Matthew 9:12

Ὁ δὲ Ἰησοῦς ἀκούσας εἶπεν αὐτοῖς· οὐ χρείαν ἔχουσιν οἱ ἰσχύοντες ἰατροῦ, ἀλλ’ οἱ κακῶς ἔχοντες.

But when Jesus heard that, he said to them, “Those who are healthy have no need of a physician, but those who are sick do.”

Matt 9:12 [Textus Receptus (Elzevir) (1624)]28
Ὁ δὲ Ἰησοῦς ἀκούσας, εἶπεν αὐτοῖς· Οὐ χρείαν ἔχουσιν οἱ ἰσχύοντες ἰατροῦ, ἀλλ’ οἱ κακῶς ἔχοντες.

MSS: E, G, M, Y, Σ, Ω (f50c2-51c1), 1, 4 (f19v), 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33 (f104r), 34, 35 (f26v), 36, 43, 44, 157, 201, 230, 438, 439 (f23rc2-vc1), 490, 500, 556, 700, 901 (f20r), 1582 (f24r-v), 1701 (f11r), 2835 (f20rc1), ℓ339 (f45rc1-2), ℓ1086 (f74vc1)

Matt 9:12 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)]
O δε ακουσας ειπε- ου χριαν εχουσι- οι ϊσχυοντες ϊατρω- αλλ οι κακως εχο-τες

Matt 9:12 [Codex Vaticanus Graecus 1209 (B03) (4th century)]
O δε ακουσας ειπεν ου χρειαν εχουσιν οι ισχυοντες ιατρου αλλα οι κακως εχοντες

Matt 9:12 [Codex Ephraemi Syri Rescriptus (C04) (5th century)]
O δε IC ακουσας ειπεν· ου χρειαν εχουσιν οι ισχυοντες ιατρου αλλ οι κακως εχοντες·

Matt 9:12 [Codex Bezae Cantabrigiensis (D05) (5th century)]
O δε ακουσας […..] οι ϊσχυοντες ϊατρου αλλ οι κακως εχοντες.

Matt 9:12 [Codex Basilensis (E07) (8th century)]26v
ὁ δὲ IC ἀκȢCας εἶπεν αὐτοῖς, Οὐ χρείαν ἔχουσιν οἱ ϊσχύοντες ϊατροῦ͵ ἀλλ’ οἱ κακως ἔχοντες·

Matt 9:12 [Codex Boreelianus (F09) (9th century)]2rc1
[…]ες ϊατροῦ […] κακῶς ἔ[..ν]τες·

* lacuna

Μatt 9:12 [Codex Seidelianus I(Harley MS5684)(G011)(9th century)]6vc1-2
Ὁ δὲ ΙC ἀκούσας εἶπεν αὐτοῖς· οὐ χρείαν ἔχουσιν· οἱ ἰσχύοντες ϊἀτροῦ· ἀλλ’ οἱ κακῶς ἔχοντες·

Matt 9:12 [Codex Cyprius (Grec 63) (K017) (9th century)]30r
Ὁ δὲ ΙC ἀκούσας· εἶπεν αὐτοῖς· οὐ χρείαν ἔχουσιν οἱ ἰσχύοντες ἰατροῦ· ἀλλ’ οἱ κακῶς ἔχοντες·

Matt 9:12 [Codex Purpureus Petropolitanus (N022) (6th century)]
Ο δε ΙC ακουσας ειπεν αυτοις ου χρειαν εχουσιν οι ισχυοντες ιατρου· αλλ οι κακως ε||χοντες

Matt 9:12 [Codex Washingtonianus (W032) (5th century)]
Ο δε IC ακουσας ειπεν αυτοις ου χρεια- εχουσιν οι ισχυοντες ϊατρου αλλα οι κακως εχοντες

Matt 9:12 [Codex Sangallensis 48 (Δ037) (9th century)]42
Ο δε ΙC ακουσας ειπεν· αυτοις· Ου χριαν εχουσιν· οι· ισχυοντες· ιατρου· Αλλοι κακως· εχοντες·

