Matthew 8:3

Kαὶ ἐκτείνας τὴν χεῖρα, ἥψατο αὐτοῦ ὁ Ἰησοῦς, λέγων· θέλω, καθαρίσθητι. καὶ εὐθέως ἐκαθαρίσθη αὐτοῦ ἡ λέπρα.

And stretching out his hand, Jesus touched him, saying, “I am willing. Be clean.” And immediately he was cleansed of his leprosy.

Matt 8:3 [Textus Receptus (Elzevir) (1624)]23
Kαὶ ἐκτείνας τὴν χεῖρα, ἥψατο αὐτοῦ ὁ Ἰησοῦς, λέγων· Θέλω, καθαρίσθητι. Kαὶ εὐθέως ἐκαθαρίσθη αὐτοῦ ἡ λέπρα.

MSS: M, Ω, 7, 8 (f29vc1), 11 (f38r), 12 (p70), 22, 34, 35, 36, 43, 44, 109, 157, 201, 230 (f26rc1), 439, 490, 500 (f22r-v), 556, 700, 866 (f10r), 901 (f18r), 1701 (f7v-8r), 2835 (f17vc2), ℓ339 (ἥψατοαὐ αὐτοῦ) (f39vc1), ℓ1086 (f71rc1-2)

Matt 8:3 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)]
Kαι εκτινας τη- χειρα αυτου ηψατο αυτου λεγων θελω καθαρισθητι και ευθωc εκαθαρισθη αυτου η λεπρα

Matt 8:3 [Codex Vaticanus Graecus 1209 (B03) (4th century)]
Kαὶ ἐκτείνας τὴν χεῖρα ἥψατο αὐτοῦ λέγω–· θέλω καθαρίσθητι· καὶ εὐθέως ἐκαθερίσθη αὐτοῦ ἡ λέπρα.

Matt 8:3 [Codex Ephraemi Syri Rescriptus (C04) (5th century)]
και εκτεινας την χειρα ηψατο αυτου ο IC ….. …ω καθαρισθητι· και ευθεως εκαθαρισθη αυτου η λεπρα·

Matt 8:3 [Codex Basilensis (E07) (8th century)]22r
Καὶ ἐκτείνας τὴν χεῖρα͵ ἥψατο αὐτοῦ ὁ IC λέγων͵ θελω καθαρίσθητι· και εὐθέως ἐκαθερίσθη αὐτοῦ η λέπρα·

Matt 8:3 [Codex Cyprius (Grec 63) (K017) (9th century)]27v
καὶ ἐκτείνας τὴ- χεῖρα· ἥψατο αὐτοῦ ὁ IC λέγων· θέλω· καθαρίσθητι· καὶ εὐθέως ἐκαθαρίσθη αὐτοῦ ἡ λέπρα·

Matt 8:3 [Codex Purpureus Petropolitanus (N022) (6th century)]
και εκτινας την χειρα ηψατο αυτου ο IC λεγων θελω καθαρισθητι και ευθεως εκαθ….. ..του η λε…

Matt 8:3 [Codex Washingtonianus (W032) (5th century)]
και εκτινας την χειρα ηψατο αυτου ο IC λεγων θελω καθαρισθητι και ευθεως εκαθαρισθη αυτου η λεπρα·

Matt 8:3 [Codex Sangallensis 48 (Δ037) (9th century)]38
και εκτεινας την· χειρα ηψατο αυτου· ο ΙC λεγων· Θελω· καθαρισθητι και ευθεως εκαθαρασθη αυτου η· λεπρα

Matt 8:3 [Minuscule 1 (12th century)]168r
καὶ ἐκτείνας τὴν χεῖρα ἥψατο αὐτοῦ λέγω-· θέλω καθαρίσθητι· ϗ εὐθέως ἐκαθαρίσθη αὐτ{οῦ} ἡ λέπρα·

MSS: 1, 9 (f23r-v), 892 (f37v-38r), 1582 (f21r)

Matt 8:3 [Minuscule 44 (Add MS 4949) (12th century)]26r
καὶ ἐκτείνας τὴν χεῖρα· ἥψατο αὐτοῦ ὁ ἰς λέγων· θέλω καθαρίσθητι· καὶ εὐθέως ἐκαθαρίσθη αὐτοῦ ἡ λέπρα·

