Matthew 9:9

Καὶ παράγων ὁ Ἰησοῦς ἐκεῖθεν, εἶδεν ἄνθρωπον καθήμενον ἐπὶ τὸ τελώνιον, Ματθαῖον λεγόμενον· καὶ λέγει αὐτῷ· ἀκολούθει μοι. καὶ ἀναστὰς, ἠκολούθησεν αὐτῷ.

And as Jesus passed by from thence, he saw a man, called Matthew, sitting at the tax collector’s booth, and he said to him, “Follow me.” And he got up, he followed him.

Matt 9:9 [Textus Receptus (Elzevir) (1624)]27
Καὶ παράγων ὁ Ἰησοῦς ἐκεῖθεν, εἶδεν ἄνθρωπον καθήμενον ἐπὶ τὸ τελώνιον, Ματθαῖον λεγόμενον· καὶ λέγει αὐτῷ· Ἀκολούθει μοι. Kαὶ ἀναστὰς, ἠκολούθησεν αὐτῷ.

MSS: F, M, Δ, 1, 7 (f35r-v), 8 (f31rc2-vc1), 9, 10, 11, 12, 22, 34, 35, 36, 43, 44, 115, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 556, 700, 1701, 2835 (f19v-20r)

Matt 9:9 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)]
Kαι παραγων ο IC <εκιθε-> ειδεν ανον καθημενον επι το τελωνιον μαθθαιον λεγομενον ϗ λεγι αυτω ακολουθι μοι και αναστας ηκολουθει αυτω←

Matt 9:9 [Codex Vaticanus Graecus 1209 (B03) (4th century)]
Kαι παραγων ο IC εκειθε- ειδεν ανθρωπον καθημενον επι το τελωνιον μαθθαιον λεγομενον και λεγει αυτω ακολουθει μοι και αναστας ηκολουθησεν αυτω.

Matt 9:9 [Codex Ephraemi Syri Rescriptus (C04) (5th century)]
Kαι παραγων ο IC εκειθεν· ιδεν ανον επι το τε…ωνιον καθημενον ματθαιον λεγομενον και λεγει αυτω ακολουθει μοι και αναστας ηκολουθησεν αυτω·

Matt 9:9 [Codex Bezae Cantabrigiensis (D07) (5th century)]
:Kαι παραγων εκειθεν ο ιης ειδεν ανθρωπον καθημενον επι το τελωνιον μαθθαιον λεγομενον και λεγει αυτω ακολουθει μοι και αναστας ηκολουθει αυτω

Matt 9:9 [Codex Basilensis (E07) (8th century)]26r
Καὶ παράγων ὁ ΙC ἐκεῖθεν͵ ϊδεν ανον. καθήμενον ἐπὶ τὸ τελώνιο-͵ ματθαῖον λεγόμενον· καὶ λέγει αὐτῶ͵ Ἀκολουθει μοι· καὶ αναστὰς͵ ἠκολουθησε- αὐτῶ·

Matt 9:9 [Codex Boreelianus (F09) (9th century)]2c1-2
Καὶ παράγων ὁ ΙC ἐκεῖθεν εἶδε- ανον καθήμενον ἐπὶ τὸ τελώνιον· ματθαῖο- λεγόμενον· καὶ λέγει αὐτῶ· ἀκολούθει μοι· Καὶ ἀναστὰς ἠκολούθησεν αὐτῶ·

Μatt 9:9 [Codex Seidelianus I (Harley MS 5684) (G011) (9th century)]6rc2-vc1
Καὶ παράγων ΙC ἐκεῖθεν εἶδεν ανον· καθήμενον ἐπὶ τὸ τελώνιον· ματθαῖον λεγόμενον· καὶ λέγει αὐτῶ· Ἀκολούθη μοι· καὶ ἀναστὰς· ἠκολούθησεν αὐτῶ·

Matt 9:9 [Codex Cyprius (Grec 63) (K017) (9th century)]30r
καὶ παράΓων ὁ ΙC ἐκείθεν· ἴδεν ανον καθήμενον ἐπὶ τὸ τελώνιον· ματθαῖον λεγόμενον· καὶ λέγει αὐτῶ· ἀκολούθει μοι· καὶ ἀναστὰς· ἠκολούθησεν αὐτῶ·

Matt 9:9 [Codex Purpureus Petropolitanus (N022) (6th century)]
Και παραγων εκειθεν ο ΙC ιδεν ανθρωπον καθημενον επι το τελωνιον | ματθεον λεγομενον και λεγει αυτω ακολουθει μοι και αναστας ηκολουθησεν αυτω

