Matthew 8:10

Ἀκούσας δὲ ὁ Ἰησοῦς, ἐθαύμασεν, καὶ εἶπεν τοῖς ἀκολουθοῦσιν· ἀμὴν λέγω ὑμῖν, οὐδὲ ἐν τῷ Ἰσραὴλ τοσαύτην πίστιν εὗρον.

When Jesus heard it, he marveled, and said to those who followed, “Amen I say to you, I have not found such great faith in Israel.”

Matt 8:10 [Textus Receptus (Elzevir) (1624)]24
Ἀκούσας δὲ ὁ Ἰησοῦς, ἐθαύμασε, καὶ εἶπε τοῖς ἀκολουθοῦσιν· Ἀμὴν λέγω ὑμῖν, οὐδὲ ἐν τῷ Ἰσραὴλ τοσαύτην πίστιν εὗρον.

MSS: 7, 8 (f29vc2), 43, 115, 201, 438, 439, 490, 500, ℓ339 (f42vc2)

Matt 8:10 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)]
Aκουσας δε ο IC εθαυμασεν και ειπεν τοις ακολουθουσιν αμην λεγω υμιν ουδε εν τω ιηλ τοσαυτην πιστιν ευρον

Matt 8:10 [Codex Vaticanus Graecus 1209 (B03) (4th century)]
Aκούσας δὲ ὁ IC ἐθαύμασεν καὶ εἶπεν τοῖς ἀκολουθοῦσιν· ἀμὴν λέγω ὑμῖν παρ’ οὐδενὶ τοσαύτην πίστιν ἐν τῷ ισραὴλ εὗρον

Matt 8:10 [Codex Ephraemi Syri Rescriptus (C04) (5th century)]
Aκουσας δε ο IC εθαυμασεν· και ειπεν τοις ακολουθουσι- αυτο· αμην λεγω υμιν ουδε εν τω ιηλ τοσαυτην πιστιν ευρον·

Matt 8:10 [Codex Basilensis (E07) (8th century)]22v-23r
Ἀκούσας δὲ ὁ ΙC ἐθαύμασε-· καὶ εἶπεν τοῖς ἀκολουθοῦσιν· Ἀμὴν λέγω ὑμῖν͵ οὐδὲ ἐν τῷ ιηλ τὸσαυτην πιστιν εὗρον·

Μαtt 8:10 [Codex Seidelianus I (Harley MS5684) (G011) (9th century)]5rc1
Ακουσας δε ο IC· εθαυμασεν· και εϊπεν τοις ακολουθουσιν· αμην λεγω ϋμιν· ουδε εν τω ιηλ τοσαυτην πίστιν ηυρον·

Matt 8:10 [Codex Cyprius (Grec 63) (K017) (9th century)]28r
ἀκούσας δὲ ὁ ΙC· ἐθαύμασεν· καὶ εἶπεν τοῖς ἀκολουθούσιν· Ἀμὴν λέγω ὑμῖν· οὐδὲ ἐν τῶ ιηλ τὸσαύτην πίστην εὗρον·

MSS: E, K, M, S (f30rc2-vc1), Ω

Matt 8:10 [Codex Regius (Grec 62) (L019) (8th century)]16vc2-17rc1

Matt 8:10 [Codex Purpureus Petropolitanus (N022) (6th century)]
Ακουσας δε ταυτα ο ΙC εθαυμασεν και ειπεν τοις ακολουθουσιν αυτω αμην λεγω υμιν ουδε εν τω ιηλ τοσαυτην πιστιν ηυρον

Matt 8:10 [Codex Washingtonianus (W032) (5th century)]
Ακουσας δε ο IC εθαυμασεν και ειπεν τοις ακολουθουσιν αμην λεγω υμιν παρ ουδενι τοσαυτην πιστιν εν τω Ϊσραηλ’ ευρο-·

Matt 8:10 [Codex Sangallensis 48 (Δ037) (9th century)]39
Ακουσας δε ο IC· εθαυμε÷σεν· και ειπεν· τοις· ακολου ουσιν· Αμην· λεγω· υμιν· Ουδε εν· τω· ισλ τοσαυτην· πιστιν ευρον

Matt 8:10 [Minuscule 1 (12th century)]168r
ἀκούσας δὲ ὁ ισ ἐθαύμασ{εν} ϗ εἶπεν τοῖς ἀκολουθοῦσιν· ἀμὴν λέγω ὑμῖν· πἀρ οὐδὲνὶ {το}σαύτην πίστιν εὗρον·

* {το} = Greek ligature

MSS: 1, 1582 (f21v)

Matt 8:10 [Minuscule 44 (Add MS 4949) (12th century)]26v
ἀκούσας δὲ ὁ ἰσ ἐθαύμασε() καὶ εἶπεν τοῖς ἀκολουθοῦσιν· ἀμὴν λέγω ὑμῖν. οὐδὲ ἐν τῷ ἰηλ τοσαύτην πίστιν εὗρον.

ἐθαύμασε() = ἐθαύμασεν? Is ν erased?

Matt 8:10 [Minuscule 109 (Add MS 5117)  (1326)]37v
ἀκούσας δὲ ὁ ἰς ἐθαύμασε ϗ εἶπε τοῖς ἀκολουθοῦσϊν· ἀμὴν λέγω ὑμῖν, οὐδὲ ἐν τῷ ἰηλ   τοσαύτην πΐστην εὗρον·

Matt 8:10 [Minuscule 115 (Codex Harleian 5559) (11th century)]1r
ἀκούσας δὲ ὁ ισ ἐθαύμασε. καὶ εἶπε τοῖς ἀκολουθοῦσιν· ἀμὴν λέγω ὑμῖν. οὐδὲ ἐν τῷ ιηλ τοσαύτην πίστιν εὗρον·

Matt 8:10 [Minuscule 700 (Egerton MS 2610) (11th century)]28v-29r
ἀΚούσας δὲ ὁ ἰσ ἐθαύμασε καὶ εἶπεν τοῖς ἀκολουθοῦσιν· ἀμὴν λέγω ὑμῖν· οὐδὲ ἐν τῷ ἰηλ τοσαύτην πίστιν εὗρον.

