Matthew 8:2

Καὶ ἰδοὺ λεπρὸς προσελθὼν προσεκύνει αὐτῷ, λέγων· κύριε, ἐὰν θέλῃς, δύνασαι με καθαρίσαι.

And behold, a leper came to bow down to him, saying, ‘Lord, if you are willing, you can make me clean.’

Matt 8:2 [Textus Receptus (Elzevir) (1624)]23
Kαὶ ἰδού λεπρὸς ἐλθὼν προσεκύνει αὐτῷ, λέγων· Κύριε, ἐὰν θέλῃς, δύνασαί με καθαρίσαι.

MSS: S, Ω, 8 (f29vc1), 9, 10, 11, 12, 22, 34 (f40v), 35 (f8v||25r), 36, 43, 201, 230 (f25v-26r), 438, 439, 490, 500, 866 (f10r), 1701 (f7v), 2835 (f17vc2), ℓ339, ℓ1086,

Matt 8:2 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)]
Kαι ϊδου λεπρος προσελθων προσεκυνει αυτω λεγων κε εαν θελης δυνασαι με καθαρισαι

Matt 8:2 [Codex Vaticanus Graecus 1209 (B03) (4th century)]
Kαὶ ἰδοὺ λεπρὸς προσελθὼν προσεκύνει αὐτῷ λέγων· κε ἐὰν θέλῃς δύνασαι με καθαρίσαι.

MSS: B, E, M, Δ, Σ, 1, 7, 157, 556, 892

Matt 8:2 [Codex Ephraemi Syri Rescriptus (C04) (5th century)]
και ιδου λεπρος ελθω- προσεκυνει αυτω λεγων κε εαν θελης δυ…. .. …αρισαι·

Matt 8:2 [Codex Basilensis (E07) (8th century)]22r
καὶ ϊδοὺ λεΠρὸς προσἐλθὼν· προσἐκύνει αὐτῶ λεγων κε ἐὰν θελης δύνασαί με καθαρίσαι·

Matt 8:2 [Codex Cyprius (Grec 63) (K017) (9th century)]27v
καὶ ἰδού λεπρὸς ἐλθὼν· προσἐκύν<ε>ι αὐτῶ λέγων· κε· ἐὰν θέλης· δύνασαί με καθαρίσαι·

Matt 8:2 [Codex Purpureus Petropolitanus (N022) (6th century)]
Και ιδου λεπρος προσελθων προσεκυνει αυτω λεγων· κυριε εαν θελεις δυνασαι με καθαρισαι·

Matt 8:2 [Codex Washingtonianus (W032) (5th century)]
Και ϊδου λεπρος ελθων προσεκυνει αυτω λεγων κε εαν θελης δυνασαι με καθαρισαι

Matt 8:2 [Codex Sangallensis 48 (Δ037) (9th century)]38
Και ιδου λεπρος προσελθων προσεκυνει αυτω· λεγων κε εαν· θελης δυνασαι με καθαρισαι·

Matt 8:2 [Minuscule 1 (12th century)]168r
καὶ ἰδού λεπρὸς προσελθὼν· προσεκύνει αὐτῷ λέγων· κε· ἐὰν θέλης δύνασαί με καθαρίσαι·

MSS: 1, 1582 (f21r)

Matt 8:2 [Minuscule 44 (Add MS 4949) (12th century)]26r
καὶ ἰδοὺ λεπρὸς ἐλθὼν· προσεκύνη αὐτῶ λέγων· κε ἐὰν θέλης δύνασέν με καθαρίσαι·

* δύνασέν or δύνασαι?

Matt 8:2 [Minuscule 109 (Add MS 5117)  (1326)]37r
ϗ ἰδοὺ λεπρὸς ἐλθὼν, προσεκύνει αὐτῷ λέγων· κε, ἐὰν θέλεις, δΰνασαί με καθαρίσαι.

