Matthew 8:20

Καὶ λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς· αἱ ἀλώπεκες φωλεοὺς ἔχουσιν, καὶ τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ κατασκηνώσεις· ὁ δὲ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου οὐκ ἔχει ποῦ τὴν κεφαλὴν κλίνῃ.

And Jesus says to him, “The foxes have holes and the birds of the sky have nests, but the Son of Man has nowhere to lay his head.”

Matt 8:20 [Textus Receptus (Elzevir) (1624)]25
Καὶ λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς· Αἱ ἀλώπεκες φωλεοὺς ἔχουσι, καὶ τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ κατασκηνώσεις· ὁ δὲ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου οὐκ ἔχει ποῦ τὴν κεφαλὴν κλίνῃ.

MSS: 1, 8, 11 (f40v), 12 (p72), 22, 43, 230, 439 (f21vc2-22rc1), 490, 500, 556 (f14r), 700, 892 (f39r-v), 1582 (f22v), 1701 (f9r)

Matt 8:20 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)]
Kαι λεγει αυτω ο IC αι αλωπεκες φωλεους εχουσιν και τα πετινα του ουνου κατασκηνωσις ο δε ϋϊος του ανθρωπου ουκ εχι που την κεφαλη- κλινη ·

Matt 8:20 [Codex Vaticanus Graecus 1209 (B03) (4th century)]
Kαι λεγει αυτω ο IC αι αλωπεκες φωλεους εχουσι- και τα πετεινα του ουρανου κατασκηνωσεις ο δε υιος του ανθρωπου ουκ εχει που την κεφαλην κλεινη.

Matt 8:20 [Codex Ephraemi Syri Rescriptus (C04) (5th century)]
Kαι λεγει αυτω ο IC· αι αλωπεκες φωλεους εχουσιν· και τα πετεινα του ουρανου κατασκηνωσεις ο δε υς του ανου ουκ εχει που την κεφαλην κλεινη·

Matt 8:20 [Codex Basilensis (E07) (8th century)]24r
Καὶ λέγει αὐτῶ ὁ ΙC· Αἱ ἀλώπεκες φωλεοὺς ἔχουσιν. καὶ τὰ πετεινὰ τοῦ ουνου   κατασκηνώσεις. ὁ δὲ υς τοῦ ανου. οὐκ ἔχει που τη- κεφαλὴν κλίνη·

Μatt 8:20 [Codex Seidelianus I (Harley MS 5684) (G011) (9th century)]5vc2
Κὰι λεγει αυτω ο IC· αι αλωπεκες φωλεους εχουσιν· ϗ τα πετεινα του ουνου κατασκηνωσεις· ο δε υς του ανου· ουκ εχει· πȢ την κεφαλην κλίνει·

MSS: G, Ω

Matt 8:20 [Codex Cyprius (Grec 63) (K017) (9th century)]28v
καὶ λέγει αὐτῶ ὁ ΙC· αἱ ἀλώπεκες φολεοὺς ἔχουσιν· καὶ τὰ πετεινὰ τοῦ οὐνου κατασκηνώσεις· ὁ δε υς τοῦ ανου οὐκ ἔχει ποῦ τὴν κεφαλὴν κλίνει·

Matt 8:20 [Codex Purpureus Petropolitanus (N022) (6th century)]
και | λεγει αυτω ο ΙC αι αλωπηκαις φωλεους εχουσιν και τα πετινα του ουρανου κατασκηνωσεις ο δε υιος του ανθρωπου ουκ εχει που την κεφαλην κλιναι

Matt 8:20 [Codex Washingtonianus (W032) (5th century)]
Και λεγει αυτω ο IC αι αλωπεκες φωλαιους εχουσιν και τα πετινα του ουρανου κατασκηνωσεις ο δε ϋϊος του ανθρωπου ουκ εχει που την κεφαλην κλεινη·

Matt 8:20 [Codex Sangallensis 48 (Δ037) (9th century)]40
Και λεγει αυτω ο IC· αι· αλωπεκες φωλεους· εχουσιν· και τα πετεινα· του ουνου· κατασκηνωσεις Ο δε υιος· του ανου ουκ εχει που την· κεφαλην κλεινη·

* ουνου = ουρανου

Matt 8:20 [Minuscule 1 (12th century)]168v
καὶ λέγει αὐτῷ ὁ ισ· αἱ ἀλώπεκ{ες} φωλεοὺς ἔχουσι· καὶ τὰ πετεινὰ τοῦ οὐνοῦ κατασκηνώσεις· ὁ δὲ υἱὸς τοῦ ἀνου οὐκ ἔχει ποῦ τὴν κεφα{λὴν} κλίνη.

