Matthew 8:11

Λέγω δὲ ὑμῖν· ὅτι πολλοὶ ἀπὸ ἀνατολῶν καὶ δυσμῶν ἥξουσιν, καὶ ἀνακλιθήσονται μετὰ Ἀβραὰμ· καὶ Ἰσαὰκ· καὶ Ἰακὼβ, ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν·

And I say to you that many will come from the east and the west, and will sit down with Abraham, and Isaac, and Jacob, in the kingdom of Heaven.

Matt 8:11 [Textus Receptus (Elzevir) (1624)]24
Λέγω δὲ ὑμῖν ὅτι πολλοὶ ἀπὸ ἀνατολῶν καὶ δυσμῶν ἥξουσι, καὶ ἀνακλιθήσονται μετὰ Ἀβραὰμ καὶ Ἰσαὰκ καὶ Ἰακὼβ ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν·

MSS: S (f30vc1), 1, 7, 8 (f29vc2&28rc1), 10, 11, 12, 22 (f11r-v), 34, 35, 43, 109, 115, 157, 201, 230, 438, 439 (f21rc2-vc1), 490, 500, 556, 866 (f10v), 892, 901 (f18v)

Matt 8:11 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)]
Λεγω δε ϋμιν οτι πολλοι απο ανατολων · και δυσμω- ηξουσιν και ανακλιθησονται μετα αβρααμ και ϊσακ και ϊακωβ εν τη βασιλεια των ουρανων

Matt 8:11 [Codex Vaticanus Graecus 1209 (B03) (5th century)]
Λέγω δὲ ὑμῖν ὅτι πολλοὶ ἀπὸ ἀνατολῶν καὶ δυσμῶν ἥξουσιν καὶ ἀνακλιθήσονται μετὰ ἀβραὰμ καὶ ισαὰκ καὶ ιακωβ ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανω–

Matt 8:11 [Codex Ephraemi Syri Rescriptus (C04) (5th century)]
λεγω δε υμιν οτι πολλοι απο ανατολων και δυσμων ηξουσιν και ανακλιθησονται μετα αβρααμ· και ισαακ και ιακωβ εν τη βασιλεια των ουρανων·

Matt 8:11 [Codex Basilensis (E07) (8th century)]23r
λέγω δὲ ὑΜῖν͵ ὅτι πολλοὶ ἀπὸ ἀνατολων καὶ δυσμῶν ἥξουσι–͵ καὶ ἀνακληθησονται͵ μετὰ ἀβραὰμ͵ καὶ ϊσαὰκ͵ καὶ ϊακὼβ͵ ἐν τῆ βασιλεία τῶν ουνων·

Μαtt 8:11 [Codex Seidelianus I (Harley MS 5684) (G011) (9th century)]5rc1
λεγω δε ϋΜιν· οτι πολλοὶ απο ανατολων και δυσμων ηξουσιν· και ανακλιθησονται μετα αβρααμ και ϊσαακ και ϊακωβ εν τη βασιλεια των ουνων·

MSS: G, Ω (f45c2-46c1), 2835 (f18rc2), ℓ1086 (f73v-74r)

Matt 8:11 [Codex Cyprius (Grec 63) (K017) (9th century)]28r
λέγω δὲ ὑμῖν· ὅτι Πολλοὶ ἀπὸ ἀνατολῶν καὶ δυσμῶν ἥξουσιν· καὶ ἀνακληθήσονται μετὰ άβραὰμ καὶ ίσαὰκ καὶ ίακὼβ. ἐν τῆ βασιλεῖα τῶ- οὐνων·

MSS: K, M (f35rc1-2)

Matt 8:11 [Codex Purpureus Petropolitanus (N022) (6th century)]
Λεγω δε υμιν οτι πολλοι απο ανατολων και δυσμων ηξουσι και ανακλιθησοντε μετα αβρααμ· και ισαακ και ιακωβ εν τη βασιλεια των ουρανων

Matt 8:11 [Codex Washingtonianus (W032) (5th century)]
Λεγω δε ϋμιν οτι πολλοι απο ανατολων και δυσμων ηξουσιν και ανακλειθησονται μετα αβρααμ’ και ϊσαακ’ και ϊακωβ’ εν τη βασιλεια των ουρανων

Matt 8:11 [Codex Sangallensis 48 (Δ037) (9th century)]39
λεγω δε υμιν· Οτι· πολλοι· απο ανατολων· και· δυσμων· ηξουσιν· και· ανακλιθησονται· μετα· αβρααμ και· ισαακ· και ιακωβ εν· τη· βασιλεια των· ουρανων·

Matt 8:11 [Minuscule 1 (12th century)]168r
λέγω δὲ ὑμ{ῖν}· πολλοὶ ἀνατολῶν καὶ δυσμῶν ἥξουσι· ϗ ἀνακλιθήσονται μετὰ ἀβραὰμ καὶ ἰσαὰκ ϗ ἰακὼβ ἐν τῆ βασιλείᾳ τῶν οὐνων·

MSS: 1, 1582

Matt 8:11 [Minuscule 8 (Gr. 49) (11th century)]29vc2&28rc1
Λέγω δὲ ὑμῖν· ὅτι πολλοὶ ἀπὸ ἀνατολῶν καὶ δυσμῶν ἥξουσι, καὶ ἀνακλιθήσονται μετὰ ἀβραὰμ καὶ ἰσαὰκ καὶ ἰακὼβ ἐν τῆ βασιλεία | τῶν οὐνων·

