Matthew 8:31

Oἱ δὲ δαίμονες παρεκάλουν αὐτὸν, λέγοντες· εἰ ἐκβάλλεις ἡμᾶς, ἐπίτρεψον ἡμῖν ἀπελθεῖν εἰς τὴν ἀγέλην τῶν χοίρων.

And the demons were begging him, saying, “If you cast us out, permit us to go away into the herd of pigs.”

Matt 8:31 [Textus Receptus (Elzevir) (1624)]26
Oἱ δὲ δαίμονες παρεκάλουν αὐτὸν, λέγοντες· Εἰ ἐκβάλλεις ἡμᾶς, ἐπίτρεψον ἡμῖν ἀπελθεῖν εἰς τὴν ἀγέλην τῶν χοίρων.

MSS: M (f36vc1), S (f31vc2), W, Δ, Ω, 7, 8, 11 (f42r), 12 (p74), 35, 36, 43, 44, 201, 438 (f39r-v), 490, 556, 700, 901 (f19r-v), 1701 (f10r), 2835 (f19rc2)

Matt 8:31 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)]
Oι δε δαιμονες παρεκαλουν αυτο- λεγοντες ει εκβαλλις ημας αποστιλον ημας εις την αγελην των χοιρων

Matt 8:31 [Codex Vaticanus Graecus 1209 (B03) (4th century)]
Oι δε δαιμονες παρεκαλουν αυτον λεγοντες ει εκβαλλεις ημας αποστειλον ημας εις τη- αγελην των χοιρων.

Matt 8:31 [Codex Ephraemi Syri Rescriptus (C04) (5th century)]
οι δε δεμονες παρεκαλουν αυτον λεγοντες ει εκβαλλεις ημας επιτρεψον ημιν απελθειν εις την αγελην των χοιρων·

Matt 8:31 [Codex Basilensis (E07) (8th century)]25r
Ὁι δε δαίμονες͵ παρεκάλȢ_ αὐτὸν λέγοντες· Εἰ ἐκβάλεις ἡμᾶς͵ ἐπιτρεψον ἡμῖ_ ἀπελθεῖν εἰς τὴν ἀγέλην τῶν χοίρων·

MSS: E, 10 (f23r), 230 (f27rc2), 439, ℓ339 (f45rc2-vc1)

Matt 8:31 [Codex Cyprius (Grec 63) (K017) (9th century)]29r
οἱ δὲ δαίμονες· παρεκάλουν αὐτῶν λέγοντες· εἰ ἐκβάλλεις ἡμᾶς· ἐπίτρεψον ἡμῖν ἀπελθεῖν εἰς τὴν ἀγέλην τῶν χοίρων·

Matt 8:31 [Codex Purpureus Petropolitanus (N022) (6th century)]
… αγελην των χοιρων·

* Lacunae from Matt 8:24.

Matt 8:31 [Codex Washingtonianus (W032) (5th century)]
οι δε δαιμονες παρεκαλουν αυτον λεγοντες ει εκβαλλεις ημας επιτρεψον ημι- απελθειν εις την αγελην των χοιρω-

Matt 8:31 [Codex Sangallensis 48 (Δ037) (9th century)]41
Οι δε δαιμονες παρεκαλουν· αυτον λεγοντες Ει εκβαλλεις ημας· Επιτρεψον ημιν· απελθειν· εις την αγελην των χοιρων·

Matt 8:31 [Minuscule 1 (12th century)]168v
οἱ δὲ δαίμονες παρεκάλουν αὐτὼν λέγοντες· εἰ ἐκβάλλεις ἡμᾶς· ἀπόστειλον ἡμᾶς εἰς τὴν ἀγέλην τῶν χοίρων·

Matt 8:31 [Minuscule 44 (Add MS 4949) (12th century)]28r
οἱ δὲ δαίμονες. παρεκάλουν αὐτὸν, λέγοντες· εἰ ἐκβάλλεις ἡμᾶς. ἐπίτρεψον ἡμῖν ἀπελθεῖν εἰς τὴν ἀγέλην τῶν χοίρων.

