Matthew 8:28

Καὶ ἐλθόντι αὐτῷ εἰς τὸ πέραν εἰς τὴν χώραν τῶν Γαδαρηνῶν ὑπήντησαν αὐτῷ δύο δαιμονιζόμενοι ἐκ τῶν μνημείων ἐξερχόμενοι, χαλεποὶ λίαν ὥστε μὴ ἰσχύειν τινὰ παρελθεῖν διὰ τῆς ὁδοῦ ἐκείνης.

And when he came to the other side into the country of the Gadarenes, two demoniacs met him, coming out of the sepulchres, so ill-tempered that no one could pass by that way.

Matt 8:28 [Textus Receptus (Elzevir) (1624)]26
Καὶ ἐλθόντι αὐτῷ εἰς τὸ πέραν εἰς τὴν χώραν τῶν Γεργεσηνῶν, ὑπήντησαν αὐτῷ δύο δαιμονιζόμενοι, ἐκ τῶν μνημείων ἐξερχόμενοι, χαλεποὶ λίαν, ὥστε μὴ ἰσχύειν τινὰ παρελθεῖν διὰ τῆς ὁδοῦ ἐκείνης.

MSS: Κ, S, 43 (f23v-24r), 44, 115, 157, 201, 438, 439 (f22rc2-vc1), 490, 500 (f24r)

Matt 8:28 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)]
Kαι ελθοντωονς αυτωονυ εις το περα- εις την χωραν τω- γαζαρεργεσηνων υπη-τησαν αυτω δυο δεαιμονιζομενοι · εκ των μνημιω- εξερχομενοι χαλεποι λιαν ωστε μη ϊσχυειν τινα παρελθειν δια της οδου εκινης

Matt 8:28 [Codex Vaticanus Graecus 1209 (B03) (4th century)]
Kαι ελθοντος αυτου εις το περαν εις την χωραν των γαδαρηνων υπηντησαν αυτω δυο δαιμονιζομενοι εκ των μνημειων εξερχομενοι χαλεποι λειαν ωστε μη ισχυειν τινα παρελθειν δια της οδου εκεινης

Matt 8:28 [Codex Ephraemi Syri Rescriptus (C04) (5th century)]
Kαι ελθοντος αυτου εις το περαν εις την χωραν των γαδαρηων· υπηντησαν αυτω δυο δαιμονιζομενοι εκ των μνημειων εξερχομενοι· χαλεποι λιαν· ωστε μη ισχυειν τινα παρελθειν δια της οδου εκεινης·

Matt 8:28 [Codex Basilensis (E07) (8th century)] 24v
Καὶ ἐλθόντι αὐτῶ εἰς το πέραν· εἰς τὴν χώραν τῶ_γεργεσηνῶν· ὑπήντησα- αὐτῶ͵ δύο δαιμονιζόμενοι͵ ἐκ τῶν μνημείων ἐξερχόμενοι͵ χαλαιποὶ λία-· ὥστε μὴ ϊσχύειν τινὰ παρελθειν διὰ τῆς ὁδοῦ ἐκείνης·

Matt 8:28 [Codex Cyprius (Grec 63) (K017) (9th century)]29r
καὶ ἐλθόντι αὐτῶ εἰς τὸ πέραν· εἰς τὴν χώραν τῶν γεργεσηνῶν· ὑπήντησαν αὐτῶ δύο δαιμονιζόμενοι· ἐκ τῶν μνημεῖων ἐξερχόμενοι· χαλεποὶ λίαν· ὥστε μὴ ισχύειν τινὰ· παρελθεῖν διὰ τῆς ὁδοῦ ἐκείνης·

Matt 8:28 [Codex Washingtonianus (W032) (5th century)]
Και ελθοντι αυτω εις το περαν των γεργεσηνων ϋπηντησαν αυτω δυο δαιμονιζομενοι εκ των μνημιων εξερχομενοι χαλεποι λιαν ωστε μη ϊσχυει- τινα παρελθειν δια της οδου εκεινης