* From Mt 7:21

Matt 8:11 [Minuscule 44 (Add MS 4949) (12th century)]26v
λέγωΜῖν· ὅτι πολλοὶ ἀπὸ ἀνατολῶν καὶ δυσμῶν ἥξουσι· καὶ ἀνακλιθήσονται μετὰ ἀβραὰμ καὶ ἰσαὰκ καὶ ἰακὼβ ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐνων·

MSS: 44, 700

Matt 8:11 [Minuscule 115 (Harley 5559) (11th century)]1r
λέγω δὲ ὑμῖν· ὅτι πολλοὶ ἀπὸ ἀνατολῶν καὶ δυσμῶν ἥξουσι καὶ ἀνακλιθήσονται μετὰ ἀβραὰμ ϗ ἰσαὰκ ϗ ἰακὼβ ἐν τῆ βασιλεία τῶν οὐνῶν·

Matt 8:11 [Peshitta]
ܐܳܡܰܪ ܐ݈ܢܳܐ ܠܟ݂ܽܘܢ ܕ݁ܶܝܢ ܕ݁ܣܰܓ݁ܺܝܶܐܐ ܢܺܐܬ݂ܽܘܢ ܡܶܢ ܡܰܕ݂ܢܚܳܐ ܘܡܶܢ ܡܰܥܪܒ݂ܳܐ ܘܢܶܣܬ݁ܰܡܟ݁ܽܘܢ ܥܰܡ ܐܰܒ݂ܪܳܗܳܡ ܘܺܐܝܣܚܳܩ ܘܝܰܥܩܽܘܒ݂ ܒ݁ܡܰܠܟ݁ܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܫܡܰܝܳܐ܂

Matt 8:11 [Old Syriac Curetonian (Codex Curetonianus Syriacus syc)]
ܐܡܪ ܐܢܐ ܠܟܘܢ ܕܝܢ܂ ܕܣ̈ܓܝܐܐ ܢܐܬܘܢ ܡܢ ܡܕܢܚܐ ܘܡܢ ܡܥܪܒܐ܂ ܘܢܣܬܡܟܘܢ ܥܡ ܐܒܪܗܡ ܘܐܝܣܚܩ ܘܝܥܩܘܒ ܒܡܠܟܘܬܐ ܕܫܡܝܐ

Matt 8:11 [Old Syriac Sinaitic (Codex Sinaiticus Syriacus sys)]
ܐܡܪܢܐ ܠܟܘܢ ܕܣܓ̈ܝܐܐ ܢܐܬܘܢ ܡܢ ܡܕܢܚܐ ܘܡܢ ܡܥܪܒܐ ܘܢܣܬܡܟܘܢ ܥܡ ܐܒܪܗܡ ܘܐܝܣܚܩ ܘܝܥܩܘܒ ܒܡܠܟܘܬܐ ܕܫܡܝܐ

Matt 8:11 [Vulgate]
dico autem vobis quod multi ab oriente et occidente venient et recumbent cum Abraham et Isaac et Iacob in regno caelorum

Critical Apparatus :

(1) δε : א, B, C, E, G, K, L, M, N, S, W, Δ, Σ, Φ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 34, 35, 36, 43, 109, 115, 157, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 556, 866, 892, 901, 1582, 1701, 2835, ℓ339, ℓ1086, Majority
(2) OMIT δε : 44, 700

(3) οτι : א, B, C, E, G, K, M, N, S, W, Δ, Σ, Φ, Ω, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 109, 115, 157, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 556, 700, 866, 892, 901, 2835, ℓ339, ℓ1086, Majority
(4) OMIT οτι : 1, 1582, 1701

(5) ηξουσι : N, S, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 34, 35, 43, 44, 109, 115, 157, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 556, 700, 866, 892, 901, 1582, 1701
(6) ηξουσιν : א, B, C, E, G, K, L, M, W, Δ, Σ, Φ, Ω, 33, 36, 2835, ℓ339, ℓ1086,

(7) ανακλιθησονται : א, B, C, G, S, Δ, Φ, Ω, 1, 7, 8, 10, 11, 12, 22, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 109, 115, 157, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 556, 700, 866, 892, 901, 1582, 1701, 2835, ℓ1086, Majority
(8) ανακλειθησονται : W, Σ
(9) ανακληθησονται : E, K, L, M, 4, 9, 13, ℓ339
(10) ανακλιθησοντε : N

(11) αβρααμ : א, B, C, E, G, K, M, N, S, W, Δ, Σ, Φ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 109, 115, 157, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 556, 700, 866, 892, 901, 1582, 1701, 2835, ℓ339, ℓ1086, Majority
(12) αβραμ : L

(13) ισαακ : B, C, E, G, K, L, M, N, S, W, Δ, Σ, Φ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 109, 115, 157, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 556, 700, 866, 892, 901, 1582, 1701, 2835, ℓ339, ℓ1086, Majority
(14) ισακ : א

 

 

ΞΕ / Ε :

K (f28r), M (f35rc1-2), 4 (f17v), 9 (f24r), 10 (f21v), 11 (f39r-v), 12 (p71), 36 (f44v), 44 (f26v), 1701 (f8v)

ΞϚ / Ε  :

8 (f29vc2&28rc1), 157 (f38v-39r), 230 (f26rc2), 556 (f13v), 1582 (f21v), 2835 (f18rc2)

 

Tischendorf Mt 8:11 Tischendorf Mt 8:11

 

 

A Textual Commentary On Matthew 8:11

 

 

 

 

This entry was posted in 01. Κατὰ Ματθαῖον. Bookmark the permalink.

Comments are closed.