Matthew 9:18

Ταῦτα αὐτοῦ λαλοῦντος αὐτοῖς ἰδοὺ ἄρχων εἷς προσελθὼν προσεκύνει αὐτῷ λέγων· ὅτι ἡ θυγάτηρ μου ἄρτι ἐτελεύτησεν· ἀλλὰ ἐλθὼν ἐπίθες τὴν χεῖρά σου ἐπ’ αὐτὴν καὶ ζήσεται.

While he was saying these things to them, behold, a ruler came and bowed down to him, saying, “My daughter has just died, but come and lay your hand on her, and she will live.”

Matt 9:18 [Textus Receptus (Elzevir) (1624)]28-29
Ταῦτα αὐτοῦ λαλοῦντος αὐτοῖς, ἰδού, ἄρχων ἐλθὼν προσεκύνει αὐτῷ, λέγων· Ὅτι ἡ θυγάτηρ μου ἄρτι ἐτελεύτησεν· ἀλλὰ ἐλθὼν, ἐπίθες τὴν χεῖρά σου ἐπ’ αὐτήν, καὶ ζήσεται.

Matt 9:18 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)]
Tαυτα αυτου λαλου-τος αυτοις ϊδου αρχων εισπροσελθω- προσεκυνι αυτω λεγων η θυγατηρ μου αρτι ετελευτησεν αλλα ελθω- επιθες την χειρα σου επ αυτην και ζησεται

Matt 9:18 [Codex Vaticanus Graecus 1209 (B03) (4th century)]
Tαυτα αυτου λαλουντος αυτοις ιδου αρχων εις προσελθω- προσεκυνει αυτω λεγων οτι η θυγατηρ μου αρτι ετελευτησεν αλλα ελθων επιθες τη- χειρα σου επ αυτην και ζησεται.

Matt 9:18 [Codex Ephraemi Syri Rescriptus (C04) (5th century)]
Tαυτα αυτου λαλουντος αυτοις· ιδου αρχων εις ελθων προσεκυνει αυτω λεγων· οτι η θυγατηρ μου αρτι ετελευτησεν· αλλα ελθων επιθες την χειρα σου επ αυτην και ζησεται·

Matt 9:18 [Codex Bezae Cantabrigiensis (D05) (5th century)]
:Tαυτα αυτου λαλουντος αυτοις ϊδου αρχων εις ελθων προσεκυνι αυτω λεγων η θυγατηρ μου αρτι ετελευτησεν αλλα ελθων επιθες την χειρα σου επ αυτην και ζησεται

Matt 9:18 [Codex Basilensis (E07) (8th century)]27r
Ταῦτα Αὐτοῦ λαλοῦντος αὐτοῖς· ϊδού ἄρχοων ἐισελθὼν προσεκύνει αὐτῷ λέγω-͵ ὅτι Ἡ θυγάτηρ μου ἄρτι ἐτελεύτησεν· ἀλλὰ ἐλθὼ_͵ ἐπίθες τὴν χεῖρά σου· ἐπ’ αὐτήν, καὶ ζήσεται·

Matt 9:18 [Codex Boreelianus (F09) (9th century)]2vc2||3rc1
[…] ιδο[. …..] προσηλ[..] ΙΥ προσεκ[…] αὐτῶ λέγω [.]τι Ἡ θυγάτη[.] μου ἄρτι ἐτελε[υ]τησεν· ἀλλὰ ἐλθὼν ἐπίθες τη- χεῖρά σου ἐπ’ αὐτη- […] || καὶ ζήσεται

* wrong foliation

* lacuna till Matt 9:25
* αρχων προσηλθεν τω ιησου?

Μatt 9:18 [Codex Seidelianus I (Harley MS5684) (G011) (9th century)]7rc2
Ταῦτα αὐτοῦ λαλοῦντος αὐτοῖς· ϊδού ἄρχων τις προσελθὼν· τῶ ΙΥ· προσεκύνη αὐτῶ. λέγων· Ὅτι ἡ θυγάτηρ μου· ἄρτι ἐτελεύτησεν· ἀλλὰ ἐλθὼν· ἐπίθες τὴν χεῖρα σου ἐπ αὐτὴν· καὶ ζήσεται·

Matt 9:18 [Codex Cyprius (Grec 63) (K017) (9th century)]30v
ταῦτα αὐΤοῦ λαλοῦντος αὐτοῖς· ἰδοὺ ἄρχων εἷσἐλθὼν· προσεκύνει αὐτῶ λέγων· ὅτι ἡ θυγάτηρ μου ἄρτι ἐτελεύτησεν· ἀλλὰ ἐλθὼν· ἐπίθες τὴν χεῖρά σου ἐπ’ αὐτὴν· καὶ ζήσεται·

