Matthew 8:23

Καὶ ἐμβάντι αὐτῷ εἰς τὸ πλοῖον, ἠκολούθησαν αὐτῷ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ.

When he entered into a boat, his disciples followed him.

Matt 8:23 [Textus Receptus (Elzevir) (1624)]25
Καὶ ἐμβάντι αὐτῷ εἰς τὸ πλοῖον, ἠκολούθησαν αὐτῷ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ.

MSS: S (f31rc2), Ω, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 34, 35, 36, 43, 44, 115, 157, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 556, 700, 901, 1701, 2835 (f18vc2)

Matt 8:23 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)]
Kαι εμβαντι αυτω εις το πλοιον ηκολουθησαν αυτω οι μαθητε αυτου

Matt 8:23 [Codex Vaticanus Graecus 1209 (B03) (4th century)]
Kαι εμβαντι αυτω εις πλοιον ηκολουθησα- αυτω οι μαθηται αυτου

Matt 8:23 [Codex Ephraemi Syri Rescriptus (C04) (5th century)]
Kαι εμβαντι αυτω εις πλοιον ηκολουθησαν αυτω οι μαθηται αυτου·

MSS: B, C, 1, 13, 1582 (f22v)

Matt 8:23 [Codex Basilensis (E07) (8th century)]24r
καὶ ἐμΒάντι αὐτῶ εἰς τὸ πλοῖον· ἠκολούθησαν αὐτῶ οἱ μαθηται αὐτοῦ·

Μatt 8:23 [Codex Seidelianus I (Harley MS 5684) (G011) (9th century)]5vc2
Καὶ ἐμβάντι αὐτῶ εἰς το πλοῖον· ἠκο…

* Missing folio. Continue at Matt 9:2.

Matt 8:23 [Codex Cyprius (Grec 63) (K017) (9th century)]28v
καὶ ἐμβάντι Ἀυτῶ εἰς τὸ πλοῖον· ἠκολούθεισαν αὐτῶ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ·

Matt 8:23 [Codex Purpureus Petropolitanus (N022) (6th century)]
Και εμβαντι αυτω εις το πλοιον ηκολουθησαν αυτω οι μαθηται αυτου

Matt 8:23 [Codex Washingtonianus (W032) (5th century)]
και ενβαντι αυτω εις το πλοιον ηκολουθησαν αυτω οι μαθηται αυτου

Matt 8:23 [Codex Sangallensis 48 (Δ032) (9th century)]40
Και εμβαντι αυτω· εις τον· πλοιον· ηκολουθησαν αυτω· οι· μαθηται· αυτου·

Matt 8:23 [Minuscule 1 (12th century)]168v
Καὶ ἐμβάντι αὐτῶ εἰς πλοῖον· ἠκολούθησαν αὐτῷ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ.

Matt 8:23 [Minuscule 44 (Add MS 4949) (12th century)]27v
καὶ ἐμβάντι αὐτῶ εἰς τὸ πλοῖον. ἠκολούθησαν αὐτῷ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ.

Matt 8:23 [Minuscule 109 (Add MS 5117) (1326)]38r
Καὶ ἐμβάντι τῶ ἰυ εἰς τὸ πλοῖον, ἠκολούθησαν αὐτῷ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ.

Matt 8:23 [Minuscule 115 (11th century)]2r
καὶ ἐμβάντι αὐτῶ εἰς τὸ πλοῖον, ἠκολούθησαν αὐτῶ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ·

Matt 8:23 [Lectionary ℓ339 (Egerton MS 2163) (12th century)]36rc1
(5th day/2nd week)
Τῶ καιρῶ ἐκείνω ἐμβάντι τῶ ἰῦ εἰς πλοίον· ἠκολούθησαν αὐτῶ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ·

Matt 8:23  [Lectionary ℓ1086 (ii) (A’ 86) (10th century)]276rc1-2
Τῶ καιρῶ ἐκείνω ἐμβάντι τῶ ΙΥ εἰς πλοίον· ἠκολούθησαν αὐτῶ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ·

