Matthew 8:29

Kαὶ ἰδού ἔκραξαν, λέγοντες· τί ἡμῖν καὶ σοί, Ἰησοῦ υἱὲ τοῦ Θεοῦ; ἠλθες ὧδε πρὸ καιροῦ βασανίσαι ἡμᾶς;

And behold, they cried out, saying, “What do we have to do with you, Jesus, Son of God? Have you come here to torment us before the time?”

Matt 8:29 [Textus Receptus (Elzevir) (1624)]26
Kαὶ ἰδού ἔκραξαν, λέγοντες· Τί ἡμῖν καὶ σοί, Ἰησοῦ υἱὲ τοῦ Θεοῦ; ἠλθες ὧδε πρὸ καιροῦ βασανίσαι ἡμᾶς;

MSS: E. K. S, Σ, Ω (f48c1-2), 1, 7, 8, 22, 35 (f26r), 36 (f47r), 43, 44, 115, 157, 201, 230 (f27rc2), 439, 490, 500, 556, 901 (f19r), 1582, 1701 (f9v), 2835 (f19rc2), ℓ339 (f45rc2), ℓ1086 (f75rc1)

Matt 8:29 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)]
Kαι ϊδου εκραξαν λεγοντες τι ημιν ϗ σοι ϋϊε του ΘY ηλθες ωδε ημας απολεσαι προ καιρου βασανισαι ημας

Matt 8:29 [Codex Vaticanus Graecus 1209 (B03) (4th century)]
Kαι ιδου εκραξαν λεγοντες τι ημι και σοι ϋιε του ΘY ηλθες ωδε προ καιρου βασανισαι ημας

Matt 8:29 [Codex Ephraemi Syri Rescriptus (C04) (5th century)]
και ιδου εκραξαν λεγοντες· τι ημιν και σοι υε του ΘY· ηλθες ωδε προ καιρου βασανισαι ημας·

MSS: B, C, 1, 34 (f44v), 438, 892

Matt 8:29 [Codex Basilensis (E07) (8th century)]24v-25r
καὶ ϊδοὺ ἔκραξαν λεγοντες· Τί ἡμῖν καὶ σοί ΙΥ υε τοῦ ΘΥ· ἠλθες ὧδε προ ϗροῦ βασανίσαι ἡμᾶς·

Matt 8:29 [Codex Cyprius (Grec 63) (K017) (9th century)]29r
καὶ ἰδοὺ ἔκραξαν λέγοντες· τί ἡμῖν καὶ σοί ΙΥ υἱὲ τοῦ ΘΥ· ἦλθες ὧδε προ καιροῦ βασανίσαι ἡμᾶς·

Matt 8:29 [Codex Washingtonianus (W032) (5th century)]
Και ϊδου εκραζον λεγοντες τι ημιν και σοι IY ϋιε του ΘY ηλθες ωδε απολεσαι ημας και προ καιρου βασανισαι

Matt 8:29 [Codex Sangallensis 48 (Δ037) (9th century)]41
Και ιδου εκραξαν· λεγοντες· Τι ημιν και σοι IY υε· του ΘΥ· ηλθεσω· δεπρο καιρου βασανισαι ημας

Matt 8:29 [Minuscule 1 (12th century)]168v
καὶ ἰδοὺ ἔκραξαν λέγοντες· τί ἡμῖν καὶ σοί υἱὲ τοῦ θυ. ἦλθες ὧδε πρὸ καιροῦ βασανίσαι ἡμᾶς.

Matt 8:29 [Minuscule 44 (Add MS 4949) (12th century)]27v-28r
καὶ ἰδοῦ ἔκραξαν λέγοντες· τί ἡμῖν καὶ σοί ἰυ υὲ τοῦ θυ ἦλθες ὧδε πρὸ καιροῦ βασανίσαι ἡμᾶς·

Matt 8:29 [Minuscule 115 (Harley MS 5559) (11th century)]2v
καὶ ἰδού ἔκραξαν λέγοντες· τί ἡμῖν καὶ σοί ἰυ υἱὲ τοῦ θῦ; ἠλθες ὧδε πρὸ καιροῦ βασανίσαι ἡμᾶς·

Matt 8:29 [Minuscule 700 (Egerton MS 2610) (11th century)]30v
καὶ ἰδού ἔκραξαν λέγοντες· τί ὑμῖν καὶ σοί ἰυ υἱὲ τοῦ θῦ ἠλθες ὧδε πρὸ καιροῦ βασανίσαι ἡμᾶς·

Matt 8:29 [Peshitta]
ܘܰܩܥܰܘ ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܡܳܐ ܠܰܢ ܘܠܳܟ݂ ܝܶܫܽܘܥ ܒ݁ܪܶܗ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܐܶܬ݂ܰܝܬ݁ ܠܟ݂ܳܐ ܩܕ݂ܳܡ ܙܰܒ݂ܢܳܐ ܕ݁ܰܬ݂ܫܰܢܩܰܢ܂

Matt 8:29 [Old Syriac Sinaitic (Codex Sinaiticus Syriacus sys)]
ܘܩܥܘ ܒܩܠܐ ܪܡܐ ܘܐܡܪܝܢ ܡܐ ܠܢ ܘܠܟ ܒܪܗ ܕܐܠܗܐ܂ ܐܬܝܬ ܠܗܪܟܐ ܠܡܬܒܗܬܢ

Matt 8:29 [Vulgate]
et ecce clamaverunt dicentes quid nobis et tibi Fili Dei venisti huc ante tempus torquere nos

Critical Apparatus :

(1) εκραξαν : א, B, C, E, K, L, M, S, Δ, Σ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 115, 157, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, 2835, ℓ339, ℓ1086, Majority
(2) εκραζον : W

(3) ημιν : א, B, C, E, K, L, M, S, W, Δ, Σ, Ω, 1, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 115, 157, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 556, 892, 901, 1582, 1701, 2835, ℓ339, ℓ1086, Majority
(4) υμιν : 4, 700

(5) σοι : א, B, C, E, K, M, S, W, Δ, Σ, Ω, 1, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 22, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 115, 157, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, 2835, ℓ339, ℓ1086, Majority
(6) συ : L, 4, 13

(7) ιησου : E, K, M, S, W, Δ, Σ, Ω, 4, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 22, 35, 36, 43, 44, 115, 157, 201, 230, 439, 490, 500, 556, 700, 901, 1582, 1701, 2835, ℓ339, ℓ1086, Majority, Peshitta (ܝܶܫܽܘܥ)
(8) OMIT ιησου : א, B, C, L, 1, 11, 33, 34, 438, 892, Syriac Sinaitic, Vulgate

(9) υιε : א, B, C, E, K, L, S, W, Δ, Σ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 115, 157, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, 2835, ℓ339, ℓ1086, Majority
(10) υιου : M

(11) προ καιρου βασανισαι ημας : B, C, E, K, M, S, Δ, Σ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 115, 157, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, 2835, ℓ339, ℓ1086, Majority
(12) προ καιρου βασανησαι ημας : L
(13) ημας απολεσαι προ καιρου : א*
(14) ημας προ καιρου βασανισαι ημας : א¹
(15) απολεσαι ημας και προ καιρου βασανισαι : W

 

 

Tischendorf Mt 8:29 Tischendorf Mt 8:29

 

 

A Textual Commentary On Matthew 8:29

 

 

 

 

This entry was posted in 01. Κατὰ Ματθαῖον. Bookmark the permalink.

Comments are closed.