Matt 8:2 [Minuscule 439 (Add MS 5107) (1159)]20vc2-21rc1|ϛ
καὶ ἰδοὺ λεπρὸς ἐλθὼν, προσεκύνει αὐτῶ λέγω–· κέ· ἐὰν θέλης, δύνασαί με καθαρίσαι·

Matt 8:2 [Minuscule 700 (Egerton MS 2610) (11th century)]28r-v
Καὶ ἰδοὺ προσελθ{ὼν} λεπρὸς, προσεκύνει αὐτῷ λέγων· κε ἐὰν θέλῃς δύνασαι με καθαρίσαι·

Matt 8:2 [Peshitta]
ܘܗܳܐ ܓ݁ܰܪܒ݁ܳܐ ܚܰܕ݂ ܐܶܬ݂ܳܐ ܣܓ݂ܶܕ݂ ܠܶܗ ܘܶܐܡܰܪ ܡܳܪܝ ܐܶܢ ܨܳܒ݂ܶܐ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܡܶܫܟ݁ܰܚ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܠܰܡܕ݂ܰܟ݁ܳܝܽܘܬ݂ܝ܂

Matt 8:2 [Old Syriac Curetonian (Codex Curetonianus Syriacus syc)]
ܘܗܐ ܓܒܪܐ ܚܕ ܓܪܒܐ ܐܬܐ ܢܦܠ ܣܓܕ ܠܗ܂ ܘܐܡܪ ܠܗ ܡܪܝ܂ ܐܢ ܨܒܐ ܐܢܬ ܡܫܟܚ ܐܢܬ ܠܡܕܟܝܘܬܢܝ܂

Matt 8:2 [Vulgate]
et ecce leprosus veniens adorabat eum dicens Domine si vis potes me mundare

Critical Apparatus :

(1) λεπρος ελθων : C, K, L, S, W, Ω, 8, 9, 10, 11, 12, 22, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 109, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 866, 901, 1701, 2835, ℓ339, ℓ1086, Majority, Peshitta?, Old Latin?, Vulgate?
(2) λεπρος προσελθων : א, B, E, M, Δ, Σ, 1, 4, 7, 13, 157, 556, 892, 1582
(3) προσελθων λεπρος : 700

(4) προσεκυνει : א, B, C, E, K1, M, N, S, W, Δ, Σ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 22, 33, 34, 35, 36, 43, 109, 157, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 556, 700, 866, 892, 1582, 1701, 2835, ℓ339, ℓ1086, Majority
(5) προσεκυνι : K*
(6) προσεκυνη : L, 44
(7) προσεκεινη : 901
(8) προσεκυνησεν : 13

(9) αυτω : א, B, C, E, K, M, N, S, W, Δ, Σ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 34, 35, 36, 43, 44, 109, 157, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 556, 700, 866, 892, 901, 1582, 1701, 2835, ℓ339, ℓ1086, Majority
(10) αυτον : 33

(11) θελης : א, B, C, E, K, L, M, S, W, Δ, Σ, Ω, 1, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 157, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 556, 700, 866, 892, 1582, 1701, 2835, ℓ339, ℓ1086, Majority
(12) θελεις : N, 4, 109, 901

(13) καθαρισαι : א, B, C, E, K, M, N, S, W, Δ, Σ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 109, 157, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 556, 700, 866, 892, 901, 1582, 1701, 2835, ℓ339, ℓ1086, Majority
(14) καθαρησαι : L

 

 

Tischendorf Mt 8:2

Tischendorf Mt 8:2

 

 

A Textual Commentary On Matthew 8:2

(a) Ἐλθὼν or προσελθὼνἘλθὼν of the Majority was probably read by Peshitta (ܐܬܐ). Compare rendering of Matt 8:19 where ܩܪܒπροσελθων (א, B, E, Δ). According to Bloomfield, προσελθων seems to be a mere correction of somewhat homely Greek. The simple verb has elsewhere been converted into the compound by critics for the sake of imparting more of definiteness to the sense. But the editor thinks it was merely a mistake made by the scribe who pronounced to himself the words λεπρὸς ἐλθὼν (or λεπρὸς προσελθὼν) which he was transcribing, confusion arose over the sound of the word πρὸς from λεπρὸς with the word ἐλθὼν (or προσελθὼν), accounting for variants as either λεπρὸς προσελθὼν or λεπρὸς ἐλθὼν.

 

This entry was posted in 01. Κατὰ Ματθαῖον. Bookmark the permalink.

Comments are closed.