MSS: L (f19rc2), Δ

Matt 9:12 [Minuscule 1 (12th century)]169r
ὁ δὲ ισ ἀκούσας εἶπεν αὐτ{οῖς}· οὐ χρείαν ἔχουσιν οἱ ἰσχύοντες ἰατροῦ. ἀλλ’ οἱ κακῶς ἔχοντες·

Matt 9:12 [Minuscule 44 (Add MS 4949) (12th century)]28v-29r
ὁ δὲ ἰσ (ἀ)κούσας εἶπεν αὐτοῖς· οὐ χρείαν ἔχουσιν οἱ ἰσχύοντες ἱατροῦ. ἀλλ’ οἱ κακῶς ἔχοντες·

* (ἀ) = different ink

Matt 9:12 [Peshitta]
ܝܶܫܽܘܥ ܕ݁ܶܝܢ ܟ݁ܰܕ݂ ܫܡܰܥ ܐܶܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܠܳܐ ܣܢܺܝܩܺܝܢ ܚܠܺܝܡܶܐ ܥܰܠ ܐܳܣܝܳܐ ܐܶܠܳܐ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܒ݂ܺܝܫܳܐܝܺܬ݂ ܥܒ݂ܺܝܕ݂ܺܝܢ܂

Matt 9:12 [Old Syriac Sinaitic (Codex Sinaiticus Syriacus sys)]
ܗܘ ܕܝܢ ܟܕ ܫܡܥ ܐܡܪ ܠܐ ܣܢܝܩܝܢ ܚܠܝܡܐ ܥܠ ܐܣܝܐ܂ ܐܠܐ ܐܝܠܝܢ ܕܒܝܫ ܒܝܫ ܥܒܝܕܝܢ

Matt 9:12 [Vulgate]
at Iesus audiens ait non est opus valentibus medico sed male habentibus

Critical Apparatus :

(1) ιησους : C, E, G, K, L, M, N, S, W, Y, Δ, Σ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 157, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 556, 700, 901, 1582, 1701, 2835, ℓ339, ℓ1086, Majority, Peshitta (ܝܶܫܽܘܥ), Vulgate (Iesus)
(2) OMIT ιησους : א, B, D, 892

(3) ειπεν αυτοις : E, G, K, L, M, N, S, W, Y, Δ, Σ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 157, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 556, 700, 901, 1582, 1701, 2835, ℓ339, ℓ1086, Majority, Peshitta
(4) OMIT αυτοις : א, B, C, 892

(5) χρειαν : B, C, E, G, K, M, N, S, W, Y, Σ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 157, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, 2835, ℓ339, ℓ1086, Majority
(6) χριαν : א, Δ, L

(7) ιατρου : B, D, E, F, G, K, L, M, N, S, W, Y, Δ, Σ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 157, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, 2835, ℓ339, ℓ1086, Majority
(8) ιατρων : א

(9) αλλ : א, C, D, E, G, K, L, M, N, S, Y, Δ, Σ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 157, 201, 230, 438, 439?, 490, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, 2835, ℓ339, ℓ1086, Majority
(10) αλλα : B, W

 

 

ΟΓ / Β :

G (f6vc1-2), M (f37vc1), S (f32vc1), Ω (f50c2-51c1), 1 (f169r), 4 (f19v), 7 (f35v), 9 (f26v), 10 (f24r), 11 (f44r), 12 (p76), 13 (f9vc1), 22 (f13v), 34 (f47r), 36 (f49r), 44 (f28v-29r), 157 (f41v), 230 (f28rc1), 438 (f41r), 439 (f23rc2-vc1), 500 (f25r), 556 (15v), 892 (f41v), 1582 (f24r-v), 1701 (f11r), 2835 (f20rc1)

ΟΒ :

K (f30r)

 

Tischendorf Mt 9:12 Tischendorf Mt 9:12

 

 

A Textual Commentary On Matthew 9:12

(a) Ἰησοῦς ἀκούσας – Ἰησοῦς before ἀκούσας is omitted by Codices Vaticanus and Sinaiticus, but overwhelming external authority requires its retention. Internal evidence is not unfavorable, since the IC might either be lost in two copies, or removed by critics as superfluous and, as regards style, better away.

 

 

This entry was posted in 01. Κατὰ Ματθαῖον. Bookmark the permalink.

Comments are closed.