Matthew 8:5

Εἰσελθόντι δὲ αὐτῷ εἰς Καπερναοὺμ, προσῆλθεν αὐτῷ ἑκατόνταρχος παρακαλῶν αὐτὸν

When he entered into Capernaum, a centurion came to him, beseeching him,

Matt 8:5 [Textus Receptus (Elzevir) (1624)]23
Εἰσελθόντι δὲ τῷ Ἰησοῦ εἰς Καπερναούμ, προσῆλθεν αὐτῷ ἑκατόνταρχος παρακαλῶν αὐτὸν,

MSS: L

Matt 8:5 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)]
Eισελθοντος δε αυτου εις καφαρναουμ προσηλθεν αυτω εκατονταρχηος παρακαλων αυτον

Matt 8:5 [Codex Vaticanus Graecus 1209 (B03) (5th century)]
Εἰσελθόντος δὲ αὐτοῦ εἰς καφαρναοὺμ προσῆλθεν αὐτῷ ἑκατόνταρχος παρακαλῶν αὐτὸν.

Matt 8:5 [Codex Ephraemi Syri Rescriptus (C04) (5th century)]
Eισελθοντος δε αυτου εις καπερναουμ· προσηλθεν αυτω εκατονταρχος παρακαλων αυτο

Matt 8:5 [Codex Basilensis (E07) (8th century)]22v
Ἐισἐλθόντι δὲ αὐτοω εις καπερναούμ· προσῆλθεν αὐτῶ ἑκατόνταρχος͵ παρὰκαλῶν αὐτὸν

Matt 8:5 [Codex Cyprius (Grec 63) (K017) (9th century)]27v
Εἰσελθόντι δὲ ἀυτῶ εἰς καπερναοὺμ· πρὸσῆλθεν αὐτῶ ἑκατόνταρχος· παρακαλῶν αὐτὸν

MSS: K, M, S (f30rc1-2), Σ, 7, 8 (f49vc1), 9, 10, 11, 12, 34c, 35, 36, 43, 44, 109, 157, 201, 438, 439, 490, 500, 556 (f13v), 892, 2835 (f18rc1)

Matt 8:5 [Codex Purpureus Petropolitanus (N022) (6th century)]
Εισελθοντι δε αυτω εις καπερναουμ προσ|….. αυτω ….ονταρχος ..ρακαλων .υτον

Matt 8:5  [Codex Washingtonianus (W032) (5th century)]
Εισελθοντι δε αυτω εις καπερναουμ’ προσηλθεν αυτω εκατονταρχης παρακαλων αυτον

Matt 8:5 [Codex Sangallensis 48 (Δ037) (9th century)]38
Εισελθεντι· δε αυτω· εις καπερναουμ προσηλθεν αυτω· εκατονταρχος παρακαλων αυτον

Matt 8:5 [Codex Athous Dionysiou (Ω045) (9th century)]45c1
Εἰσελθόντι δὲ ἀυτῶ <τω ΙΥ> εἰς καπερναοὺμ· πρὸσῆλθεν αὐτῶ ἑκατόνταρχος· παρακαλῶ- αὐτὸν

Matt 8:5 [Minuscule 1 (12th century)]168r
εἰσελθόντος δὲ αὐτοῦ εἰς καΠερναοὺμ· προσῆλθεν αὐτῶ ἑκατόνταρχ{ος} παρακαλῶν αὐτὸν

MSS: 1, 700, 1582 (f21r)

Matt 8:5 [Minuscule 44 (Add MS 4949) (12th century)]26v
ισελθόντι δὲ αὐτῶ εἰς καπερναοὺμ. προσῆλθεν αὐτῷ ἑκατόνταρχος· παρακαλῶν αὐτὸν

Matt 8:5 [Minuscule 201 (Add MS 11837) (1357)]23rc2
Εἰσελθόντϊ δὲ ἀυτῶ εἰς καπερναοὺμ, πρὸσῆλθε αὐτῶ ἑκατόνταρχος· παρακαλῶν αὐτόν·

Matt 8:5 [Lectionary ℓ339 (Egerton MS 2163) (12th century)]42vc1
(Κυριακη Δ)
Τῶ καιρῶ ἐκείνω· ελθόντι τῶ ἰῦ εἰς καπερναούμ· προσῆλθεν αὐτῶ ἑκατόνταρχος παρακαλὼν αὐτὸν

Matt 8:5 [Lectionary ℓ1086 (A’ 86) (10th century)]73rc2
(Κυριακη Δ)
Τῶ καιρῶ ἐκείνω ἐισελθόντι τῶ ΙC εἰς καπερναοὺμ· προσῆλθεν αὐτῶ ἑκατόνταρχος παρακαλὼν αὐτὸν

Matt 8:5 [Peshitta]
ܟ݁ܰܕ݂ ܥܰܠ ܕ݁ܶܝܢ ܝܶܫܽܘܥ ܠܰܟ݂ܦ݂ܰܪܢܰܚܽܘܡ ܩܪܶܒ݂ ܠܶܗ ܩܶܢܛܪܽܘܢܳܐ ܚܰܕ݂ ܘܒ݂ܳܥܶܐ ܗ݈ܘܳܐ ܡܶܢܶܗ܂

