Matthew 8:8

Καὶ ἀποκριθεὶς ὁ ἑκατόνταρχος ἔφη· κύριε, οὐκ εἰμὶ ἱκανὸς ἵνα μου ὑπὸ τὴν στέγην εἰσέλθῃς· ἀλλὰ μόνον εἰπὲ λόγῳ, καὶ ἰαθήσεται ὁ παῖς μου·

And the centurion answered, he said, “Lord, I am not worthy for you to come under my roof, but just say in word, and my child will be healed,”

* child OR servant

Matt 8:8 [Textus Receptus (Elzevir) (1624)]23
Καὶ ἀποκριθεὶςἑκατόνταρχος ἔφη· Κύριε, οὐκ εἰμὶ ἱκανὸς ἵνα μου ὑπὸ τὴν στέγην εἰσέλθῃς· ἀλλὰ μόνον εἰπὲ λόγον, καὶ ἰαθήσεται ὁ παῖς μου,

MSS: 10 (f21r), 157 (f38v)

Matt 8:8 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)]
ϗ αποκριθεις δε ο εκατονταρχη<ο ˙ιπεν <εφηκε ουκ ειμι ϊκανος ϊνα μου υπο την στεγην εισελθης αλλα μονο- ειπε λογω και ϊαθησεται ο παις μου

Matt 8:8 [Codex Vaticanus Graecus 1209 (B03) (4th century)]
Aποκριθεὶς δὲἑκατόνταρχος ἔφη κε οὐκ εἰμὶ ἱκανὸς ἵνα μου ὑπὸ τὴ- στέγην εἰσέλθῃς· ἀλλὰ μόνον εἰπὲ λόγῳ καὶ ἱαθήσεται ὁ παῖς μου.

Matt 8:8 [Codex Ephraemi Syri Rescriptus (C04) (5th century)]
… .ποκριθεις ο εκατονταρχος ειπεν· κε ουκ ει.. …… ινα μου υπο την στεγην εισελθης· αλλα μονον ειπε λογω και ιαθησεται ο παις μου·

Matt 8:8 [Codex Basilensis (E07) (8th century)]22v
Καὶ ἀποκριθεὶς ὁ ἑκατόνταρχος ἔφη· κε· οὐκ εἰμὶ ϊκανὸς͵ ἵνα μου ὑπὸ τὴν στέγην εἰσέλθης· ἀλλὰ μόνον εἰπὲ λόγω και ϊὰθήσεται ὁ παῖς μȢ·

Matt 8:8 [Codex Cyprius (Grec 63) (K017) (9th century)]27v
Καὶ ἀποκριθεὶς ὁ ἑκατόνταρχος, ἔφη· κε· οὐκ εἰμὶ ἱκανὸς· ἵνα μου ὑπὸ τὴν στέγην εἰσέλθης· ἀλλὰ μόνον εἰπὲ λόγω· καὶ ἰαθήσεται ὁ παῖς μου·

MSS: E, K, M, 4, 7 (f33v-34r), 8 (f29vc2), 9 (f23v), 11 (ινα <μ{ου}>) (f38v-39r), 12 (p70), 34, 35, 36, 43, 44, 109c, 201, 230 (f26rc1-2), 438 (f36v-37r), 439 (f21rc1-2), 490, 500, 556, 700, 892?, 866 (f10r-v), 2835 (f18rc1)

Matt 8:8 [Codex Purpureus Petropolitanus (N022) (6th century)]
και αποκριθεις ο εκατονταρχος εφη κε ουκ ειμι ικανος ινα μου υπο την στεγην εισελθης αλλα μονον ειπε λογω και ιαθησεται ο παις μου·

Matt 8:8 [Codex Washingtonianus (W032) (5th century)]
και αποκριθεις ο εκατονταρχος εφη κε ουκ ιμει ϊκανος ϊνα μου υπο την στεγην εισελθης αλλα μονον ειπε λογω και ϊαθησεται ο παις μου·

