Matthew 9:10

Καὶ ἐγένετο αὐτοῦ ἀνακειμένου ἐν τῇ οἰκίᾳ, καὶ ἰδού, πολλοὶ τελῶναι καὶ ἁμαρτωλοὶ ἐλθόντες, συνανέκειντο τῷ Ἰησοῦ καὶ τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ.

And it came to pass, as he was reclining in the house, then behold, many tax collectors and sinners came, sat down with Jesus and his disciples.

* reclining (at the dining table) or reclining (for a meal)

Matt 9:10 [Textus Receptus (Elzevir) (1624)]27
Καὶ ἐγένετο αὐτοῦ ἀνακειμένου ἐν τῇ οἰκίᾳ, καὶ ἰδού, πολλοὶ τελῶναι καὶ ἁμαρτωλοὶ ἐλθόντες, συνανέκειντο τῷ Ἰησοῦ καὶ τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ.

MSS: B, F, G, K, M, S (f32vc1), Δ, Σ, Ω, 1, 7, 8, 9, 11, 12, 13 (f9rc2-vc1), 22, 33, 34 (f46v), 35 (f26v), 36, 43, 44, 201, 438 (f40v-41r), 439, 490, 500, 556 (f15v), 1582 (f24r), 1701 (f10v-11r), 2835 (f20rc1)

Matt 9:10 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)]
Kαι ανακειμενω- εν τη οικια ϊδου πολλοι τελωνεαι και αμαρτωλοι <ελθοντεςσυνανεκιντο τω IY και τοις μαθητες αυτου ·

Matt 9:10 [Codex Vaticanus Graecus 1209 (B03) (4th century)]
Kαι εγενετο αυτου ανακειμενου εν τη οικια και ιδου πολλοι τελωναι και αμαρτωλοι ελθοντες συνανεκειντο τω IY και τοις μαθηταις αυτου

Matt 9:10 [Codex Ephraemi Syri Rescriptus (C04) (5th century)]
Kαι εγενετο ανακειμενου αυτου εν τη οικεια· και ιδου πολλοι αμαρτωλοι και τελωναι ελθοντες συνανεκειντο τω IY και τοις μαθηταις αυτου·

Matt 9:10 [Codex Beza Cantabrigiensis (D05) (5th century)]
:Kαι εγενετο αυτου ανακειμενου εν τη οικεια ϊδου πολλοι τελωναι· και αμαρτωλοι ελθοντες· συνανεκειντο τω ιηυ και τοις μαθηταις αυτου

Matt 9:10 [Codex Basilensis (E07) (8th century)]26r
Καὶ ἐγένετο αὐΤοῦ ἀνακειμένου ἐν τῆ οἰκία· και ϊδού πολλοὶ τελῶναι καὶ αμαρτωλοὶ ἐλθόντες συνανέκειντο τῶ ΙΥ· καὶ τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ·

Matt 9:10 [Codex Boreelianus (F09) (9th century)]1vc2
καὶ ἐγένεΤο αὐτοῦ ἀνακειμένου ἐν τῆ οἰκία· καὶ ἰδοὺ πολλοὶ τελῶναι καὶ ἁμαρτωλοὶ ἐλθόντες. συνανέκειντο τῶ ΙΥ καὶ τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ·

Μatt 9:10 [Codex Seidelianus I (Harley MS 5684) (G011) (9th century)]6vc1
Καὶ ἐγένετο αὐτȢ ανακειμένου ἐν τῆ οἰκία· καὶ ἰδὸυ πολλοὶ τελῶναι· καὶ ἁμαρτωλοὶ ἐλθόντες· συνανέκειντο τῶ ΙΥ· ϗ τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ·

Matt 9:10 [Codex Cyprius (Grec 63) (K017) (9th century)]30r
καὶ ἐγένετο αὐτοῦ ἀνακειμένου ἐν τῆ οἰκία· καὶ ἰδοὺ πολλοὶ τελῶναι καὶ ἁμαρτωλοὶ ἐλθόντες· συνανέκειντο τῶ ΙΥ· καὶ τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ·

Matt 9:10 [Codex Purpureus Petropolitanus (N022) (6th century)]
Και εγενετο αυτου ανακιμενου εν τη οικια και ιδου πολλοι τελωναι και αμαρτωλοι ελθοντες συνανεκιντο τω Ιησου και τοις μαθηταις αυτου

Matt 9:10 [Codex Washingtonianus (W032) (5th century)]
Και εγενετο αυτου ανακειμενου εν τη οικεια και ϊδου τελωναι πολλοι και αμαρτωλοι ελθοντες συνανεκιντο τω IY και τοις μαθηταις αυτου·

Matt 9:10 [Codex Sangallensis 48 (Δ037) (9th century)]42
Και εγενετο αυτου ανακειμενου· εν· τη· οικια· Και ιδου πολλοι τελωναι και· αμαρτωλοι ελθοντες συνανεκειντο τω· ΙΥ· και τοις· μαθηταις. αυτου

Matt 9:10 [Minuscule 1 (Codex Basilensis A. N. IV. 2) (12th century)]169r
Καὶ ἐγένετο αὐτοῦ ἀνακειμένου ἐν τῆ οἰκΐᾳ· καὶ ἰδοὺ πολλοὶ τελῶναι καὶ ἁμαρτωλοὶ ἐλθόντες συνανέκειντο τῷ ἰ ϗ τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ·