Matt 8:5 [Old Syriac Curetonian (Codex Curetonianus Syriacus syc)]
ܒܬܪ ܗܠܝܢ ܟܕ ܥܠ ܠܟܦܪܢܚܘܡ܂ ܩܪܒ ܠܗ ܩܢܛܪܘܢܐ ܚܕ܂ ܘܒܥܐ ܗܘܐ ܡܢܗ ܘܡܬܟܫܦ ܠܗ

Matt 8:5 [Old Syriac Sinaitic (Codex Sinaiticus Syriacus sys)]
ܒܬܪ ܗܠܝܢ ܩܪܒ ܠܗ ܟܝܠܪܟܐ ܘܒܥܐ ܗܘܐ ܡܢܗ

Matt 8:5 [Vulgate]
cum autem introisset Capharnaum accessit ad eum centurio rogans eum

Critical Apparatus :

(1) εισελθοντι : E, K, L, M, N, S, W, Σ, Ω, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 34, 35, 36, 43, 44, 109, 157, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 556, 866, 892, 901, 1701, 2835, ℓ1086, Majority
(2) εισελθεντι : Δ
(3) εισελθοντος : א, B, C, 1, 13, 22, 33, 700, 1582
(4) ελθοντι : ℓ339

(5) τω ιησου : L, Ω¹, ℓ339, ℓ1086, Peshitta (ܝܶܫܽܘܥ)
(6) αυτου : א, B, C, E*, 1, 13, 22, 33, 700, 1582
(7) αυτω : E1, K, M, S, Δ, Σ, Ω*, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 34, 35, 36, 43, 44, 109, 157, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 556, 866, 892, 901, 1701, 2835, Majority

(8) καπερναουμ : C, E, K, L, M, N, S, Δ, Σ, Ω, 1, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 34, 35, 36, 43, 44, 109, 157, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 556, 700, 866, 892, 901?, 1582, 1701, 2835, ℓ339, ℓ1086, Majority
(9) καφαρναουμ : א, B, 4, 33, Sahidic (ΚΑΦΑΡΝΑΟΥΜ), Bohairic (ΚΑΦΑΡΝΑΟΥΜ), Peshitta (ܟ݂ܦ݂ܰܪܢܰܚܽܘܡ)

(10) προσηλθεν : א, B, C, E, K, L, M, N, S, W, Δ, Σ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 22, 33, 34, 35, 36, 34c, 43, 44, 109, 157, 230, 438, 439, 490, 500, 556, 700, 866, 892, 901, 1582, 1701, 2835, ℓ339, ℓ1086,
(11) προσηλθε : 201
(12) ADD προς : 13

(13) εκατονταρχος : א¹, B, C, E, K, L, M, N?, S, Δ, Σ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 109, 157, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 556, 700, 866, 892, 901?, 1582, 1701, 2835, ℓ339, ℓ1086, Majority
(14) εκατονταρχης : א*, W

(15) παρακαλων : א, B, E, K, L, M, N, S, W, Δ, Σ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 22, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 109, 157, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 556, 700, 866, 892, 901, 1582, 1701, 2835, ℓ339, ℓ1086, Majority
(16) παρακαλον : 13

(17) αυτον : א, B, E, K, L, M, N?, S, W, Δ, Σ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 109, 157, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 556, 700, 866, 892, 901, 1582, 1701, 2835, ℓ339, ℓ1086, Majority
(18) αυτο : C

 

 

Ζ : Περὶ τοῦ ἑκατοντάρχου

9, 10, 11, 12, 34, 36 (f44r), 1701, 2835

 

ΞΔ / Γ :

K (f27v), M (f34vc2), S (f30rc1-2), Ω (f45c1), 4 (f17r), 7 (f33v), 9 (f23v), 11 (f38v), 12 (p70), 13 (f7vc2), 22 (f11r), 34 (f41r), 36 (f43v), 44 (f26v), 157 (f38r), 230 (f26rc1), 438 (f36v), 500 (f22v), 556 (f13v), 700 (f28v), 892 (f38r), 1582 (f21r), 1701 (f8r), 2835 (f18rc1), ℓ1086 (f73rc2)

ΞΔ / Β :

10 (f21r)

Tischendorf Mt 8:5 Tischendorf Mt 8:5

 

 

A Textual Commentary On Matthew 8:5

(a) Textus Receptus has τῷ Ἰησοῦ which is omitted by א, B, C, W, majority of Greek MSS, Syriac Curetonian, Vulgate, Sahidic, and Bohairic.

This variant arises from faulty eyesight of the copyist. The copyist who was afflicted with astigmatism found it difficult to distinguish between Greek letters which resemble one another (e.g. Δ and A, EIC and IC), particularly when the previous scribe had not written with care. Thus in uncial script ΔΕ Τω IC EIC could be mistaken for ΔΕ ΑΥΤω EIC, and vice versa. But the Textus Receptus reads IY (Ἰησοῦ) and not IC.

See the similarity between IC and EIC in Codex Washingtonensis :

Mt 8:5 in Codex Washingtonensis Mt 8:5 in Codex Washingtonensis
Mt 8:7 in Codex Washingtonensis Mt 8:7 in Codex Washingtonensis

Haplography (erroneous act of writing once what should be written twice by a copyist) or dittography (erroneous act of repeating a letter, word, phrase or combination of letters by a copyist)?

 

This entry was posted in 01. Κατὰ Ματθαῖον. Bookmark the permalink.

Comments are closed.