Matthew 9:11

Καὶ ἰδόντες οἱ φαρισαῖοι, εἶπον τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ· διὰ τί μετὰ τῶν τελωνῶν καὶ ἁμαρτωλῶν ἐσθίει ὁ διδάσκαλος ὑμῶν;

When the Pharisees saw it, they said to his disciples, “Why is your teacher eating with tax collectors and sinners?”

Matt 9:11 [Textus Receptus (Elzevir) (1624)]27-28
Καὶ ἰδόντες οἱ Φαρισαῖοι, εἶπον τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ· Διατί μετὰ τῶν τελωνῶν καὶ ἁμαρτωλῶν ἐσθίει ὁ διδάσκαλος ὑμῶν;

MSS: E, G, K, N, Δ, Σ, Ω, 4 (f19r-v), 8, 10 (f24r), 11 (f44r), 13, 22, 34 (f46v-47r), 36 (f49r), 44, 157, 230, 438, 439, 490, 500, 700, 901* (f20r), 1701 (f11r), 2835 (f20rc1), ℓ1086 (f74vc1)

Matt 9:11 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)]
Kαι ϊδοντες οι φαρισαιοι ελεγο- τοις μαθηταις αυτου δια τι μετα των τελωνων και αμαρτωλων εσθιει ο διδασκαλος ϋμων

MSS: 892 (f41r-v)

Matt 9:11 [Codex Vaticanus Graecus 1209 (B03) (4th century)]
Kαι ιδοντες οι φαρεισαιοι ελεγον τοις μαθηταις αυτου δια τι μετα των τελωνων και αμαρτωλων εσθιει ο διδασκαλος υμων

Matt 9:11 [Codex Ephraemi Syri Rescriptus (C04) (5th century)]
Kαι ιδοντες οι φαρισαιοι ελεγον τοις μαθηταις αυτου· δια τι μετα των τελωνων και αμαρτωλων ο διδασκαλος υμων εσθιει·

Matt 9:11 [Codex Bezae Cantabrigiensis (D05) (5th century)]
Eιδοντες δε οι φαρισαιοι ειπον τοις μαθηταις αυτου δια τι ο διδασκαλος ϋμων μετα των αμαρτωλων και τελωνων εσθιει

Matt 9:11 [Codex Basilensis (E07) (8th century)]26r-v
καὶ ϊδο_Τες οἱ φαρισαῖοι͵ εἶπον τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ· Δια τί μετὰ τῶν τελωνῶν καὶ ἁμαρτωλῶν. ἐσθίει ὁ διδάσκαλος ὑμων·

Matt 9:11 [Codex Boreelianus (F09) (9th century)]1vc2
Καὶ ϊδόντες οἱ φα…

* lacuna

Μatt 9:11 [Codex Seidelianus I (Harley MS 5684) (G011) (9th century)]6vc1
καὶ ϊδόνΤες οἱ φαρισαῖοι· εἶπον τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ· δια τι μετὰ τῶν τελωνῶν καὶ ἁμαρτωλῶν· ἐσθιεὶ· ὁ διδάσκαλος ϋμῶ-.

Matt 9:11 [Codex Cyprius (Grec 63) (K017) (9th century)]30r
Καὶ ἰδόντες οἱ φαρισαῖοι· ἐῖπον τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ· διὰτί μετὰ τῶν τελωνῶν καὶ ἁμαρτωλῶν ἐσθίει ὁ διδάσκαλος ὑμῶ-·

Matt 9:11 [Codex Purpureus Petropolitanus (N022) (6th century)]
και ιδοντες οι φαρισαιοι ειπον τοις μαθηταις αυτου διατι μετα των τελωνων και αμαρτωλων εσθιει ο διδασκαλος υμων

Matt 9:11 [Codex Vaticanus Gr. 354 (S028) (949)]32vc1
καὶ ἰδόντες οἱ φαρισαῖοι, εἶπον τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ· καὶ ἰδόντες οἱ φαρισαῖοι· εἶπον τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ· διατὶ μετὰ τῶν τελωνῶν καὶ ἁμαρτωλῶν ἐσθίει ὁ διδάσκαλος ὑμῶν·

Matt 9:11 [Codex Washingtonianus (W032) (5th century)]
Και ϊδοντες οι φαρισαιοι ελεγον τοις μαθηταις αυτου δια τι μετα των τελωνων και αμαρτωλων εσθιει ο διδασκαλος ϋμων·

Matt 9:11 [Codex Sangallensis 48 (Δ037) (9th century)]42
Και ιδοντες φαρισαιοι ειπον· τοις· μαθηταις αυτου Διατι μετα· των· τελωνων· και· αμαρτωλων· εσθιει· ο· διδασκαλος· υμων·

Matt 9:11 [Minuscule 1 (12th century)]169r
καὶ ἰδόντες οἱ φαρισαῖοι ἔλεγον τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ· διὰ τί μετὰ τῶν τελωνῶν καὶ ἁμαρτωλῶν ὁ διδάσκαλ{ος} ὑμῶν ἐσθίει.