Matt 8:28 [Codex Sangallensis 48 (Δ037) (9th century)]40-41
Και ελθοντε αυτω· εις· το· περα· εις· την· χωραν των γαραδηνων υπηντησαν· αυτω· δυο· δαιμονιζομενοι· εκ· των· μνημειων· εξερχομενοι· Χαλεποι· λειαν· ως τε· μης χυειν τιν· απαρελθειν· δια της· οδου εκεινης

Matt 8:28 [Minuscule 1 (12th century)]168v
Ṡκαὶ ἐλΘόντος αὐτ{οῦ} εἰς τὸ πέραν εἰς τὴν χώραν τῶν γεργεσιν{ῶν}· ὑπήντησαν αὐτῷ δύο δαιμονιζόμενοι· ἐκ τῶν μνημείων ἐξερχόμενοι, χαλεποὶ λίαν. ὥστε μὴ ἰσχύειν τινὰ παρελθεῖν, διὰ τῆς ὁδοῦ ἐκείνης

Matt 8:28 [Minuscule 8 (Gr. 49) (11th century)]28vc1-2
Καὶ ἐλθόντι αὐτῶ εἰς τὸ πέραν εἰς τὴν χώραν τῶν γεργεσινῶν, ὑπήντησαν αὐτῶ δύο δαιμονιζόμενοι, ἐκ τῶν μνημείων ἐξερχόμενοι, χαλεποὶ λίαν, ὥστε μὴ ἰσχύειν τινὰ παρελθεῖν διὰ τῆς ὁδοῦ ἐκείνης·

ΜSS: Ω, 8

Matt 8:28 [Minuscule 44 (Add MS 4949) (12th century)]27v
Καὶ ἐλθόντι αὐτῷ· εἰς τὸ πέραν εἰς τὴν χώραν τῶν γεργεσηνῶν· ὑπήντησαν αὐτῷ δύο δαιμονιζόμενοι· ἐκ τῶν μνημείων ἐξερχόμενοι χαλεποὶ λίαν· ὥστε μὴ ἰσχύειν τινὰ παρελθεῖν δια τῆς ὁδοῦ ἐκείνης·

Matt 8:28 [Minuscule 115 (Harley MS 5559) (11th century)]2v
καὶ ἐλθόντι αὐτῶ εἰς τὸ πέραν εἰς τὴν χώραν τῶν γεργεσηνῶν. ὑπήντησαν αὐτῶ δύο δαιμονιζόμενοι ἐκ τῶν μνημείων ἐξερχόμενοι χαλεποὶ λίαν, ὥστε μὴ ἰσχύειν τινὰ παρελθεῖν διὰ τῆς ὁδοῦ ἐκείνης·

Matt 8:28 [Minuscule 700 (Egerton MS 2610) (11th century)]30r-v
καὶ ἐ{λθόντι} Ἀυτῷ εἰς τὸ πέραν· εἰς τὴν χώραν τῶ- γεργεσηνῶν, ὑπήντησαν αὐτῷ δύο δαιμονιζόμενοι ἐκ τῶν μνημείων ἐξερχόμενοι χαλεποὶ λίαν ὥστε μηδένα ἰσχύειν παρελθεῖν διὰ τῆς ὁδοῦ ἐκείνης

Matt 8:28 [Lectionary ℓ339 (Egerton MS 2163) (12th century)]45rc2
(Κυριακη Ε) (Sabbath/5th week)
Τῶ καιρῶ ἐκείνω ἐλθόντι τῶ ἰῦ εἰς τὴν χώραν τῶν γεργεσηνῶν ὑπήντησαν αὐτῶ δύο δαιμονιζόμενοι ἐκ τῶν μνημείων ἐξερχόμενοι χαλεποὶ λίαν· ὥστε μὴ ἰσχύειν τινὰ παρελθεῖν δια τῆς ὁδοὺ ἐκείνης·

