Matthew 8:22

Ὁ δὲ Ἰησοῦς εῖπεν αὐτῷ· ἀκολούθει μοι, καὶ ἄφες τοὺς νεκροὺς θάψαι τοὺς ἑαυτῶν νεκρούς.

But Jesus said to him, “Follow me, and leave the dead to bury their own dead.”

Matt 8:22 [Textus Receptus (Elzevir) (1624)]25
Ὁ δὲ Ἰησοῦς εῖπεν αὐτῷ· Ἀκολούθει μοι, καὶ ἄφες τοὺς νεκροὺς θάψαι τοὺς ἑαυτῶν νεκρούς.

MSS: E, G, K, M, N, S, W, Δ, Σ, Ω (f47c1-2), 4, 7, 8 (f28rc2-vc1), 9, 10 (f22r-v), 11 (f41r), 12 (p72-73), 13, 22, 34, 35, 36, 43, 109, 115, 157, 201, 438 (f38r-v), 439, 490, 500, 556, 700 (f29v-30r), 2835 (f18vc2)

Matt 8:22 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)]
O δε λεγι αυτω ακολουθι μοι και αφες τους νεκρους θαψε τους εαυτων νεκρους

Matt 8:22 [Codex Vaticanus Graecus 1209 (B03) (4th century)]
O δε IC  λεγει αυτω ακολουθει μοι και αφες τους νεκρους θαψαι τους εαυτων νεκρους.

MSS: B, C, 1, 892 (f39v), 1701 (f9r)

Matt 8:22 [Codex Ephraemi Syri Rescriptus (C04) (5th century)]
O δε IC λεγει αυτω ακολουθει μοι και αφες τους νεκρους θαψαι τους εαυτων νεκρους·

Matt 8:22 [Codex Basilensis (E07) (8th century)]24r
ὁ δὲ IC εῖπεν αὐτῶ, Ἀκολούθει μοι, καὶ ἄφες τους νεκροὺς θάψαι τοὺς ἑαὐτῶν νεκρούς·

Μatt 8:22 [Codex Seidelianus I (Harley MS 5684) (G011) (9th century)]5vc2
Ο δε IC ειπεν αυτω· ακολουθει μοι· και αφες τους νεκρους θαψαι τους εαυτων νεκρους·

Matt 8:22 [Codex Cyprius (Grec 63) (K017) (9th century)]28v
ὁ δὲ IC· εῖπεν αὐτῶ· ἀκολούθει μοι· καὶ ἄφες τοὺς νεκροὺς θάψαι τοὺς ἑαυτῶν νεκρούς·

Matt 8:22 [Codex Purpureus Petropolitanus (N022) (6th century)]
Ο δε IC ειπεν αυτω ακολουθει μοι και αφες τους νεκρους θαψαι τους εαυτων νεκρους

Matt 8:22 [Codex Washingtonianus (W032) (5th century)]
Ο δε IC ειπεν αυτω ακολουθει μοι και αφες τους νεκρους θαψαι τους εαυτων νεκρους

Matt 8:22 [Codex Sangallensis 48 (Δ037) (9th century)]40
Ο δε IC ειπεν αυτω· Ακολουθει μοι Και αφες τους· νεκρους· θαψαι· τους εαυτων νεκρους·

Matt 8:22 [Minuscule 1 (12th century)]168v
ὁ δὲ ισ λέγει αὐτῷ· ἀκολούθει μοι. ϗ ἄφες τοὺς νεκροὺς θάψαι τοὺς ἑαυτῶν νεκρούς.

MSS: 1, 1582 (f22v)

Matt 8:22 [Minuscule 44 (Add MS 4949) (12th century)]27v
ὁ δὲ ἰσ εῖπεν αὐτῷ ἀκολούθη μοι· καὶ ἄφες τοὺς νεκροὺς θάψαι τοὺς ἑαυτῶν νεκρούς.

MSS: 44, 230 (f26v-27r), 901 (f19r), ℓ339 (f42rc2-vc1)

Matt 8:22 [Minuscule 115 (11th century)]2r
ὁ δὲ ισ εῖπεν αὐτῶ· ἀκολούθει μοι· καὶ ἄφες τοὺς νεκροὺς θάψαι τοὺς ἑαυτῶν νεκρούς·

Matt 8:22 [Peshitta]
ܝܶܫܽܘܥ ܕ݁ܶܝܢ ܐܶܡܰܪ ܠܶܗ ܬ݁ܳܐ ܒ݁ܳܬ݂ܰܪܝ ܘܰܫܒ݂ܽܘܩ ܠܡܺܝܬ݂ܶܐ ܩܳܒ݂ܪܺܝܢ ܡܺܝܬ݂ܰܝܗܽܘܢ܂

Matt 8:22 [Old Syriac Curetonian (Codex Curetonianus Syriacus syc)]
ܐܡܪ ܠܗ ܝܫܘܥ ܫܒܘܩ ܡ̈ܝܬܐ ܩܒܪܝܢ ܡ̈ܝܬܝܗܘܢ ܘܐܢܬ ܬܐ ܒܬܪܝ܀

Matt 8:22 [Old Syriac Sinaitic (Codex Sinaiticus Syriacus sys)]
ܐܡܪ ܠܗ ܫܒܘܩ ܡܝ̈ܬܐ ܩܒܪ̈ܝܢ ܡܝܬܝܗܘܢ ܘܐܢܬ ܬܐ ܒܬܪܝ܀

Matt 8:22 [Vulgate]
Iesus autem ait illi sequere me et dimitte mortuos sepelire mortuos suos

Critical Apparatus :

(1) ιησους : B, C, E, G, K, L, M, N, S, W, Δ, Σ, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 34, 35, 36, 43, 44, 109, 115, 157, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, 2835, ℓ339 (ii), Majority, Peshitta (ܝܶܫܽܘܥ), Syriac Curetonian (ܝܫܘܥ), Vulgate (Iesus)
(2) OMIT ιησους : 33, א

(3) ειπεν : E, G, L, M, N, S, W, Δ, Σ, Ω, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 34, 35, 36, 43, 44, 109, 115, 157, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 556, 700, 901, 2835, ℓ339 (ii), Majority
(4) λεγει : B, C, 1, 33, 892, 1582, 1701
(5) λεγι : א

(6) ακολουθει : B, C,  E, G, K, M, N, S, W, Δ, Σ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 34, 35, 36, 43, 109, 115, 157, 201, 438, 439, 490, 500, 556, 700, 1582, 1701, 2835, Majority
(7) ακολουθι : א
(8) ακολουθη : L, 44, 230, 901, ℓ339 (ii)

(9) και αφες : א, B, C, E, G, M, N, S, W, Δ, Σ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 34, 35, 36, 43, 44, 109, 115, 157, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 556, 700, 901, 1582, 1701, 2835, ℓ339 (ii), Majority
(10) κε αφες : L

(11) θαψαι : B, C, E, G, L, M, N, S, W, Δ, Σ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 34, 35?, 36, 43, 44, 109, 115, 157, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 556, 700, 901, 1582, 1701, 2835, ℓ339 (ii), Majority
(12) θαψε : א

 

 

MSS:

(i) ℓ1086 (f73rc2) OMITS Matthew 8:19-22

 

Tischendorf Mt 8:22 Tischendorf Mt 8:22

 

 

A Textual Commentary On Matthew 8:22

(a) Εῖπεν or λέγει? The Alexandrian text-type has λέγει which occurs not unfrequently in Matthew and Mark and often in John.

 

 

 

This entry was posted in 01. Κατὰ Ματθαῖον. Bookmark the permalink.

Comments are closed.