Matt 8:10 [Peshitta]
ܟ݁ܰܕ݂ ܫܡܰܥ ܕ݁ܶܝܢ ܝܶܫܽܘܥ ܐܶܬ݁ܕ݁ܰܡܰܪ ܘܶܐܡܰܪ ܠܕ݂ܳܐܬ݂ܶܝܢ ܥܰܡܶܗ ܐܰܡܺܝܢ ܐܳܡܰܪ ܐ݈ܢܳܐ ܠܟ݂ܽܘܢ ܕ݁ܳܐܦ݂ ܠܳܐ ܒ݁ܐܺܝܣܪܳܐܝܶܠ ܐܶܫܟ݁ܚܶܬ݂ ܐܰܝܟ݂ ܗܳܕ݂ܶܐ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܳܐ܂

Matt 8:10 [Old Syriac Curetonian (Codex Curetonianus Syriacus syc)]
ܟܕ ܫܡܥ ܕܝܢ ܝܫܘܥ ܐܬܕܡܪ܂ ܘܐܡܪ ܠܐܢܫܐ ܕܐܬܝܢ ܒܬܪܗ܂ ܐܡܝܢ ܐܡܪܢܐ ܠܟܘܢ܂ ܕܐܦܠܐ ܒܐܢܫ ܒܝܬ ܐܝܣܪܝܠ ܐܫܟܚܬ ܐܝܟ ܗܕܐ ܗܝܡܢܘܬܐ܂

Matt 8:10 [Old Syriac Sinaitic (Codex Sinaiticus Syriacus sys)]
ܟܕ ܫܡܥ ܕܝܢ ܡܪܢ ܐܬܕܡܪ ܘܐܡܪ ܠܐܝܠܝܢ ܕܐܬܝܢ ܒܬܪܗ ܐܡܝܢ ܐܡܪܢܐ ܠܟܘܢ ܕܐܦܠܐ ܐܝܟ ܗܕܐ ܗܝܡܢܘܬܐ ܐܫܟܚܬ ܒܝܬ ܐܝܣܪܝܠ

Matt 8:10 [Vulgate]
audiens autem Iesus miratus est et sequentibus se dixit amen dico vobis non inveni tantam fidem in Israhel

Critical Apparatus :

(1) δε : א, B, C, E, G, K, L, M, S, W, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 13, 22, 33, 43, 44, 109, 115, 157, 201, 438, 439, 490, 500, 700, 892, 1582, ℓ339, Majority
(2) ADD ταυτα : N

(3) εθαυμασε : 4, 7, 8, 13, 22, 43, 44, 109, 115, 201, 438, 439, 490, 500, 700, 892, ℓ339
(4) εθαυμασεν : א, B, C, E, G, K, L, M, N, S, W, Ω, 1?, 33, 1582
(5) εθαυμεσεν : Δ

(6) ειπε : 4, 7, 8, 13, 43, 109, 115, 157, 201, 438, 439, 490, 500, 892, ℓ339
(7) ειπεν : א, B, C, E, G, K, L, M, N, S, W, Δ, Ω, 1, 22, 33, 43*?, 44, 700, 1582

(8) ακολουθουσιν : א, B, C, E, G, K, L, M, N, S, W, Ω, 1, 4, 7, 8, 22, 43, 44, 109, 115, 201, 438, 439, 490, 500, 700, 1582, ℓ339, Majority
(9) ακολου ουσιν : Δ
(10) ADD αυτο : C
(11) ADD αυτω : N, 13, 33, 157, 892

(12) αμην : א, B, C, E, G, K, L, M, N, S, W, Δ, Ω, 1, 7, 8, 22, 33, 43, 44, 109, 115, 157, 201, 438, 439, 490, 500, 700, 892, 1582, ℓ339, Majority
(13) αμιν : 4
(14) αμην αμην : 13

(15) ουδε εν τω ισραηλ τοσαυτην πιστιν ευρον : א, C, E, M, S, Δ, Ω, 7, 8, 33, 43, 44, 115, 157, 201, 438, 439, 490, 500, 700, 1582c, ℓ339, Majority, Peshitta
(16) ουδε εν τω ισραηλ τοσαυτην πιστιν ηυρον : G, N
(17) ουδε εν τω ισραηλ τοσαυτην πιστην ευρον : K, L, 109
(18) ουδε εν τω ισραηλ τωσαυτην πιστιν ευρον : 13
(19) ουδε παρ ουδενι εν τω ισραηλ τοσαυτην πιστιν ευρον : 22
(20) παρ ουδενι τοσαυτην πιστιν εν τω ισραηλ ευρον : B, W
(21) παρ ουδενι τοσαυτην πιστην εν τω ισραηλ ευρον : 4
(22) παρ ουδενι τοσαυτην πιστιν ευρον εν τω ισραηλ : 892?
(23) παρ ουδενι τοσαυτην πιστιν ευρον : 1, 1582

ΞΕ :

157 (f38v), 1582 (f21v)

 

Tischendorf Mt 8:10 Tischendorf Mt 8:10

 

 

A Textual Commentary On Matthew 8:10

 

 

 

 

This entry was posted in 01. Κατὰ Ματθαῖον. Bookmark the permalink.

Comments are closed.