Matt 8:28 [Lectionary ℓ1086 (A’ 86) (10th century)]74vc2-75rc1
(Κυριακη Ε)
Τῶ καιρῶ ἐκείνω ἐλθόντι τῶ ιυ εἰς τὴν χώραν τῶν γεργεσηνῶν ὑπήντησαν αὐτῶ δύο δαιμονιζόμενοι ἐκ τῶν μνημείων ἐξερχόμενοι χαλεποὶ λίαν ὥστε μὴ ἰσχύειν τινὰ παρελθεῖν δια τῆς ὁδοὺ ἐκείνης·

Matt 8:28 [Peshitta]
ܘܟ݂ܰܕ݂ ܐܶܬ݂ܳܐ ܝܶܫܽܘܥ ܠܥܶܒ݂ܪܳܐ ܠܰܐܬ݂ܪܳܐ ܕ݁ܓ݂ܳܕ݂ܪܳܝܶܐ ܐܰܪܥܽܘܗ݈ܝ ܬ݁ܪܶܝܢ ܕ݁ܰܝܘܳܢܶܐ ܕ݁ܢܳܦ݂ܩܺܝܢ ܡܶܢ ܒ݁ܶܝܬ݂ ܩܒ݂ܽܘܪܶܐ ܒ݁ܺܝܫܶܐ ܕ݁ܛܳܒ݂ ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܠܳܐ ܐ݈ܢܳܫ ܢܶܫܟ݁ܰܚ ܢܶܥܒ݁ܰܪ ܒ݁ܗܳܝ ܐܽܘܪܚܳܐ܂

Matt 8:28 [Old Syriac Sinaitic (Codex Sinaiticus Syriacus sys)]
ܘܟܕ ܐܬܐ ܠܐܬܪܐ ܕܓܕܪ̈ܝܐ ܦܓܥܘ ܒܗ ܬܪܝܢ ܓܒܪܝܢ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܥܠܝܗܘܢ ܫܐܕܐ ܘܒܝܫܐ ܗܘܘ ܛܒ ܘܢܦܩܝܢ ܗܘܘ ܡܢ ܩܒܪܐ ܕܠܐ ܐܢܫ ܡܫܟܚ ܗܘܐ܂ ܠܡܥܒܪ ܒܗܝ ܐܘܪܚܐ

Matt 8:28 [Vulgate]
et cum venisset trans fretum in regionem Gerasenorum occurrerunt ei duo habentes daemonia de monumentis exeuntes saevi nimis ita ut nemo posset transire per viam illam

Critical Apparatus :

(1) ελθοντι : E, K, L, M, S, W, Σ, Ω, 4, 8, 43, 44, 115, 157, 201, 438, 439, 490, 500, 556, 700, ℓ339, ℓ1086, Majority
(2) εισελθοντι : 7
(3) ελθοντος : א¹, B, C, 1, 13, 22, 33, 892, 1582
(4) ελθοντων : א*
(5) ελθοντε : Δ

(6) αυτω : E, K, L, M, S, W, Δ, Σ, Ω, 4, 7, 8, 43, 44, 115, 157, 201, 438, 439, 490, 500, 556, 700, Majority
(7) αυτου : א¹, B, C, 1, 13, 22, 892, 1582
(8) αυτων : א*

(9) εις την χωραν : א, B, C, E, K, L, M, S, Δ, Σ, Ω, 1, 4, 7, 8, 13, 22, 43, 44, 115, 157, 201, 438, 439, 490, 500, 556, 700, 892, 1582, ℓ339, ℓ1086, Majority
(10) OMIT εις την χωραν : W