Matt 8:31 [Minuscule 115 (Harley MS 5559) (11th century)]2v
οἱ δὲ δαίμονες παρεκάλουν αὐτὸν λέγοντες· εἰ ἐκβάλλεις ἡμᾶς, ἐπίτρεψον ἡμᾶς ἀπελθεῖν εἰς τὴν ἀγέλην τῶν χοίρων·

Matt 8:31 [Minuscule 500 (Add MS 17982) (13th century)]24r
οἱ δὲ δαίμονες παρεκάλουν αὐτὸν λέγοντες· εἰ ἐκβάλ<λ>η<ει>ς ἡμᾶς, ἐπίτρεψον ἡμῖν ἀπελθεῖν εἰς τὴν ἀγέλην τῶν χοίρων·

Matt 8:31 [Peshitta]
ܗܳܢܽܘܢ ܕ݁ܶܝܢ ܫܺܐܕ݂ܶܐ ܒ݁ܳܥܶܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܡܶܢܶܗ ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܐܶܢ ܡܰܦ݁ܶܩ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܠܰܢ ܐܰܦ݁ܶܣ ܠܰܢ ܕ݁ܢܺܐܙܰܠ ܠܒ݂ܰܩܪܳܐ ܕ݁ܰܚܙܺܝܪܶܐ܂

Matt 8:31 [Old Syriac Sinaitic (Codex Sinaiticus Syriacus sys)]
ܘܒܥܝܢ ܗܘܘ ܡܢܗ ܗܢܘܢ ܫܐ̈ܕܐ ܘܐܡܪܝܢ ܕܐܢ ܡܦܩ ܐܢܬ ܠܢ ܫܕܪܝܢ ܠܡܪܥܝܬܐ ܗܝ ܕܚܙܝܪܐ

Matt 8:31 [Vulgate]
daemones autem rogabant eum dicentes si eicis nos mitte nos in gregem porcorum

Critical Apparatus :

(1) δαιμονες : א, B, E, K, M, S, W, Δ, Σ, Ω, 1, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 115, 157, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, 2835, ℓ339, ℓ1086, Majority
(2) δαιμωμνες : 4
(3) δεμονες : C, L

(4) αυτον : א, B, E, L, M, S, W, Δ, Σ, Ω, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 115, 157, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, 2835, ℓ339, ℓ1086, Majority
(5) αυτων : K, 1

(6) εκβαλλεις : B, C, K¹, M, S, W, Δ, Σ, Ω, 1, 7, 8, 11, 12, 13, 22, 35, 36, 43, 44, 115, 157, 201, 438, 490, 500c, 556, 700, 901, 1582, 1701, 2835, ℓ1086, Majority
(7) εκβαλλις : א
(8) εκβαλεις : E, K*, 10, 33, 34, 230, 439, 892, ℓ339
(9) εκβαλης : L, 9, 500*
(10) OMIT ει εκβαλλεις ημας : 4

(11) επιτρεψον : C, E, K, L, M, S, W, Δ, Σ, Ω, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 34, 35, 36, 43, 44, 115, 157, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 556, 700, 892mg, 901, 1701, 2835, ℓ339, ℓ1086, Majority, Peshitta
(12) αποστειλον : א, B, 1, 22, 33, 892*, 1582

(13) ημιν : C, E, K, L, M, S, W, Δ, Σ, Ω, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 34, 35, 36, 43, 44, 157, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 556, 700, 892mg, 901, 1701, 2835, ℓ339, ℓ1086, Majority
(14) ημας : א, B, 1, 22, 33, 115, 892*, 1582

(15) απελθειν : C, E, K, L, M, S, W, Δ, Ω, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 34, 35, 36, 43, 44, 115, 157, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 556, 700, 892mg, 901, 1701, 2835, ℓ339, ℓ1086, Majority
(16) εισελθειν : Σ
(17) OMIT απελθειν : א, B, 1, 33, 892*, 1582

(18) αγελην : א, B, E, K, L, M, S, W, Δ, Σ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 115, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, 2835, ℓ339, ℓ1086, Majority
(19) αγελλην : 157

 

 

Tischendorf Mt 8:31 Tischendorf Mt 8:31

 

 

A Textual Commentary On Matthew 8:31

(a) Μatt. viii. 32. και ειπεν αυτοις· υπαγετε. though its applicability depends upon a choice of readings in ver. 31, namely, between αποστειλον (Griesbach’s) and ἐπίτρεψον ἡμῖν ἀπελθεῖν (that of the received text, restored by Scholz). But even if the latter is preferred, the Imperative is still only used in an easy manner continually occurring in common conversation ; and it is not reasonable to argue from merely colloquial forms to the usage of graver and more studied language.
(Thomas Sheldon Green, A Treatise on the Grammar of the New Testament Dialect, pp. 32-33)

 

This entry was posted in 01. Κατὰ Ματθαῖον. Bookmark the permalink.

Comments are closed.