Matthew 8:14

Καὶ ἐλθὼν ὁ Ἰησοῦς εἰς τὴν οἰκίαν Πέτρου, εἶδεν τὴν πενθερὰν αὐτοῦ βεβλημένην καὶ πυρέσσουσαν·

When Jesus came into Peter’s house, he saw his (Peter’s) mother-in-law lying down sick with a fever.

Matt 8:14 [Textus Receptus (Elzevir) (1624)]24
Καὶ ἐλθὼν ὁ Ἰησοῦς εἰς τὴν οἰκίαν Πέτρου, εἶδε τὴν πενθερὰν αὐτοῦ βεβλημένην καὶ πυρέσσουσαν·

MSS: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 35, 43, 44, 157, 201, 230, 438, 490, 500, 700, 866 (f10v)

Matt 8:14 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)]
και ελθων ο IC εις την οικιαν πετρου ειδεν την πενθεραν αυτου βεβλημενην και πυρεσσουσαν

Matt 8:14 [Codex Vaticanus Graecus 1209 (B03) (4th century)]
Καὶ ἐλθὼν ὁ IC εἰς τὴν οἰκίαν πέτρου εἶδεν τὴν πενθερὰν αὐτοῦ βεβλημένην καὶ πυρέσσουσαν·

Matt 8:14 [Codex Ephraemi Syri Rescriptus (C04) (5th century)]
Kαι ελθων ο IC εις την οικιαν πετρου· ειδεν την πενθεραν αυτου βεβλημενην και πυρεσσουσαν·

Matt 8:14 [Codex Basilensis (E07) (8th century)]23r-v
Καὶ ἐλθὼν ὁ IC εἰς τὴν οἰκίαν πέτρου͵ εἶδεν την πενθεραν αὐτου· βεβλημένην και πυρέσσουσαν·

MSS: א, B, C, E, G, M, S (τιν οικιαν?) (f30vc1-2), N, Δ, Ω, 1, 34, 36, 115. 439, 1701, 2835 (f18r-v)

Μαtt 8:14 [Codex Seidelianus I (Harley MS 5684) (G011) (9th century)]5rc2
Κὰι ελθων ο IC εις την οικίαν πετρȢ· ειδεν την πενθεραν αυτου· βεβλημένην και πυρέσσουσαν·

Matt 8:14 [Codex Cyprius (Grec 63) (K017) (9th century)]28r
Καὶ ἐλθὼν ὁ IC εἰς τὴν οἰκίαν πέτρου· ἵδεν τὴν πενθερὰν αὐτοῦ βεβλημένην καὶ πυρέσσουσαν·

MSS: K, N, 13 (f8rc1-2)

Matt 8:14 [Codex Purpureus Petropolitanus (N022) (6th century)]
Και ελθων ο IC εις την οικιαν πετρου ιδεν την πενθεραν αυτου βεβλημενην και πυρεσσουσαν

Matt 8:14 [Codex Washingtonianus (W032) (5th century)]
Και ελθων ο IC εις την οικειαν πετρου ειδεν την πενθεραν αυτου βεβλημενην και πυρεσσουσαν

Matt 8:14 [Codex Sangallensis 48 (Δ037) (9th century)]39
Και· ελθων· ο· IC· εις την· οικιαν πετρου ειδεν· την· πενθεραν αυτου βεβλημενην· και· πυρεσσουσαν·

Matt 8:14 [Minuscule 1 (12th century)]168r
Καὶ ἐλθὼν ὁ ἰσ εἰς τὴν οἰκίαν πέτρου· εἶδεν τὴν πενθερὰν αὐτοῦ βεβλημένην καὶ πυρέσσουσ{αν}

MSS: 1, 1582 (f22r)

Matt 8:14 [Minuscule 44 (Add MS 4949) (12th century)]27r
καὶ ἐλθὼν ὁ ἰσ ις τὴν οἰκίαν πέτρου. εἶδε τὴν πενθερὰν αὐτοῦ βεβλημένην καὶ πυρέσσουσαν·

Matt 8:14 [Minuscule 109 (Add MS 5117)  (1326)]37v
Καὶ ἐλθὼν ὁ ἰσ εἰς τὴν οἰκίαν πέτρου, εἶδεν τὴν πενθερὰν αὐτοῦ βεβλημένην καὶ πϋρέσουσαν·

Matt 8:14 [Minuscule 115 (Harley 5559) (11th century)]1r
Καὶ ἐλθὼν ὁ ισ εἰς τὴν οἰκίαν πέτρου. εἶδεν τὴν πενθερὰν αὐτοῦ βεβλημένην καὶ πυρέσσουσα[.]