Matt 8:8 [Codex Sangallensis 48 (Δ037) (9th century)]38-39
Και αποκριθεις· ο· εκατονταρχος· εφη· κε Ουκ ειμι κανος· ινα· μου υπο την· στεγην εισελθης· Αλλα μονον ειπε λογω και ιαθησεται ο· παις· μου

Matt 8:8 [Codex Athous Dionysiou (Ω045) (9th century)]45c1-2
καὶ ἀποκριθεὶς ὁ ἑκατόνταρχος ἔφη· κε οὐκ εἰμὶ ἱκανῶς ἵνα μου ὑπὸ τὴν στέγην εἰσέλθεις· ἀλλὰ μόνο- εἰπὲ λόγω· καὶ ἰαθήσεται ὁ παίς μου·

Matt 8:8 [Minuscule 1 (12th century)]168r
καὶ ἀποκριθεὶς ὁ ἑκατόνταρχος ἔφη· κε οὐκ εἰμὶ ἱκαν{ὸς} ἵνα μου ὑπὸ τὴν στέγην εἰσέλθης· ἀλλὰ μόνον εἰπὲ λόγῳ· καὶ ἰαθήσεται·

MSS: 1, 1582 (f21r-v)

Matt 8:8 [Minuscule 44 (Add MS 4949) (12th century)]26v
καὶ ἀποκριθεὶςἑκατόνταρχος ἔφη· κε· οὐκ εἰμὶ ἱκανὸς. ἵνα μου ὑπὸ τὴν στέγην εἰσέλθῃς· ἀλλὰ μόνον εἰπὲ λόγῳ καὶ ἰαθήσεται ὁ παῖς μου·

Matt 8:8 [Minuscule 109 (Add MS 5117)  (1326)]37v
καὶ ἀποκρϊθηεὶςἑκατόνταρχος ἔφη· κε οὐκ εἰμῒ ἱκανὸς ἵνα μου ὑπὸ τὴν στέγην εἰσέλθης· ἀλλὰ μόνον εἰπὲ λόγῳ καὶ ἰαθήσεται ὁ παῖς μου·

Matt 8:8 [Peshitta]
ܥܢܳܐ ܩܶܢܛܪܽܘܢܳܐ ܗܰܘ ܘܶܐܡܰܪ ܡܳܪܝ ܠܳܐ ܫܳܘܶܐ ܐ݈ܢܳܐ ܕ݁ܬ݂ܶܥܽܘܠ ܬ݁ܚܶܝܬ݂ ܡܰܛܠ݈ܠܝ ܐܶܠܳܐ ܒ݁ܰܠܚܽܘܕ݂ ܐܶܡܰܪ ܒ݁ܡܶܠܬ݂ܳܐ ܘܢܶܬ݂ܰܐܣܶܐ ܛܰܠܺܝܝ܂

Matt 8:8 [Old Syriac Curetonian (Codex Curetonianus Syriacus syc)]
ܥܢܐ ܗܘ ܩܢܛܪܘܢܐ ܘܐܡܪ ܠܗ܂ ܡܪܝ ܠܐ ܫܘܐ ܐܢܐ ܕܬܥܘܠ ܬܚܝܬ ܡܛܠܠܝ܂ ܐܠܐ ܒܠܚܘܕ ܐܡܪ ܒܡܠܬܐ ܘܢܬܐܣܐ ܛܠܝܝ܂

Matt 8:8 [Old Syriac Sinaitic (Codex Sinaiticus Syriacus sys)]
ܥܢܐ ܗܘ ܟܠܝܐܪܟܐ ܘܐܡܪ ܠܗ ܡܪܝ ܠܐ ܫܘܢܐ ܕܬܥܘܠ ܬܚܝܬ ܡܛܠܠܝ ܐܠܐ ܐܡܪ ܒܡܠܬܐ ܘܢܬܐܣܐ ܛܠܝܝ

