Matthew 8:4

Kαὶ λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς· ὅρα μηδενὶ εἴπῃς· ἀλλὰ ὕπαγε, σεαυτὸν δεῖξον τῷ ἱερεῖ, καὶ προσένεγκε τὸ δῶρον ὃ προσέταξεν Μωσῆς, εἰς μαρτύριον αὐτοῖς.

And Jesus said to him, “See that you tell no one, but go, show yourself to the priest, and offer the gift that Moses commanded, for a testimony to them.”

Matt 8:4 [Textus Receptus (Elzevir) (1624)]23
Kαὶ λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς· Ὅρα μηδενὶ εἴπῃς· ἀλλὰ ὕπαγε, σεαυτὸν δεῖξον τῷ ἱερεῖ, καὶ προσένεγκε τὸ δῶρον ὃ προσέταξε Μωσῆς, εἰς μαρτύριον αὐτοῖς.

MSS: 8 (f29vc1), 11 (f38r-v), 22 (f6v-11r), 34 (f40v-41r), 438, 490

Matt 8:4 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)]
και ειπεν αυτω ο IC ορα μηδενι ειπης αλλα ϋπαγε σεαυτον διξον τω ϊερει και προσενεγκε το δωρον ο προσεταξεν μωϋσης εις μαρτυριο- αυτοις

Matt 8:4 [Codex Vaticanus Graecus 1209 (B03) (4th century)]
Kαὶ λέγει αὐτῷ ὁ IC· ὅρα μηδενὶ εἴπῃς ἀλλὰ ὕπαγε σεαυτὸν δεῖξον τῷ ἱερεῖ καὶ προσένεγκον τὸ δῶροπροσέταξεν μωΰσῆς εἰς μαρτύριον αὐτοῖς.

Matt 8:4 [Codex Ephraemi Syri Rescriptus (C04) (5th century)]
Kαι λεγει αυτω ο IC ορα μηδενι ειπης· αλλα υπαγε σεαυτο- δειξον τω ιερει· και προσενεγκον το δωρον ο προσεταξε- μωσης εις μαρτυριον αυτοις·

Matt 8:4 [Codex Basilensis (E07) (8th century)]22r-22v
Καὶ λέγει αὐτῶ ὁ IC͵ ὅρα μηδενὶ εἴπης· ἀλλα ὕπαγε σὲ αυτὸν δεῖξον τῶ ϊἐρεῖ· και πρὸσένεγκε τὸ δωρον͵ ὃ προσέταξεν μωσῆς͵ εἰς μαρτύριον αὐτοις·

Matt 8:4 [Codex Cyprius (Grec 63) (K017) (9th century)]27v
καὶ λέγει αὐτῶ ὁ IC· ὅρα· μὴδενὶ εἴπης· ἀλλὰ ὕπαγε· σεαυτὸν δεῖξον τῶ ἱερεῖ· καὶ προσένεγκε τὸ δῶρον· ὃ προσέταξεν μωυσῆς εἰς μαρτύριον αὐτοῖς·

Matt 8:4 [Codex Purpureus Petropolitanus (N022) (6th century)]
Και λεγει αυ.. ο IC ορα μηδ.νι ειπης αλλα υπαγε σεαυτον δειξον τω ιερει και προσενεγκε το δωρον σου ο προσεταξεν μωυσης εις μαρτυριον αυτοις

Matt 8:4 [Codex Washingtonianus (W032) (5th century)]
Και λεγει αυτω ο IC ορα μηδενι ειπης αλλα ϋπαγε σεαυτον διξον τω ϊερει και προσενεγκε το δωρον ο προσεταξεν μωϋσης εις μαρτυριον αυτοις

Matt 8:4 [Codex Sangallensis 48 (Δ037) (9th century)]38
και λεγει· αυτω ο IC· Ορα μηδενι ειπης· Αλλα υπαγε σεαυτον· δειξον τω· ιερει και προσενεγκε το δωρον· Ο προσεταξεν· μωσης· εις· μαρτυριον· αυτοις·

Matt 8:4 [Codex Athous Dionysiou (Ω045) (9th century)]44c2-45c1
καὶ λέγει αὐτῶ ὁ IC· ὅρα μηδενὶ εἴπης· ἀλλ ὕπαγε σὲ αυτὸν δεῖξον τῶ ϊἐρεῖ· και πρὸσένεγκε τὸ δωρον͵ ὃ προσέταξεν μωυσῆς εἰς μαρτύριον ἐαυτοις·

Matt 8:4 [Minuscule 1 (12th century)]168r
καὶ λέγει αὐτῷ ὁ ισ· (ὅρ) μηδενὶ εἴπης· ἀλλ’ ὕπαγε σεαυτὸν δεῖξον τῷ ἱερεῖ· καὶ προσένεγκε τὸ δῶρον· ὃ προσέταξε μωσῆς εἰς μαρτύρι{ον} αὐτοῖς.