MSS: 1, 1582 (f24r)

Matt 9:11 [Minuscule 44 (Add MS 4949) (12th century)]28v
καὶ ἰδόντες οἱ φαρισαῖοι. εἶπον τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ· διατί μετὰ τῶν τελωνῶν καὶ ἁμαρτωλῶν ἐσθίει ὁ διδάσκαλος ὑμῶν.

Matt 9:11 [Minuscule 201 (Add MS 11837) (1357)]25vc2
καὶ ἰδόντες οἱ φαρϊσαῖοι, εἶπον τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ· διατί μετὰ Τῶν τελωνῶν καὶ ἁμαρτωλῶν ἐσθίει και πίνει ὁ διδάσκαλος ὑμῶν·

MSS: M (f37c2-vc1), 9 (f26v), 12 (p76), 43, 201

Matt 9:11 [Peshitta]
ܘܟ݂ܰܕ݂ ܚܙܰܘ ܦ݁ܪܺܝܫܶܐ ܐܳܡܪܺܝܢ ܠܬ݂ܰܠܡܺܝܕ݂ܰܘܗ݈ܝ ܠܡܳܢܳܐ ܥܰܡ ܡܳܟ݂ܣܶܐ ܘܚܰܛܳܝܶܐ ܠܳܥܶܣ ܪܰܒ݁ܟ݂ܽܘܢ܂

Matt 9:11 [Old Syriac Sinaitic (Codex Sinaiticus Syriacus sys)]
ܗܝܕܝܢ ܟܕ ܚܙܝܢ ܦܪܝܫܐ ܐܡܪܝܢ ܠܬܠܡܝܕܘܗܝ ܠܡܢܐ ܥܡ ܡܟܣܐ ܘܚܛܝܐ ܐܟܠܝܢ ܐܢܬܘܢ ܘܫܬܝܢ

Matt 9:11 [Vulgate]
et videntes Pharisaei dicebant discipulis eius quare cum publicanis et peccatoribus manducat magister vester

Critical Apparatus :

(1) και ιδοντες : א, B, C, E, F, G, K, L, M, N, S, W, Δ, Σ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 157, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, 2835, ℓ1086, Majority
(2) και ειδοντες : ℓ339
(3) ειδοντες δε : D

(4) οι φαρισαιοι : א, B, C, D, E, F?, G, K, L, M, N, S, W, Σ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 157, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, 2835, ℓ339, ℓ1086, Majority
(5) οι φαρεισαιοι : B
(6) OMIT οι :  Δ

(7) ειπον : D, E, G, K, M, N, S, Δ, Σ, Ω, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 34, 35, 36, 43, 44, 157, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 556, 700, 901, 1701, 2835, ℓ339, ℓ1086, Majority
(8) ελεγον : א, B, C, L, W, 1, 33, 892, 1582, Peshitta?

(8) διατι : א, B, C, D, E, G, K, M, N, S, W, Δ, Σ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 157, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, 2835, ℓ339, ℓ1086, Majority
(9) διατη : L

(10) μετα των τελωνων και αμαρτωλων εσθιει ο διδασκαλος υμων : א, B, E, G, K, L, N, S, W, Y?, Δ, Σ, Ω, 4, 8, 10, 11, 13, 22, 33, 34, 36, 44, 157, 230, 438, 439, 490, 500, 700, 892, 901*, 1701, 2835, ℓ339, ℓ1086, Majority
(11) μετα τελωνων και αμαρτωλων εσθιει ο διδασκαλος υμων : 7
(12) μετα των τελωνων και αμαρτωλων εσθιει και πινει ο διδασκαλος υμων : M, 9, 12, 35, 43, 201, 901mg
(13) μετα τελωνων και αμαρτωλων εσθιει και πινει ο διδασκαλος υμων : 556
(14) μετα των τελωνων και αμαρτωλων ο διδασκαλος υμων εσθιει : C, 1, 1582
(15) ο διδασκαλος υμων μετα των αμαρτωλων και τελωνων εσθιει : D

 

 

Tischendorf Mt 9:11 Tischendorf Mt 9:11

 

 

A Textual Commentary On Matthew 9:11

(a) εἶπον or ἔλεγον ? – According to G.H. Gwilliam, ܐܳܡܪܺܝܢ (dicunt) in Peshitta, represents perhaps ἔλεγον of Codices Vaticanus and Sinaiticus, but a well supported v.l. is ܐܡܪܘ (dixerunt). There are some variations of order in the Greek of the second clause – Peshitta agrees with the majority and Codex Vaticanus. According to Bloomfield, ἔλεγον is evidently derived from the passage of Mark, where there is no variant reading.

 

This entry was posted in 01. Κατὰ Ματθαῖον. Bookmark the permalink.

Comments are closed.