Matt 9:9 [Codex Washingtonianus (W032) (5th century)]
Και παραγων ο IC εκειθεν ειδεν ανον καθημενον επι το τελωνιον μαθθεον καλουμενον και λεγει αυτω ακολουθει μοι και αναστας ηκολουθησεν αυτω

Matt 9:9 [Codex Sangallensis 48 (Δ037) (9th century)]42
Και παραγων· ο· ΙC· εκειθεν· Ειδεν· ανθρωπον· καθημενον· επι· το· τελωνιον· ματθαιον· λεγομενον· Και λεγει αυτω· Ακολουθει μοι Και· αναστας ηκολουθησεν· αυτω·

Matt 9:9 [Codex Athous Dionysiou (Ω045) (9th century)]50c1-2
Καὶ παράγων ὁ ΙC ἐκεῖθεν εἶδεν ανον καθήμενον ἐπὶ τὸ τελώνιον ματθαί λεγόμενον· καὶ λέγει αὐτῶ· ἀκολούθη μοι· καὶ ἀναστὰς ἠκολούθησεν αὐτῶ·

Matt 9:9 [Minuscule 1 (12th century)]169r
Ϗ παράγων ὁ ισ ἐκεῖθεν εἶδεν ἄνον καθήμενον Ἐπὶ τὸ τελώνιον ματθαῖον λεγόμενον· καὶ λέγει αὐτῷ· ἀκολούθει μοι· καὶ ἀναστὰς ἠκολούθει αὐτῷ.

MSS: 1, 1582c (f24r)

Matt 9:9 [Minuscule 44 (Add MS 4949) (12th century)]28v
καὶ παΡαγων ὁ ισ· ἐκεῖθεν· εἶδεν ἄνον καθήμενον ἐπὶ τὸ τελώνιον ματθαῖον λεγόμενον· καὶ λέγει αὐτῷ ἀκολούθει μοι· καὶ ἀναστὰς ἡκολούθησεν αὐτῷ.

Matt 9:9 [Minuscule 115 (11th century)]3v
καὶ παράΓων ὁ ισ ἐκεῖθεν. εἶδεν ἄνον καθήμενον ἐπὶ τὸ τελώνιον ματθαῖον λεγόμενον, καὶ λέγει αὐτῶ· ἀκολȣθει μοι· ϗ ἀναστὰς ἠκολούθησεν αὐ{τῶ}·

Matt 9:9 [Lectionary ℓ339 (Egerton MS 2163) (12th century)]45rc1
(Σαββατον Ε)
Τῶ καιρῶ ἐκείνω παράγων ὁ ἰς εἶδεν ἄνθρωπον καθίμενον ἐπι το τελώνιον· ϰ λέγει αὐτῶ· ἀκολούθει μοι· καὶ ἀναστὰς ἠκολούθησεν αὐτῶ·

Matt 9:9 [Lectionary ℓ1086 (A’ 86) (10th century)]74rc2
(Σαββατον Ε)
Τῶ καιρῶ ἐκείνω παράγων ὁ ΙC εἶδεν ἄνον καθήμενον ἐπι το τελώνιον ματθαίον λεγομενον κὰι λέγει αὐτῶ· ἀκολούθει μοι κὰι ἀναστὰς ἠκολούθησεν αὐτῶ·

Matt 9:9 [Peshitta]
ܘܟ݂ܰܕ݂ ܥܒ݂ܰܪ ܝܶܫܽܘܥ ܡܶܢ ܬ݁ܰܡܳܢ ܚܙܳܐ ܓ݁ܰܒ݂ܪܳܐ ܕ݁ܝܳܬ݂ܶܒ݂ ܒ݁ܶܝܬ݂ ܡܳܟ݂ܣܶܐ ܕ݁ܰܫܡܶܗ ܡܰܬ݁ܰܝ ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ ܬ݁ܳܐ ܒ݁ܳܬ݂ܰܪܝ ܘܩܳܡ ܐܶܙܰܠ ܒ݁ܳܬ݂ܪܶܗ܂

Matt 9:9 [Old Syriac Sinaitic (Codex Sinaiticus Syriacus sys)]
ܘܫܢܝ ܡܢ ܬܡܢ ܘܟܕ ܥܒܪ ܡܪܢ ܚܙܐ ܓܒܪܐ ܚܕ ܕܝܬܒ ܒܝܬ ܡܟܣܐ ܕܫܡܗ ܡܬܝ ܘܐܡܪ ܠܗ ܬܐ ܒܬܪܝ ܘܩܡ ܐܙܠ ܒܬܪܗ