Matt 8:3 [Minuscule 438 (Add MS 5111) (12th century)]36r-v
καὶ ἐκτείνας τὴν χεῖρα, ἥψατο αὐτοῦ ὁ ἰς λέγων· θέλω καθαρίσθητι· καὶ εὐθέως ἐκαθαρίσθη ἀπ’ αὐτοῦ ἡ λέπρα·

MSS: S (f30rc1), 4 (f17r), 10 (f21r), 438

Matt 8:3 [Peshitta]
ܘܰܦ݂ܫܰܛ ܐܺܝܕ݂ܶܗ ܝܶܫܽܘܥ ܩܪܶܒ݂ ܠܶܗ ܘܶܐܡܰܪ ܨܳܒ݂ܶܐ ܐ݈ܢܳܐ ܐܶܬ݁ܕ݁ܰܟ݁ܳܐ ܘܒ݂ܳܗ ܒ݁ܫܳܥܬ݂ܳܐ ܐܶܬ݁ܕ݁ܰܟ݁ܺܝ ܓ݁ܰܪܒ݂ܶܗ܂

Matt 8:3 [Old Syriac Curetonian (Codex Curetonianus Syriacus syc)]
ܘܦܫܛ ܐܝܕܗ ܝܫܘܥ ܘܩܪܒ ܠܗ܂ ܘܐܡܪ ܠܗ ܨܒܐ ܐܢܐ ܐܬܕܟܐ܂ ܘܒܗܿ ܒܫܥܬܐ ܐܬܕܟܝ ܡܢܗ ܓܪܒܐ܂

Matt 8:3 [Old Syriac Sinaitic (Codex Sinaiticus Syriacus sys)]
ܐܝܕܗ ܡܪܢ ܘܩܪܒ ܠܗ ܘܐܡܪ ܠܗ ܨܒܐ ܐܢܐ ܐܬܕܟܐ ܘܒܗ ܒܫܥܬܐ ܐܬܕܟܝ ܡܢܗ ܓܪܒܐ

Matt 8:3 [Vulgate]
et extendens manum tetigit eum Iesus dicens volo mundare et confestim mundata est lepra eius

Critical Apparatus :

(1) εκτεινας : B, C, E, K, L, M, S, Δ, Σ, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 109, 157, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 556, 700, 866, 892, 901, 1582, 1701, 2835, ℓ339, ℓ1086, Majority
(2) εκτινας : א, N, W

(3) χειρα : א, B, C, E, K, L, M, S, Δ, Σ, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 22, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 109, 157, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 556, 700, 866, 892, 901, 1582, 1701, 2835, ℓ339, ℓ1086, Majority
(4) χειραν : 13

(5) ο ιησους : C, E, K, L, M, N, S, W, Δ, Σ, 4, 7, 8, 10, 11, 12, 22, 34, 35, 36, 43, 44, 109, 157, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 556, 700, 866, 901, 1701, 2835, ℓ339, ℓ1086, Majority, Peshitta (ܝܶܫܽܘܥ), Syriac Curetonian (ܝܫܘܥ), Vulgate (ιesus)
(6) OMIT ο ιησους : א, B, 1, 9, 13, 33, 892, 1582

(7) εκαθαρισθη : א, C, K, M, S, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 109, 157, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 556, 700, 866, 892, 901, 1582, 1701, 2835, ℓ339, ℓ1086, Majority
(8) εκαθερισθη : B, E, L, Σ
(9) εκαθαρασθη : Δ

(10) αυτου : א, B, C, E, K, L, M, Δ, Σ, 1, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 22, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 109, 157, 201, 230, 439, 490, 500, 556, 700, 866, 892, 901, 1582, 1701, 2835, ℓ339, ℓ1086, Majority
(11) απ αυτου : S, 4, 10, 438

 

 

Tischendorf Mt 8:3 Tischendorf Mt 8:3

 

Early Church Fathers

(1) Gregory of Nyssa (Testimonia Adversus Judaeos, p204, Patrologia Graeca, vol. 46, Part 3, J. P. Migne)
Θέλω, καθαρίσθητι.

 

 

A Textual Commentary On Matthew 8:3

(a) ἐκαθαρίσθη or ἐκαθερίσθη? Tischendorf edits ἐκαθερίσθη, from B, E, L, X and two cursives which Bloomfield thinks may have been the original reading. See Mark 1:42.

 

 

 

This entry was posted in 01. Κατὰ Ματθαῖον. Bookmark the permalink.

Comments are closed.