(11) γεργεσηνων : א¹, E, K, S, W, 7, 22, 43, 44, 115, 157, 201, 438, 439, 490, 500, 556, 700, 892, 1582, ℓ339, ℓ1086, Majority, Vulgate (Gerasenorum)
(12) γεργεσινων : L, Ω, 1, 8, 13
(13) γαδαρηνων : B, M, Σ, 556, Peshitta (ܓ݂ܳܕ݂ܪܳܝܶܐ), Syriac Sinaitic (ܓܕܪ̈ܝܐ)
(14) γαδαρινων : 4
(15) γαραδηνων : Δ
(16) γαζαρηνων : א*

(17) δαιμονιζομενοι : B, C, E, K, M, S, W, Δ, Σ, Ω, 1, 4, 7, 8, 13, 22, 33, 43, 44, 115, 157, 201, 438, 439, 490, 500, 556, 700, 892, 1582, ℓ339, ℓ1086, Majority
(18) δεμονιζομενοι : א, L

(19) μνημειων : B, C, E, K, L, M, S, Δ, Σ, Ω, 1, 4, 7, 8, 22, 33, 43, 44, 115, 157, 201, 438, 439, 490, 500, 556, 700, 892, 1582, ℓ339, ℓ1086, Majority
(20) μνημιων : א, W
(21) μνημειον : 13

(22) χαλεποι : א, B, C, K, L, M, S, W, Δ, Σ, Ω, 1, 7, 8, 13, 22, 33, 43, 44, 115, 157, 201, 438, 439, 490, 500, 556, 700, 892, 1582, ℓ339, ℓ1086, Majority
(23) χαλαιποι : E, 4

(24) λιαν : א, C, E, K, L, M, S, W, Ω, 1, 4, 7, 8, 13, 22, 33, 43, 44, 115, 157, 201, 438,  439, 490, 500, 556, 700, 892, 1582, ℓ339, ℓ1086, Majority
(25) λειαν : B, Δ, Σ

(26) μη ισχυειν τινα : א, C, E, K, L, M, S, W, Σ, Ω, 1, 4, 7, 8, 13, 22, 33, 43, 44, 115, 157, 201, 438, 439, 490, 500, 556, 892, 1582, ℓ339, ℓ1086, Majority
(27) μης χυειν τινα : Δ
(28) μηδενα ισχυειν : 700

(29) παρελθειν : א, B, C, E, K, L, M, S, W, Δ, Σ, Ω, 1, 4, 7, 8, 13, 22, 33, 43, 44, 115, 157, 201, 438, 439, 490, 500, 556, 700, 892, 1582, ℓ339, ℓ1086, Majority
(30) διελθειν : Σ

(31) εκεινης : B, C, E, K, L, M, S, W, Δ, Σ, Ω, 1, 4, 7, 8, 13, 22, 33, 43, 44, 115, 157, 201, 438, 439, 490, 500, 556, 700, 892, 1582, ℓ339, ℓ1086, Majority
(32) εκινης : א

 

 

ΙΒ : Περὶ τῶν δύο δαιμονιζομένων 

M (f36rc2), S (f31vc1), Ω (f48c1), 4 (f18v), 7 (f34v), 13 (f8vc2), 22 (f12v), 157 (f40r), 438 (f39r), 500 (f24r), 556 (f14v), 892 (f40r)

ΙΒ : Περὶ τῶν δαιμονιζομένων 

115 (f2v)

ΙΒ : Περὶ τοῦ λεγεῶνος 

1582 (f23r)

 

Tischendorf Mt 8:28 Tischendorf Mt 8:28

 

 

A Textual Commentary On Matthew 8:28

(a) Γεργεσηνῶν (Majority Text & Vulgate) or Γαδαρηνῶν (Codex Vaticanus & Peshitta)? In Mark 5:1, the Majority reads Γαδαρηνων :

και ηλθον εις το περαν της θαλασσης εις την χωραν των Γαδαρηνων (Mark 5:1)

 

This entry was posted in 01. Κατὰ Ματθαῖον. Bookmark the permalink.

Comments are closed.