Matt 8:14 [Lectionary ℓ339 (ii) (Egerton MS 2163) (12th century)]42rc1
(Σαββατον Δ)
Τῶ καιρῶ ἐκείνω· ἐλθὼν ὁ ἰς εἰς τὴν οἰκίαν πέτρου εἶδε τὴν πενθερὰν αὐτοῦ βεβλημένην καὶ πυρέσσουσαν·

Matt 8:14 [Lectionary ℓ1086 (A’ 86) (10th century)]72vc2
(Σαββατον Δ)
Τῶ καιρῶ ἐκείνω ἐλθὼν ὁ IC  εἰς τὴν οἰκίαν πέτρου εἶδεν τὴν πενθερὰν αὐτοῦ βεβλημένην καὶ πυρέσσουσαν·

Matt 8:14 [Peshitta]
ܘܶܐܬ݂ܳܐ ܝܶܫܽܘܥ ܠܒ݂ܰܝܬ݁ܶܗ ܕ݁ܫܶܡܥܽܘܢ ܘܰܚܙܳܐ ܠܰܚܡܳܬ݂ܶܗ ܕ݁ܪܰܡܝܳܐ ܘܰܐܚܺܝܕ݂ܳܐ ܠܳܗ ܐܶܫܳܬ݂ܳܐ܂

Matt 8:14 [Old Syriac Curetonian (Codex Curetonianus Syriacus syc)]
ܘܐܬܐ ܝܫܘܥ ܠܒܝܬܗ ܕܫܡܥܘܢ ܟܐܦܐ܂ ܘܚܙܐ ܠܚܡܬܗ ܕܪܡܝܐ ܘܐܚܝܕܐ ܠܗܿ ܐܫܬܐ܂

Matt 8:14 [Old Syriac Sinaitic (Codex Sinaiticus Syriacus sys)]
ܘܐܬܐ ܡܪܢ ܠܒܝܬܗ ܕܫܡܥܘܢ ܟܐܦܐ ܘܚܙܐ ܠܚܡܬܗ ܕܪܡܝܐ ܘܐܚܝܕܐ ܠܗ ܐܫܬܐ܂

Matt 8:14 [Vulgate]
et cum venisset Iesus in domum Petri vidit socrum eius iacentem et febricitantem

Critical Apparatus :

(1) ελθων : א, B, C, E, G, K, L, M, N, S, W, Δ, Σ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 109, 115, 157, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 700, 866, 901, 1582, 1701, 2835, ℓ339 (ii), ℓ1086, Majority
(2) εισελθων : 556, 892

(3) οικιαν : א, B, C, E, G, K, L, M, N, S, Δ, Σ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 109, 115, 157, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 556, 700, 866, 892, 901, 1582, 1701, 2835, ℓ339 (ii), ℓ1086, Majority
(4) οικειαν : W

(5) ειδε : 7, 8, 9, 10, 11, 12, 35, 43, 44, 157, 201, 230, 438, 490, 500, 556, 700, 866, 901, ℓ339 (ii)
(6) ειδεν : א, B, C, E, G, L, M, S, Δ, Ω, 1, 22, 34, 36, 109, 115, 439, 892, 1582, 1701, 2835, ℓ1086
(7) ιδε : 4
(8) ιδεν : K, N, Σ, 13, 33,

(9) πενθεραν : א, B, C, E, G, K, L, M, N, S, W, Δ, Σ, Ω, 1, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33?, 34, 35, 36, 43, 44, 109, 115, 157, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 556, 700, 866, 892, 901, 1582, 1701, 2835, ℓ339 (ii), ℓ1086, Majority
(10) πεθεραν : 4

(11) βεβλημενην : א, B, C, E, G, K, M, N, S, W, Δ, Σ, Ω, 1, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 109, 115, 157, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 556, 700, 866, 892, 901, 1582, 1701, 2835, ℓ339 (ii), ℓ1086, Majority
(12) βεβλιμενην : L
(13) βεβλημμενην : 4

(14) πυρεσσουσαν : א, B, C, E, G, K, L, M, N, S, W, Δ, Σ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 115, 157, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 556, 700, 866, 892, 1582, 1701, 2835, ℓ339 (ii), ℓ1086, Majority
(15) πυρεσουσαν : 109, 901

 

 

Η : Περὶ τῆς πενθερᾶς Πέτρου

9, 10, 11, 12, 34, 1701, 2835 (f18vc1)

 

ΞΖ / Β :

K (f28r), M (f35rc2), S (f30vc1-2), Ω (f46c1), 4 (f17v), 7 (f34r), 9 (f24r), 10 (f21v), 11 (f39v-40r), 12 (p71), 13 (f8rc1-2), 22 (f11v), 36 (f45r), 44 (f27r), 438 (f37v), 500 (f23r), 700 (f29r), 892 (f38v-39r), 1701 (f8v)

ΞΗ / Ε :

34 (f45r-v), 157 (f39r), 556 (f14r), 1582 (f22r), 2835 (f18rc2), ℓ1086 (f72vc2)

 

Tischendorf Mt 8:14 Tischendorf Mt 8:14

 

 

A Textual Commentary On Matthew 8:14

 

 

 

This entry was posted in 01. Κατὰ Ματθαῖον. Bookmark the permalink.

Comments are closed.