Matt 8:20 [Minuscule 44 (Add MS 4949) 12th century)]27r
καὶ λέγει αὐτῶ ὁ ἰσ· αἱ ἀλώπεκες φολεοὺς ἔχουσι· καὶ τὰ πετηνὰ τοῦ οὐνοῦ κατασκηνώσεις· ὁ δὲ υσ τοῦ ἀνου οὐκ ἔχει ποῦ τὴν κεφαλὴν κλίνη·

Matt 8:20 [Minuscule 109 (Add MS 5117) (1326)]38r
ϗ λέγει αὐτῷ ὁ ἰς· αἱ ἀλώπεκες φολεοὺς ἔχουσϊ, καὶ τὰ πετεινὰ τοῦ  οὐνοῦ κατασκηνώσεις· ὁ δὲ υἱὸς τοῦ ἀνου· ȣκ ἔχει ποῦ τὴν κεφαλὴν κλ(ΐ)νη·

Matt 8:20 [Minuscule 115 (11th century)]1v-2r
ϗ λέγει αὐτῶ ὁ ισ· αἱ ἀλώπεκαι φωλεοὺς ἔχουσι· καὶ τὰ πετεινὰ τοῦ οὐ[..ν]οῦ κατασκηνώσεις, ὁ δὲ υσ [… ..ου] οὐκ ἔχει ποῦ τὴν κεφαλὴν κλίνει·

Matt 8:20 [Minuscule 201 (Add MS 11837) (1357)]24rc2
λέγει αὐτῶ ὁ ἰσ· αἱ ἀλώπεκες, φολεοὺς ἔχουσι· καὶ τὰ πετεινὰ τοῦ οὐνȣ κατασκηνώσεις· ὁ δὲ υἱὸς τοῦ ἀνού, οὐκ ἔχει ποῦ τὴν κεφαλὴν κλΐνη·

Matt 8:20 [Minuscule 438 (Add MS 5111) (12th century)]38r
καὶ λέγει αὐτῶ ὁ ἰς· αἱ ἀλώπεκες φωλεοὺς ἔχουσι, καὶ τὰ πετεινὰ τοῦ οὐνȣ κατασκηνώσεις, ὁ δὲ υἱὸς τοῦ ἀνου, οὐκ ἔχει ποῦ τὴν κεφαλὴν κλΐνει·

MSS: M, S (f31rc1), 13 (f8rc2-vc1), 438

Matt 8:20 [Peshitta]
ܐܳܡܰܪ ܠܶܗ ܝܶܫܽܘܥ ܠܬ݂ܰܥܠܶܐ ܢܶܩܥܶܐ ܐܺܝܬ݂ ܠܗܽܘܢ ܘܰܠܦ݂ܳܪܰܚܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܫܡܰܝܳܐ ܡܰܛܠ݈ܠܳܐ ܒ݁ܪܶܗ ܕ݁ܶܝܢ ܕ݁ܐ݈ܢܳܫܳܐ ܠܰܝܬ݁ ܠܶܗ ܐܰܝܟ݁ܳܐ ܕ݁ܢܶܣܡܽܘܟ݂ ܪܺܫܶܗ܂

Matt 8:20 [Old Syriac Curetonian (Codex Curetonianus Syriacus syc)]
ܐܡܪ ܠܗ ܝܫܘܥ܂ ܠܬ̈ܥܠܐ ܢܩ̈ܥܐ ܐܝܬ ܠܗܘܢ܂ ܘܠܦܪܚܬܐ ܕܫܡܝܐ ܡܛܠܠܐ܂ ܠܒܪܗ ܕܝܢ ܕܐܢܫܐ ܠܝܬ ܠܗ ܐܬܪ ܕܢܣܡܘܟ ܪܫܗ܂

Matt 8:20 [Old Syriac Sinaitic (Codex Sinaiticus Syriacus sys)]
ܐܡܪ ܡܪܢ ܠܬܥܠܐ ܢܩ̈ܥܐ ܐܝܬ ܠܗܘܢ ܘܠܦܪܚܬܐ ܕܫܡܝܐ ܡܛܠܠܐ܂ ܘܠܒܪܗ ܕܐܢܫܐ ܠܝܬ ܠܗ ܐܬܪ ܕܢܣܡܘܟ ܪܝܫܗ