Matt 9:9 [Vulgate]
et cum transiret inde Iesus vidit hominem sedentem in teloneo Mattheum nomine et ait illi sequere me et surgens secutus est eum

Critical Apparatus :

(1) ο ιησους εκειθεν : B, C, E, F, G, K, M, S, W, Δ, Σ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 22, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 115, 157, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, 2835, Majority
(2) ο ιησους εκιθεν : א¹
(3) εκειθεν ο ιησους : D, N, 13
(4) OMIT εκειθεν : א*, L

(5) ειδεν : א, B, D, F, G, M, S, W, Δ, Ω, 1, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 22, 34, 35, 36, 43, 44, 115, 157, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 556, 700, 892, 901, 1582c, 1701, 2835, ℓ339, ℓ1086, Majority
(6) ιδεν : C, E, K, L, N, Σ, 4, 13, 33, 1582

(7) ανθρωπον : א, B, C, D, E, F, G, K, M, N, S, W, Δ, Σ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 115, 157, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, 2835, ℓ339, ℓ1086, Majority
(8) ανθρωπων : L?

(9) καθημενον επι το τελωνιον : א, B, D, E, F, G, K, M, N, S, W, Δ, Σ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 22, 34, 35, 36, 43, 44, 115, 157, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, 2835, ℓ1086, Majority
(10) καθημενον επι το τελωνειον  : 33
(11) καθημενον επι το τελωνηον : L
(12) καθιμενον επι το τελωνιον : ℓ339
(13) καθημενον επι τω τελωνιον : 13
(14) επι το τελωνιον καθημενον : C

(15) ματθαιον : C, E, F, G, K, M, S, Δ, Σ, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 115, 157, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, 2835, ℓ1086, Majority
(16) ματθεον : N
(17) ματθεων : L
(18) μαθθαιον : א, B, D
(19) μαθθεον : W
(20) ματθαι : Ω
(21) OMIT ματθαιον : ℓ339

(22) λεγομενον : א, B, C, D, E, F, G, K, M, N, Δ, Σ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 115, 157, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, 2835, ℓ1086, Majority
(23) λεγωμενον : L
(24) καλουμενον : W
(25) ονοματι : S
(26) OMIT λεγομενον : ℓ339

(27) λεγει : B, C, D, E, F, G, K, L, M, N, S, W, Δ, Σ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 115, 157, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, 2835, ℓ339, ℓ1086, Majority
(28) λεγι : א

(29) ακολουθει : B, C, D, E, F, K, M, N, S, W, Δ, Σ, 1, 4, 7, 8, 13, 22, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 115, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 556, 700, 892, 1582, 1701, 2835, ℓ339, ℓ1086, Majority
(30) ακολουθι : א
(31) ακολουθη : G, L, Ω, 157, 901,

(32) ηκολουθησεν : B, C, E, F, G, K, L, M, N, S, W, Δ, Σ, Ω, 7, 8, 13, 22, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 115, 157, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 556, 700, 901, 1582c, 1701, 2835, ℓ339, ℓ1086, Majority
(33) ηκολουθισεν : 4
(34) ηκολουθει : א, D, 1, 892, 1582

 

 

ΙΔ : Περὶ Ματθαίου/τοῦ Ματθαίου/Ματθαίου τοῦ τελώνου

9 (του ματθαιου), 10 (ματθαιου), 11 (ματθαιου), 12 (ματθαιου), 36 (του τελωνου), 1701 (ματθαιου)

 

ΟΑ / Β :

G (f6rc2-vc1), K (f30r), M (f37rc2), S (f32rc2), Ω (f50c1-2), 4 (f19r), 7 (f35r-v), 9 (f26r), 10 (f23v), 11 (f43v), 12 (p75-76), 13 (f9rc2), 22 (f13v), 34 (f46v), 35 (f26v), 36 (f48v-49r), 44 (f28v), 157 (f42r-v), 230 (f27v-28r), 438 (f40v), 500 (f24v-25r), 556 (f15r-v), 892 (f41r), 901 (f20r), 1582 (f24r), 2835 (f19vc2), ℓ1086 (f74rc2)

ΟΑ / Α :

1701 (f10v)

 

Tischendorf Mt 9:9 Tischendorf Mt 9:9

 

 

A Textual Commentary On Matthew 9:9

 

 

 

 

 

This entry was posted in 01. Κατὰ Ματθαῖον. Bookmark the permalink.

Comments are closed.