Matthew 8:19

Καὶ προσελθὼν εἷς γραμματεὺς, εἶπεν αὐτῷ· διδάσκαλε, ἀκολουθήσω σοι ὅπου ἐὰν ἀπέρχῃ.

And one scribe came forward, he said to him, “Teacher, I will follow you wherever you go.”

Matt 8:19 [Textus Receptus (Elzevir) (1624)]25
Kαὶ προσελθὼν εἷς Γραμματεὺς, εἶπεν αὐτῷ· Διδάσκαλε, ἀκολουθήσω σοι ὅπου ἐὰν ἀπέρχῃ.

MSS: א, B, C, E, G, K, L (f17vc1), M (f35vc1-2), N, S, Δ, Σ, Ω, 1, 7 (f34r-v), 8, 9, 10, 11, 12, 22 (f12r), 33, 35, 36, 43, 44, 109, 157, 201, 230, 438, 439, 490, 500 (f23v), 556, 892, 901 (f18v), 1582 (f22r-v), 1701, 2835 (f18vc1-2), ℓ339 (ii)

Matt 8:19 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)]
Kαι προσελθων εις γραμματευς ειπε| αυτω διδασκαλε ακολουθησω σοι οπου εαν απερχη

Matt 8:19 [Codex Vaticanus Graecus 1209 (B03) (4th century)]
Kαι προσελθων εις γραμματευς ειπεν αυτω διδασκαλε ακολουθησω σοι οπου εαν απερχη

Matt 8:19 [Codex Ephraemi Syri Rescriptus (C04) (5th century)]
Kαι προσελθων εις γραμματευς ειπεν αυτω διδασκαλε ακολουθησω σοι οπου εαν απερχη·

Matt 8:19 [Codex Basilensis (E07) (8th century)]23v-24r
Καὶ πρὸσἐλθὼν εἷς γραμματεὺς͵ εἶπεν αὐτῶ· Διδάσκαλε͵ ἀκολουθήσω σοι͵ ὅπου ἐὰν ἀπέρχη·

Μαtt 8:19 [Codex Seidelianus I (Harley MS 5684) (G011) (9th century)]5vc1-2
και προσΕλθων εις γραμματευς· ειπεν αυτω· διδασκαλε· ακολουθησω σοι οπου εαν απερχη·

Matt 8:19 [Codex Cyprius (Grec 63) (K017) (9th century)]28v
καὶ προσἘλθὼν εἷς γραμματεὺς εἶπεν αὐτῶ· διδάσκαλε· ἀκολουθήσω σοι· ὅπου ἐὰν ἀπέρχη·

Matt 8:19 [Codex Purpureus Petropolitanus (N022) (6th century)]
Και προσελθων εις γραμματευς ειπεν αυτω διδασκαλε ακολουθησω σοι οπου εαν απερχη

Matt 8:19 [Codex Washingtonianus (W032) (5th century)]
Και προσελθων εις γραμματευς ειπε- αυτω διδασκαλε ακολουθησω σοι οπου αν απερχη

Matt 8:19 [Codex Sangallensis 48 (Δ037) (9th century)]40
Και προσελθων· εις· γραμματευς ειπεν· αυτω Διδασκαλε ακολουθησω σοι· οπουεαν απερχη·

Matt 8:19 [Minuscule 1 (12th century)]168v
ϗ προσελθὼν εἷς γραμματεὺς. εἶπεν αὐτῷ διδάσκαλε· ἀκολουθήσω σοι ὅπου ἐὰν ἀπέρχη·

Matt 8:19 [Minuscule 44 (Add MS 4949) (12th century)]27r
Καὶ προσελθὼν εἷς γραμματεὺς. Εἶπεν αὐτῷ· διδάσκαλε. ἀκολουθήσω σοι ὅπου ἐὰν ἀπέρχη·

Matt 8:19 [Minuscule 115 (11th century)]1v
καὶ προσελθὼν εἷς γραμματεὺς εἶπεν αὐτῶ Διδάσκαλε ἀκολουθήσω σοι ὅπου ἂν ἀπέρχη·

MSS: W, 34 (f43r), 115, 700

Matt 8:19 [Minuscule 866 (Vat. Gr. 1882) (16th century)]10v
καὶ πρὸσἐλθὼν εἷς γραμματεὺς, εἶπεν αὐτῶ· διδάσκαλε͵ ἀκολουθήσω σοι

* next folio 11r : Mt 7:2

Matt 8:19 [Peshitta]
ܘܰܩܪܶܒ݂ ܣܳܦ݂ܪܳܐ ܚܰܕ݂ ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ ܪܰܒ݁ܺܝ ܐܺܬ݂ܶܐ ܒ݁ܳܬ݂ܪܳܟ݂ ܠܰܐܬ݂ܰܪ ܕ݁ܳܐܙܶܠ ܐܰܢ݈ܬ݁܂

Matt 8:19 [Old Syriac Curetonian (Codex Curetonianus Syriacus syc)]
ܘܩܪܒ ܣܦܪܐ ܚܕ ܘܐܡܪ ܠܗ܂ ܡܠܦܢܐ ܐܬܐ ܒܬܪܟ ܠܐܬܪ ܕܐܙܠ ܐܢܬ܂

Matt 8:19 [Old Syriac Sinaitic (Codex Sinaiticus Syriacus sys)]
ܘܩܪܒ ܣܦܪܐ ܚܕ ܘܐܡܪ ܠܗ ܪܒܝ ܐܬܐ ܒܬܪܟ ܠܐܬܪ ܕܐܙܠ ܐܢܬ܂

Matt 8:19 [Vulgate]
et accedens unus scriba ait illi magister sequar te quocumque ieris

Critical Apparatus :

(1) αυτω : א, B, C, E, G, K, L, M, N, S, W, Δ, Σ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 22, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 109, 115, 157, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 556, 700, 866, 892, 901, 1582, 1701, 2835, ℓ339 (ii), Majority
(2) OMIT αυτω : 13

(3) εαν : א, B, C, E, G, K, L, M, N, S, Δ, Σ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 35, 36, 43, 44, 109, 157, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 556, 892, 901, 1582, 1701, 2835, ℓ339 (ii), Majority
(4) αν : W, 34, 115, 700

(5) απερχη : א, B, C, E, G, K, L, M, N, S, W, Δ, Σ, Ω, 1, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 109, 115, 157, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, 2835, ℓ339 (ii), Majority
(6) απερχει : 4

 

 

MSS:

(i) ℓ1086 (f73rc2) OMITS Matthew 8:19-22

 

Ι : Περὶ τοῦ μὴ ἐπιτρεπομένου ἀκολουθεῖν

10 (f22r), 11 (f40v), 12 (p72), 34 (f43r), 35 (f25v), 36 (f45v), 1701, 2835 (f18vc1)

 

ΞΗ / Ε :

K (f28v), M (f35vc1-2), S (f31rc1), Ω (f47c1), 4 (f18r), 7 (f34r-v), 9 (f24v), 13 (f8rc2), 22 (f12r), 44 (f27r), 157 (f39v), 230 (f26vc2), 438 (f38r), 500 (f23v), 700 (f29v), 1701 (f9r)

 

 

A Textual Commentary On Matthew 8:19

 

 

 

 

 

This entry was posted in 01. Κατὰ Ματθαῖον. Bookmark the permalink.

Comments are closed.