Matt 8:4 [Minuscule 44 (Add MS 4949) (12th century)]26r-26v
καὶ λέγει αὐτῶ ὁ ἰσ· ὅρα· μὴδενὶ εἴπης· ἀλλὰ ὕπαγε σεαὐτὸν δεῖξον τῷ ἱερεῖ· καὶ προσένεγκε τὸ δῶρ{ον} ὃ προσέταξε μωσῆς εἰς μαρτύριον αὐτοῖς.

Matt 8:4 [Minuscule 109 (Add MS 5117)  (1326)]37r
Καὶ λέγει αὐτῷ ὁ ἰς· ὅρα μηδενῒ εἴπης ἀλλʹ ὕπαγε σεαυτὸν δεῖξον τῷ ἱερεῖ, ϗ προσένεγκε τὸ δῶρον ὃ προσέταξεν μωσῆς, εἰς μαρτΰρϊον αὐτοῖς.

Matt 8:4 [Minuscule 201 (Add MS 11837) (1357)]23rc2
καὶ λέγει αὐτῶ ὁ ἰς· ὅρα μηδενὶ εἴπης· ἀλλὰ ὕπαγε σεαυτὸν δεῖξον τῶ ἱερεῖ· καὶ προσένεγκαι τὸ δῶρον ὃ προσέταξε μωσῆς, εἰς μαρτύρϊον αὐτοῖς.

Matt 8:4 [Minuscule 500 (Add MS 17982) (13th century)]22v
Καὶ λέγει αὐτῶ ὁ ἰσ· ὅρα μὴδενὶ εἴπης ἀλλ ὕπαγε σεαὐτὸν δεῖξον τῶ ἱερεῖ· καὶ προσένεγκε τὸ δῶρον ὃ προσέταξε μωϋσῆς εἰς μαρτύριον αὐτοῖς.

Matt 8:4 [Minuscule 700 (Egerton MS 2610) (11th century)]28v
ϰ λέγει αὐτῷ ὁ ἰσ· ὅρα μηδενὶ εἴπης· ἀλλ’ ὕπαγε σεαυτὸν δεῖξον τῷ ἱερεῖ· καὶ προσένεγκε τὸ δῶρον ὃ προσέταξε μωσῆς εἰς μαρτύριον αὐτοῖς.

MSS: M (f34vc1-2), 700

Matt 8:4 [Peshitta]
ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ ܝܶܫܽܘܥ ܚܙܺܝ ܠܡܳܐ ܠܐ݈ܢܳܫ ܐܳܡܰܪ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܐܶܠܳܐ ܙܶܠ ܚܰܘܳܐ ܢܰܦ݂ܫܳܟ݂ ܠܟ݂ܳܗܢܶܐ ܘܩܰܪܶܒ݂ ܩܽܘܪܒ݁ܳܢܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܦ݂ܰܩܶܕ݂ ܡܽܘܫܶܐ ܠܣܳܗܕ݁ܽܘܬ݂ܗܽܘܢ܂

Matt 8:4 [Old Syriac Curetonian (Codex Curetonianus Syriacus syc)]
ܘܐܡܪ ܠܗ ܝܫܘܥ܂ ܕܠܡܐ ܠܐܢܫ ܐܡܪ ܐܢܬ܂ ܐܠܐ ܙܠ ܚܘܐ ܢܦܫܟ ܠܟܗ̈ܢܐ܂ ܘܩܪܒ ܩܘܪܒܢܐ ܐܝܟܢܐ ܕܦܩܕ ܡܘܫܐ܂ ܕܬܗܘܐ ܠܗܘܢ ܠܣܗܕܘܬܐ܀

