Matthew 8:15

καὶ ἥψατο τῆς χειρὸς αὐτῆς, καὶ ἀφῆκεν αὐτὴν ὁ πυρετός, καὶ ἠγέρθη καὶ διηκόνει αὐτῷ.

And he touched her hand, and the fever left her, and she arose and ministered to him.

Matt 8:15 [Textus Receptus (Elzevir) (1624)]24
Kαὶ ἥψατο τῆς χειρὸς αὐτῆς, καὶ ἀφῆκεν αὐτὴν ὁ πυρετός· καὶ ἠγέρθη, καὶ διηκόνει αὐτοῖς.

MSS: M (f35vc1), 1, 4 (f17v), 7, 10 (f21v-22r), 11 (f40r), 22 (f11v), 556, 901 ([ο] πυρετος?) (f18v), 1582 (f22r), 1701 (f8v), ℓ339 (ii) (f42rc1)

Matt 8:15 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)]
Kαι ηψατο της χιρος αυτης και αφηκεν αυτη- ο πυρετος και εηγερθηις ϗ διηκονι αυτωοις

Matt 8:15 [Codex Vaticanus Graecus 1209 (B03) (4th century)]
Kαὶ ἥψατο τῆς χειρὸς αὐτῆς καὶ ἀφῆκεν αὐτὴν ὁ πυρετός· καὶ ἠγέρθη καὶ διηκόνει αὐτῷ.

Matt 8:15 [Codex Ephraemi Syri Rescriptus (C04) (5th century)]
και ηψατο της χειρος αυτης και αφηκεν αυτην ο πυρετος και ηγερθη και διηκονει αυτω·

Matt 8:15 [Codex Basilensis (E07) (8th century)]23v
Καὶ ἥψατο τῆς χειρὸς αὐτῆς· καὶ ἀφῆκεν αὐτὴν ὁ πυρετός· καὶ ἠγέρθη καὶ διηκόνει αὐτῶ·

Μαtt 8:15 [Codex Seidelianus I (Harley MS 5684) (G011) (9th century)]5rc2
και ηψατο της χειρος αυτης· και αφηκεν αυτην ο πυρετος· ϗ ηγερθη και διηκονει αυτω·

MSS: B, C, E, G, K, S, Σ, Ω (f46c1-2), 8, 9 (f24r), 12 (p71-72), 34, 35 (f25r-v), 36 (f45r), 43, 44, 109 (f37v-38r), 115?, 201, 230 (f26vc1), 438, 439 (f21vc1-2), 490. 700, 866 (f10v), 2835 (f18vc1), ℓ1086 (f72vc2)

Matt 8:15 [Codex Cyprius (Grec 63) (K017) (9th century)]28r
καὶ ἥψατο τῆς χειρὸς αὐτῆς· καὶ ἀφῆκεν αὐτὴ- ὁ πυρετός· καὶ ἠγέρθη καὶ διηκόνει αὐτῶ·

Matt 8:15 [Codex Purpureus Petropolitanus (N022) (6th century)]
και ηψατο της χειρος αυτης και αφηκεν αυτην ο πυρετος και ηγερθη και διηκονει αυτων

* αυτων] sic ex errore scribae

Matt 8:15 [Codex Washingtonianus (W032) (5th century)]
και ηψατο της χειρος αυτης και αφηκεν αυτην ο πυρετος και ηγερθη και διηκονι αυτω·

Matt 8:15 [Codex Sangallensis 48 (Δ037) (9th century)]39
και ηψατο της χειρος αυτης και αφηκεν· αυτην· ο· πυρετος Και ηγερθη· και· διηκονει· αυτοις·

Matt 8:15 [Minuscule 1 (12th century)]168r
καὶ ἥψατο τῆς χειρὸς αὐτῆς· ϗ ἀφῆκεν αὐτὴν ὁ πυρετ{ὸς}· καὶ ἠγέρθη ϗ διηκόνει αὐτοῖς.

Matt 8:15 [Minuscule 44 (12th century)]27r
καὶ ἥψατο τῆς χειρὸς αὐτῆς. καὶ ἀφῆκεν αὐτὴν ὁ πυρετός· καὶ ἠγέρθη καὶ διηκόνει αὐτῷ.