Matt 8:8 [Vulgate]
et respondens centurio ait Domine non sum dignus ut intres sub tectum meum sed tantum dic verbo et sanabitur puer meus

Critical Apparatus :

(1) και αποκριθεις : א¹, C?, E, K, L, M, N, S, Δ, Σ, Φ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 34, 35, 36, 43, 44, 109c, 157, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 556, 700, 866, 892, 901, 1582, 1701, 2835, ℓ339, ℓ1086, Majority
(2) και αποκριθης : 109*
(3) αποκριθεις δε : א*, B, 33,

(4) εκατονταρχος : א¹, B, C, E, K, L, M, N, S, W, Σ, Φ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 109, 157, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 556, 700, 866, 892, 901, 1582, 1701, 2835, ℓ339, ℓ1086, Majority
(5) εκατονταρχης : א*

(6) εφη : א¹, B, E, K, L, M, N, S, W, Δ, Σ, Φ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 34, 35, 36, 43, 44, 109, 157, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 556, 700, 866, 892, 901, 1582, 1701, 2835, ℓ339, ℓ1086, Majority
(7) ειπεν : א*, C, 33,

(8) ειμι : א, B, C?, E, K, L, M, N, S, Δ, Σ, Φ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 109, 157, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 556, 700, 866, 892, 1582, 1701, 2835, ℓ1086, Majority
(9) ειμη : 901, ℓ339
(10) ιμει : W

(11) ικανος : א, B, E, K, L, M, N, S, W, Σ, Φ, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 22, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 109, 157, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 556, 700, 866, 892, 901, 1582, 1701, 2835, ℓ339, ℓ1086, Majority
(12) ικανως : Ω
(13) κανος : Δ
(14) OMIT ικανος : 13

(15) στεγην : א, B, C, E, K, M, N, W, Δ, Σ, Φ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 109, 157, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 556, 700, 866, 892?, 901, 1582, 1701, 2835, ℓ339, ℓ1086, Majority
(16) στεγειν : L
(17) στεγιν : S

(18) εισελθης : א, B, C, E, K, M, N, W, Δ, Σ, Φ, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 109, 157, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 556, 700, 866, 892, 901, 1582, 1701, 2835, ℓ339, ℓ1086, Majority
(19) εισελθεις : L, Ω

(20) αλλα : א, B, C, E, K, L, M, N, S, W, Σ, Φ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 109, 157, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 556, 700, 866, 892, 901, 1582, 1701, 2835, ℓ339, Majority
(21) αλα : ℓ1086

(22) μονον : א, B, C, E, K, L, M, N, W, Δ, Σ, Φ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 22, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 109, 157, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 556, 700, 866, 892, 901, 1582, 1701, 2835, ℓ339, Majority
(23) μονω : 13

(24) λογον : 10, 157, 901, ℓ339
(25) λογω : א, B, C, E, K, L, M, N, S, W, Δ, Σ, Φ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 22?, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 109, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 556, 700, 866, 892, 1582, 1701, 2835, ℓ1086, Majority, Peshitta, Vulgate, Scholz

(26) ο παις μου : א, B, C, E, K, M, N, S, W, Δ, Σ, Φ, Ω, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 109, 157, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 556, 700, 866, 892, 901, 1582c, 1701, 2835, ℓ339, ℓ1086, Majority, Peshitta (ܛܠܝܝ), Syriac Curetonian (ܛܠܝܝ), Syriac Sinaitic (ܛܠܝܝ), Vulgate (puer meus)
(27) ο πες μου : L
(28) OMIT ο παις μου : 1, 1582

 

 

Tischendorf Mt 8:8 Tischendorf Mt 8:8

 

 

A Textual Commentary On Matthew 8:8

 

 

 

 

This entry was posted in 01. Κατὰ Ματθαῖον. Bookmark the permalink.

Comments are closed.