Matt 9:10 [Minuscule 44 (Add MS 4949) (12th century)]28v
καὶ ἐγένετο αὐτοῦ ἀΝακειμένου ἐν τῇ οἰκίᾳ καὶ ἰδοῦ πολλοὶ τελῶναι καὶ ἀμαρτωλοὶ ἐλθόντες. συνανέκειντο τῶ ἰυ καὶ τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ·

Matt 6:8 [Minuscule 700 (Egerton MS 2610) (11th century)]31v
καὶ ἐγένετο αὐτοῦ ἀνακειμέΝου ἐν τῇ οἰκίᾳ, πολλοὶ τελῶναι καὶ ἁμαρτωλοὶ ἐλθόντες συνανέκειντο τῷ ἰῦ καὶ τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ·

Matt 9:10 [Peshitta]
ܘܟ݂ܰܕ݂ ܣܡܺܝܟ݂ܺܝܢ ܒ݁ܒ݂ܰܝܬ݁ܳܐ ܐܶܬ݂ܰܘ ܡܳܟ݂ܣܶܐ ܘܚܰܛܳܝܶܐ ܣܰܓ݁ܺܝܶܐܐ ܐܶܣܬ݁ܡܶܟ݂ܘ ܥܰܡ ܝܶܫܽܘܥ ܘܥܰܡ ܬ݁ܰܠܡܺܝܕ݂ܰܘܗ݈ܝ܂

Matt 9:10 [Old Syriac Sinaitic (Codex Sinaiticus Syriacus sys)]
ܘܟܕ ܣܡܝܟܝܢ ܒܒܝܬܐ ܐܬܘ ܚܛܝܐ ܘܡܟܣܐ ܣܓܝܐܐ ܘܟܕ ܐܟܠܘ ܐܣܬܡܟܘ ܠܘܬ ܡܪܢ ܘܠܘܬ ܬܠܡܝܕܘܗܝ

Matt 9:10 [Vulgate]
et factum est discumbente eo in domo ecce multi publicani et peccatores venientes discumbebant cum Iesu et discipulis eius

Critical Apparatus :

(1) εγενετο αυτου ανακειμενου : B, D, E, F, G, K, L, M, S, W, Δ, Σ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 157, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 556, 700, 901, 1582, 1701, 2835, ℓ1086, Majority
(2) εγενετο αυτου ανακιμενου : N
(3) εγενετω αυτου ανακειμενου : ℓ339
(4) εγενετο ανακειμενου αυτου : C
(5) ανακειμενων : 892, א

(6) οικια : א, B, E, F, G, K, L, M, N, S, Δ, Σ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 157, 201, 438, 439, 490, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, 2835, ℓ339, ℓ1086, Majority
(7) οικεια : C, D, W
(8) OMIT εν τη οικια : 230

(9) και ιδου : B, C, W, E, F, G, K, L, M, N, S, Δ, Σ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 22, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 157, 201, 438, 439, 490, 500, 556, 901, 1582, 1701, 2835, ℓ339, ℓ1086, Majority
(10) OMIT και (ii) : א, D, 10, 230, 892
(11) OMIT και ιδου : 700

(12) πολλοι τελωναι και αμαρτωλοι : א, B, D, E, F, G, K, M, N, S, Δ, Σ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 556, 700, 901, 1582, 1701, 2835, ℓ339, ℓ1086, Majority
(13) τελωναι πολλοι και αμαρτωλοι : W
(14) πολλοι αμαρτωλοι και τελωναι : C, 892
(15) πολλοι τελωναι κε αμαρτωλοι : L
(16) αμαρτωλοι και τελωναι πολλοι : 157

(17) ελθοντες : א¹, B, C, D, E, F, G, K, L, M, N, S, W, Δ, Σ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 157, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, 2835, ℓ339, Majority
(18) OMIT ελθοντες : א*, ℓ1086

(19) συνανεκειντο : B, C, D, E1, F, G, K, L, M, S, Δ, Σ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 157, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 556, 700, 892, 1582, 1701, 2835, ℓ339, ℓ1086, Majority
(20) συνανεκιντο : א, E*, N, W
(21) συνεκειντο : 901

(22) μαθηταις : B, C, D, E, F, G, K, L, M, N, S, W, Δ, Σ, Ω, 1, 4c, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 157, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, 2835, ℓ339, ℓ1086, Majority
(23) μαθητες : 4*, א

 

 

ΟΒ / Β :

F (f1vc2), M (f37rc2), S (f32vc1), Ω (f50c2), 4 (f19r), 7 (f35v), 9 (f26r-v), 10 (f23v-24r), 11 (f43v), 13 (f9rc2-vc1), 12 (p76), 22 (f13v), 36 (f49r), 44 (f28v), 157 (f41v), 230 (f28r), 438 (f40v-41r), 500 (25r), 556 (f15v), 892 (f41r), 1582 (f24r), 1701 (f10v), 2835 (f20rc1)

 

Tischendorf Mt 9:10 Tischendorf Mt 9:10

 

 

A Textual Commentary On Matthew 9:10

 

 

 

 

 

 

 

This entry was posted in 01. Κατὰ Ματθαῖον. Bookmark the permalink.

Comments are closed.