Matt 8:20 [Vulgate]
et dicit ei Iesus vulpes foveas habent et volucres caeli tabernacula Filius autem hominis non habet ubi caput reclinet

Critical Apparatus :

(1) και λεγει : א, B, C, E, G, K, L, M, N, S, W, Δ, Σ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 36, 43, 44, 109, 115, 157, 230, 438, 439, 490, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, 2835, ℓ339 (ii), Majority
(2) OMIT και (i) : 34, 35, 201

(3) αλωπεκες : א, B, C, E, G, K, L, M, S, Δ, W, Σ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33?, 34, 35, 36, 43, 44, 109, 157, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, 2835, ℓ339 (ii), Majority
(4) αλωπεκαι : 115
(5) αλωπηκαις : N

(6) φωλεους : א, B, C, E, G, L, M, N, S, Δ, Ω, 1, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 34, 35, 36, 43, 115, 157, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, 2835, ℓ339 (ii), Majority
(7) φωλαιους : W, Σ
(8) φολεους : K, 4, 9, 44, 109

(9) εχουσι : M, S, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 34, 35, 36, 43, 44, 109, 115, 157, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339 (ii)
(10) εχουσιν : א, B, C, E, G, K, L, N, W, Δ, Σ, Ω, 33, 700*?, 2835

(11) πετεινα : B, C, E, G, K, L, M, S, Δ, Σ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 34c, 35, 43, 115, 157, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, 2835, ℓ339 (ii), Majority
(12) πετινα : א, N, W
(13) πετηνα : 34*, 36, 44

(14) κατασκηνωσεις : B, C, E, G, K, L, M, N, S, W, Δ, Σ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 109, 115, 157, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, 2835, ℓ339 (ii), Majority
(15) κατασκηνωσις : א

(16) υιος : א, B, C, E, G, K, M, N, S, W, Δ, Σ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 109, 115, 157, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 556, 892, 901, 1582, 1701, 2835, ℓ339 (ii), Majority
(17) ο υιος : L

(18) εχει : B, C, E, G, K, M, N, S, W, Δ, Σ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 109, 115, 157, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, 2835, ℓ339 (ii), Majority
(19) εχι : א
(20) εχη : L

(21) κλινη : א, E, Σ, 1, 8, 11, 12, 22, 35?, 36, 43, 44, 109, 201, 230, 439, 490, 500, 556, 700*, 892, 1582, 1701, ℓ339c (ii), Majority
(22) κλεινη : B, C, W, Δ
(23) κλινει : G, K, M, S, Ω, 4, 9, 10, 13, 33, 34, 115, 438, 700c, 901, 2835
(24) κλιναι : N, 7, 157
(25) κληνη : L
(26) κινη : ℓ339* (ii)

 

 

MSS:

(i) ℓ1086 (f73rc2) OMITS Matthew 8:19-22

 

ΞΗ / Ε :

892 (f39r-v)

 

Tischendorf Mt 8:20 Tischendorf Mt 8:20

 

 

A Textual Commentary On Matthew 8:20

(a) In the MSS. later than the seventh century, there is a similar (almost indiscriminate) use of –ει and –η (for – as well as for –η simply). Thus, in Matt. viii. 20, κλίνῃ is written κλίνει in G K M X. Now, if it could be shown that, at an earlier period, ηι (after the ι had ceased to be written) was expressed at option by –η or –ει, it might account for some of the terminations which we find. Thus it would explain away the future subjunctive (as it now stands) ἵνα δώσῃ. But until it has been shown that such interchanges were in use prior to the general confusion of vowels, as found in the later uncials, this must remain a future subjunctive, in spite of those grammarians † who wish to bend the facts of language to their rules, instead of making the rules the record of the facts previously existing.

As the oldest MSS. are without accents (for those in B are from a later hand), they must be placed according to the ordinary rules, irrespective of what we find in those MSS. which contain them ; for in the oldest of such MSS. they are frequently placed with but little regard to exactness.

† An allusion has been made, in the concluding foot-note to § 12, to the manner in which Lachmann was attacked for calling ἵνα δώσῃ the future subjunctive. Besides Rev. vii. 3 of the common text, the same construction is found in the authenticated reading of John xvii. 2, ινα παν ο δέδωκας αύτω δώση αυτοις ζωην αιώνιον. There would be no difficulty about the case, had not one been made by grammatical critics.

(S. P. Tregelles, An Account of the Printed Text of the Greek New Testament, pp. 211-212)

 

 

 

This entry was posted in 01. Κατὰ Ματθαῖον. Bookmark the permalink.

Comments are closed.