Matt 8:15 [Minuscule 115 (11th century)]1r-v
καὶ ἥψατο τῆς χειρὸς αὐτῆ[ς …] ἀφῆκεν αὐτὴν ὁ πυρετός καὶ ἠγέρθη καὶ διηκόνει αὐτῶ·

* [ς …] = damaged

Matt 8:15 [Minuscule 500 (Add MS 17982) (13th century)]23r
καὶ ἥψατο τῆς χειρὸς αὐτῆς καὶ ἀφῆκεν αὐτὴν ὁ πυρετός· καὶ ἠγέρθη καὶ διει<η>κόνει αὐτῶ :

Matt 8:15 [Peshitta]
ܘܰܩܪܶܒ݂ ܠܺܐܝܕ݂ܳܗ ܘܰܫܒ݂ܰܩܬ݂ܳܗ ܐܶܫܳܬ݂ܳܐ ܘܩܳܡܰܬ݂ ܘܰܡܫܰܡܫܳܐ ܗ݈ܘܳܬ݂ ܠܶܗ܂

Matt 8:15 [Old Syriac Curetonian (Codex Curetonianus Syriacus syc)]
ܘܩܪܒ ܠܐܝܕܗܿ܂ ܘܒܗܿ ܒܫܥܬܐ ܫܒܩܬܗܿ ܐܫܬܐ܂ ܘܩܡܬ ܘܡܫܡܫܐ ܗܘܬ ܠܗܘܢ܂

Matt 8:15 [Old Syriac Sinaitic (Codex Sinaiticus Syriacus sys)]
ܘܩܪܒ ܠܐܝܕܗ ܘܒܗ ܒܫܥܬܐ ܫܒܩܬܗ ܐܫܬܐ ܘܩܡܬ ܘܡܫܡܫܐ ܗܘܬ ܠܗܘܢ܂

Matt 8:15 [Vulgate]
et tetigit manum eius et dimisit eam febris et surrexit et ministrabat eis

Critical Apparatus :

(1) της : א, B, C, E, G, K, L, M, N, S, W, Δ, Σ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 34, 35, 36, 43, 44, 109, 115, 157, 201, 230, 438, 439, 490, 500. 556, 700, 866, 892, 901, 1582, 1701, 2835, ℓ339 (ii), ℓ1086, Majority
(2) τις : 33

(3) χειρος : B, C, E, G, K, L, M, N, S, W, Δ, Σ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 109, 115, 157, 201, 230, 438, 439, 490, 500. 556, 700, 866, 892, 901, 1582, 1701, 2835, ℓ339 (ii), ℓ1086, Majority
(4) χιρος : א

(5) αφηκεν : א, B, C, E, G, K, L, M, N, S, W, Δ, Σ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 22, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 109, 115, 201, 230, 438, 439, 490, 500. 556, 700, 866, 892, 901, 1582, 1701, 2835, ℓ339 (ii), ℓ1086, Majority
(6) ευθεως αφηκεν : 13
(7) παραχρημα αφηκεν : 157

(8) διηκονει : B, C, E, G, K, L, M, N, S, Δ, Σ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 109, 115, 157, 201, 230, 438, 439, 490, 500c, 556, 700, 866, 892c, 901, 1582, 1701, 2835, ℓ339 (ii), ℓ1086, Majority
(9) διηκονι : א, W
(10) διεικονει : 500*
(11) ηκονει : 892*

(12) αυτοις : א, L, M, Δ, 1, 4, 7, 10, 11, 13, 22, 33, 157, 556, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339 (ii), Peshitta Edd. & a few MSS (ܠܗܘܢ), Syriac Sinaitic, Syriac Curetinian, Vulgate
(13) αυτω : א*, B, C, E, G, K, W, S, Σ, Ω, 8, 9, 12, 34, 35, 36, 43, 44, 109, 115, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 700, 866, 2835, ℓ1086, Majority, Peshitta (according to G.H. Gwilliam, this is the true text of Peshitta)
(14) αυτων : N

 

 

Tischendorf Mt 8:15 Tischendorf Mt 8:15

 

 

A Textual Commentary On Matthew 8:15

 

 

 

 

 

This entry was posted in 01. Κατὰ Ματθαῖον. Bookmark the permalink.

Comments are closed.