Matt 8:23 [Peshitta]
ܘܟ݂ܰܕ݂ ܣܠܶܩ ܝܶܫܽܘܥ ܠܰܣܦ݂ܺܝܢ݈ܬ݁ܳܐ ܣܠܶܩܘ ܥܰܡܶܗ ܬ݁ܰܠܡܺܝܕ݂ܰܘܗ݈ܝ܂

Matt 8:23 [Old Syriac Sinaitic (Codex Sinaiticus Syriacus sys)]
ܘܣܠܩ ܡܪܢ ܠܣܦܝܢܬܐ ܘܬܠܡܝܕܘܗܝ ܐܬܝܢ ܗܘܘ ܒܬܪܗ

Matt 8:23 [Vulgate]
et ascendente eo in navicula secuti sunt eum discipuli eius

Critical Apparatus :

(1) και εμβαντι : א, B, C, E, G, K, M, N, S, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 109, 115, 157, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 556, 700, 892, 901?, 1582, 1701, 2835, ℓ1086, Majority
(2) και ενβαντι : W
(3) και εμβαντη : L
(4) και εμβαινοντος : Σ
(5) εμβαντι δε : ℓ339 (ii)

(6) αυτω (i) : א, B, C, E, G, K, L, M, N, S, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 34, 35, 36, 157, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, 2835, ℓ339 (ii), ℓ1086, Majority
(7) αυτου : Σ
(8) τω ιησου : 109, ℓ339

(9) το πλοιον : א, E, G, K, L, N, S, W, Σ, Ω, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 34, 35, 36, 43, 44, 109, 115, 157, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 556, 700, 901, 1701, 2835, ℓ339 (ii), Majority
(10) τω πλοιον : M
(11) τον πλοιον : Δ
(12) OMIT το : B, C, 1, 13, 22, 33, 892, 1582, ℓ339, ℓ1086, ℓ1086 (ii)

(13) ηκολουθησαν : א, B, C, E, L, M, N, S, W, Δ, Σ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33?, 34, 35, 36, 43, 44, 109, 115, 157, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, 2835, ℓ339, ℓ339 (ii), ℓ1086, ℓ1086 (ii), Majority
(14) ηκολουθεισαν : K

(15) αυτω (ii) : א, B, C, E, K, L, M, N, S, W, Δ, Σ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33?, 34, 35, 36, 43, 44, 109, 115, 157, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 556, 700, 901, 1582, 1701, 2835, ℓ339, ℓ339 (ii), ℓ1086, Majority
(16) OMIT αυτω : 892

(17) μαθηται : B, C, E, K, L, M, N, S, W, Δ, Σ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33?, 34, 35, 36, 43, 44, 109, 115, 157, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, 2835, ℓ339, ℓ339 (ii), ℓ1086, ℓ1086 (ii), Majority
(18) μαθητε : א

 

 

ΙΑ : Περὶ τῆς επιτιμήσεως τῶν ὑδάτων

9, 10, 11, 12, 34 (f43v), 35 (f25v), 36, 1701

 

ΞΘ / Β :

K (f28v), M (f35vc2-36rc1), S (f31rc2), Ω (f47c2), 4 (f18r), 7 (f34v), 9 (f24v), 10 (f22v), 11 (f41r), 12 (p73), 13 (f8vc1), 22 (f12r), 36 (f46v), 44 (f27v), 157 (f39v), 230 (f27rc1), 438 (f38v), 500 (f23v), 556 (f14r-v), 892 (f39v), 901 (f19r), 1582 (f22v), 1701 (f9r)

 

Tischendorf Mt 8:23 Tischendorf Mt 8:23

 

 

A Textual Commentary On Matthew 8:23

(a) Τὸ is omitted before πλοῖον in Codices Vaticanus and Ephraemi Rescriptus through negligence of the scribes.

 

 

This entry was posted in 01. Κατὰ Ματθαῖον. Bookmark the permalink.

Comments are closed.