Matt 8:4 [Old Syriac Sinaitic (Codex Sinaiticus Syriacus sys)]
ܐܡܪ ܠܗ ܡܪܢ ܕܠܡܐ ܠܐܢܫ ܐܡܪ ܐܢܬ ܐܠܐ ܐܙܠ ܚܘܐ ܢܦܫܟ ܠܟܗܢܐ ܘܩܪܒ ܩܘܪܒܢܐ ܐܝܟ ܕܦܩܕ ܡܘܫܐ ܕܬܗܘܐ ܠܗܘܢ ܣܗܕܘܬܐ܀

Matt 8:4 [Vulgate]
et ait illi Iesus vide nemini dixeris sed vade ostende te sacerdoti et offer munus quod praecepit Moses in testimonium illis

Critical Apparatus :

(1) λεγει : B, C, E, K, L, M, N, S, W, Δ, Σ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 109, 157, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 556, 700, 866, 892, 901, 1582, 1701, 2835, ℓ339, ℓ1086, Majority
(2) ειπεν : א

(3) μηδενι : א, B, C, E, K, L, M, N, S, W, Δ, Σ, Ω, 1, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 109, 157, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 556, 700, 866, 892, 901, 1582, 1701, 2835, ℓ339, ℓ1086, Majority
(4) μηδεν : 4

(5) αλλα : א, B, C, E, K, N, S, W, Δ, Σ, 8, 11, 22, 33, 34, 36, 44, 201, 438, 490, 892?, 901, 2835
(6) αλλ : L, M, Ω, 1, 7, 9, 10, 12, 13, 35, 43, 109, 157, 230, 439, 500, 556, 700, 866, 1582, 1701, ℓ339, ℓ1086,
(7) αλ : 4

(8) δειξον : B, C, E, K, L, M, N, S, Δ, Ω, Σ, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 109, 157, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 556, 700, 866, 892, 901, 1582, 1701, 2835, ℓ339, ℓ1086, Majority
(9) διξον : א, W

(10) τω ιερει : א, B, C, E, K, L, M, N, S, W, Δ, Σ, Ω, 1, 4, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 109, 157, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 556, 700, 866, 892, 901, 1582, 1701, 2835, ℓ339, ℓ1086,
(11) το ιερει : 9

(12) προσενεγκε : א, E, K, L, M, N, S, W, Δ, Σ, Ω, 1, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 34, 36, 43, 44, 109, 157, 438, 439, 490, 500, 556, 700, 892, 901, 1701, ℓ339, ℓ1086, Majority
(13) προσενεγκαι : 7, 35, 201, 230, 866, 1582, 2835
(14) προσενεγκον : B, C

(15) προσεταξε : M, S, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 34, 35, 43, 44, 157, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 556, 700, 866, 892, 1582, 1701, ℓ339, ℓ1086,
(16) προσεταξεν : א, B, C, E, K, L, N, W, Δ, Σ, Ω, 33, 36, 109, 901, 2835

(17) μωσης : C, E, L, M, Δ, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 22, 34, 35, 36, 43*, 44, 109, 157, 201, 230, 438, 439, 490, 556, 700, 866, 901, 1582, 1701, 2835, ℓ339, ℓ1086, Majority
(18) μωυσης : א, B, K, N, S, W, Σ, Ω, 13, 33, 43c, 157c, 500, 892

(19) αυτοις : א, B, C, E, K, L, M, N, S, W, Δ, Σ, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 109, 157, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 556, 700, 866, 892, 901, 1582, 1701, 2835, ℓ339, ℓ1086,
(20) εαυτοις : Ω

 

 

MSS:

(i) ℓ339 :  (σεαὐτῶ δεῖξον)

(ii) 901 (f18r) : δωρον = δορον ?

 

Tischendorf Mt 8:4 Tischendorf Mt 8:4

 

 

A Textual Commentary On Matthew 8:4

(a) Προσένεγκε or προσένεγκον? According to Bloomfield, προσένεγκον is confirmed by internal evidence, from the extreme rarity of the first aorist form, which, however, occurs occasionally both in the compound and the simple in the Septuagint, Gen 32:7, though never without some copies, more or less, always inferior ones, presenting the second aorist.

 

This entry was posted in 01. Κατὰ Ματθαῖον. Bookmark the permalink.

Comments are closed.