ανοιγησεται υμιν·

Matt 7:7 [Codex Seidelianus I (Harley MS 5684) (G011) (9th century)]3vc1
Αιτειτε· και δοθησεται ϋμιν· ζητειτε και ευρησετε· κρουετε· και ανοιγησεται ϋμιν·

Matt 7:7 [Codex Cyprius (Grec 63) (K017) (9th century)]26r
αἰτεῖτε· καὶ δοθήσεται ὑμῖν· ζητεῖτε· καὶ εὑρήσετε· κρούετε· καὶ ἀνοιγήσεται ὑμῖν·

Matt 7:7 [Codex Purpureus Petropolitanus (N022) (6th century)]
Αιτιτε και δοθησεται υμιν ζητιτε και ευρησετε κρουετε και ανοιγησεται υμιν

Matt 7:7 [Codex Washingtonianus (W032) (5th century)]
αιτιτε και δοθησεται ϋμιν ζητειτε και ευρησεται κρουεται και ανυγησεται ϋμιν

Matt 7:7 [Codex Sangallensis 48 (Δ037) (9th century)]36
Αιτειτε και· δοθησεται υμιν Ζητειτε και ευρησετε Κρουετε και· ανοιγησετε υμιν·

Matt 7:7 [Codex Athous Dionysiou (Ω045) (9th century)]41c2
αἰτεῖΤε καὶ δοθήσετε ὑμῖ-· ζητεῖτε καὶ εὑρήσετε· κρούετε καὶ ἀνοιγήσεται ὑμῖν·

Matt 7:7 [Minuscule 1 (12th century)]167r
αἰτεῖτε ϗ δοθήσεται ὑμῖν· ζητεῖτε καὶ εὑρήσετε· κρούετε καὶ ἀνοιγήσεται ὑμῖν·

Matt 7:7 [Minuscule 44 (Add MS 4949) (12th century)]24v
αἰτεῖτε καὶ δοΘήσεται ὑμῖν ζητεῖτε· καὶ εὑρήσετε· κρούετε καὶ ἀνοιγήσεται ὑμῖν·

Matt 7:7 [Minuscule 109 (Add MS 5117) (1326)]35v-36r
αἰτεῖτε ϗ δοθήσετε ὑμῖν· ζητεῖτε Ṡ εὑρήσετε· κρούετε ϗ ἀνοιγήσεται ὑμῖν.

Matt 7:7 [Minuscule 201 (Add MS 11837) (1357)]21vc2
Αἰτεῖτε, καὶ δοθήσεται ὑμῖν· ζητεῖτε, καὶ εὑρήσετε· κρούετε, καὶ ἀνοιγήσεται ὑμῖν·

Matt 7:7 [Minuscule 439 (Add MS 5107) (1159)]19vc1
αἰΤεῖτε καὶ δοθήσεται ὑμ· ζητεῖτε καὶ εὑρήσετε· κρούετε καὶ ἀνοιγήσε{ται} ὑμῖν·

*    {ται} = Greek ligature

Matt 7:7 [Minuscule 686 (Add MS 5468) (1337)]32r
αἰτείτε καὶ δοθήσεται ὑμὶν· ζειτεῖται καὶ εὑρήσετε· κρούετε καὶ ἀνοιγήσεται ὐμῖν·

Matt 7:7 [Lectionary ℓ339 (iii) (Egerton MS 2163) (12th century)]145vc2
Εἶπεν ὁ κς · αἰτεῖτε ϗ δοθήσεται ὑμῖν· ζητεῖτε καὶ εὑρήσετε· κρούετε καὶ ἀνοιγήσεται ὑμῖν·

Matt 7:7 [Peshitta]
ܫܰܐܠܘ ܘܢܶܬ݂ܺܝܗܶܒ݂ ܠܟ݂ܽܘܢ ܒ݁ܥܰܘ ܘܬ݂ܶܫܟ݁ܚܽܘܢ ܩܽܘܫܘ ܘܢܶܬ݂ܦ݁ܬ݂ܰܚ ܠܟ݂ܽܘܢ܂

Matt 7:7 [Old Syriac Curetonian (Codex Curetonianus Syriacus syc)]
ܫܐܠܘ ܘܬܣܒܘܢ܂ ܘܒܥܘ ܘܬܫܟܚܘܢ܂ ܩܘܫܘ ܘܢܬܦܬܚ ܠܟܘܢ܂

Matt 7:7 [Vulgate]
petite et dabitur vobis quaerite et invenietis pulsate et aperietur vobis

Critical Apparatus :

(1) αιτειτε : א, B, E, G, K, L, M, S, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 13, 22, 33, 43, 44, 109, 157, 201, 438, 439, 490, 686, 700, 892, 1203, 1582, ℓ339 (i), ℓ339 (ii), ℓ339 (iii), Majority
(2) αιτιτε : N, W
(3) αιτειται : C

(4) δοθησεται : א, B, C, E, G, K, M, N, O?, S, W, Δ, 1, 7, 8, 13, 22, 33, 43, 44, 109, 157, 201, 438, 439, 490, 500, 686, 700, 892, 1203, 1582, ℓ339 (iii), Majority
(5) δοθησετε : 4, ℓ339 (ii)
(6) δωθησεται : ℓ339 (i)
(7) δωθησετε : L, Ω

(8) ζητειτε : א, B, C, E, G, K, L, M, O, S, W, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 13, 22, 33, 43, 44, 109, 157, 201, 439, 490, 500, 700, 892, 1203, 1582, ℓ339 (i), ℓ339 (ii), ℓ339 (iii), Majority
(9) ζητιτε : N
(10) ζειτειται : 686

(11) ευρησετε : א, B, C, E, G, K, M, N, O, S, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 22, 43, 44, 109, 157, 201, 438, 439, 490, 500, 686, 700, 1203c, 1582, ℓ339 (i), ℓ339 (ii), ℓ339 (iii), Majority
(12) ευρησειτε : L
(13) ευρησεται : W, 13, 33, 892, 1203*

(14) κρουετε : B, C, E, G, K, L, M, N, O, S, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 13, 22, 33, 43, 44, 109, 157, 201, 438, 439, 490, 500, 686, 700, 892, 1203, 1582, ℓ339 (i), ℓ339 (ii), ℓ339 (iii), Majority
(15) κρουεται : א, W

(16) ανοιγησεται : א, B, E, G, K, M, N, O, S, Ω, 1, 4, 7, 8, 13, 22, 33, 43, 44, 109, 157, 201, 438, 439, 490, 500, 686, 700, 892, 1203, 1582, ℓ339 (i), ℓ339 (ii), ℓ339 (iii), Majority
(17) ανοιγησετε : C, L, Δ
(18) ανυγησεται : W

 

ΝΓ /Ε :

K (f26r), L (f14vc2-15rc1), M (f33rc1), S (f28vc1), Ω (f41c2), 4 (f15v), 7 (f32v), 13 (f6vc1), 22 (f5r), 44 (f24v), 157 (f36r), 438 (f33v), 439 (f19vc1), 500 (f21r), 700 (f26v), 1203 (f17r), 1582 (f19r)

 

ΝΔ /Ε :

892 (f35v)

 

 

A Textual Commentary On Matthew 7:7

 

 

 

 

 

 

This entry was posted in 01. Κατὰ Ματθαῖον. Bookmark the permalink.

Comments are closed.