Matt 9:18 [Codex Regius (Grec 62) (L018) (8th century)]19vc2
ταῦτα δὲ αὐτοῦ λαλοῦ-τος αὐτοῖς· Ϊδοὺ ἄρχον τις προσελθὼν τω ΙΥ· προσεκύνη αὐτῶ λέγων· ὅτι ἡ θυγάτηρ μου· ἄρτη ἐτελεύτησεν· ἀλλὰ ἐλθὼν· ἐπίθεις τὴν χείραν σου ἐπ αὐτὴν· καὶ ζήσεται·

Matt 9:18 [Codex Purpureus Petropolitanus (N022) (6th century)]
Ταυτα αυτου λαλουντος αυτοις ιδου αρχων εισελθων προσεκυνει αυτω λεγων οτι η θυ||γατηρ μου αρτι ετελευτησεν· αλλα ελθων επιθες την χειρα σου επ αυτην και ζησεται

Matt 9:18 [Codex Washingtonianus (W032) (5th century)]
Ταυτα αυτου λαλουντος αυτοις ϊδου αρχων εις ελθων προσεκυνει αυτω λεγων οτι η θυγατηρ μου αρτι ετελευτησεν αλλα ελθων επιθες την χειρα σου επ αυτην και ζησεται·

Matt 9:18 [Codex Sangallensis 48 (Δ037) (9th century)]43
Ταυτα αυτου λαλουντος· αυτοις· Ῑδου αρχων· εις ελθων· προσεκυνει αυτω· λεγων· Οτι η· θυγατηρ μου· αρτι· ετελευτησεν· Αλλα ελθων επιθες· την· χειρα σου επαυτην και ζησεται

Matt 9:18 [Minuscule 44 (Add MS 4949) (12th century)]29r-v|Ε
ταῦτα αὐτοῦ λαλοῦντος αὐτοῖς. ἰδοὺ ἄρχω- εἷς ελθῶν προσεκύνει αὐτῷ λέγων· ὅτι ἡ θυγάτηρ μου ἄρτι ἐτελεύτησεν· ἀλλὰ ἐλθὼν. ἐπίθες τὴν χεῖρά σου ἐπ αὐτὴν καὶ ζήσεται·

MSS: K, N, S, W, Δ, Ω, 4 (f19v-20r), 8, 22, 34, 36, 43, 44, 439, 490, 500, 700 (f32r-v)

Matt 9:18 [Minuscule 201 (Add MS 11837) (1357)]26rc2-vc1
ταῦτα αὐτοῦ λαλοῦντος αὐτοῖς, Ἰδού ἄρχων τίς ἐλθὼν, προσεκύνει αὐτῶ· λέγων· ὅτι ἡ θϋγάτηρ μȣ Ἄρτϊ ἐτελεύτησεν· ἀλλὰ ἐλθὼν, ἐπίθες τὴν χεῖρα σου ἐπ αὐτὴν· καὶ ζήσεται·

MSS: 35 (f26v-27r), 201

Matt 9:18 [Minuscule 438 (Add MS 5111) (12th century)]42r
ταῦτα αὐτοῦ λαλοῦντος, ἰδοὺ ἄρχω- Τΐς ελθὼν, προσεκύνει αὐτῷ λέγων· ὅτι ἡ θυγάτηρ μου ἄρτι ἐτελεύτησεν· ἀλλὰ ἐλθὼν, ἐπίθες τὴν χεῖρά σου ἐπ’ αὐτὴν, καὶ ζήσεται·

Matt 9:18 [Lectionary ℓ339 (Egerton MS 2163) (12th century)]48rc1-2
(Σαββατον Ϛ)
Τῶ καιρῶ ἐκείνω ἄρχων τίς προσελθὼν τῶ ἰῦ προσεκύνει αὐτω λέγων· ὅτι ἡ θυγάτηρ μου ἄρτι ἐτελεύτησεν· ἀλλὰ ἐλθὼν ἐπίθες τὴν χείρα σου ἐπ αυτήν καὶ ζήσεται·

Matt 9:18 [Lectionary ℓ1086 (A’ 86) (10th century)]75vc1-2
(Σαββατον Ϛ)
Τῶ καιρῶ ἐκείνω ἄρχων τίς προσελθὼν τῶ ιυ προσεκύνει αὐτω λέγων· ὅτι ἡ θυγάτηρ μου ἄρτι ἐτελεύτησεν· ἀλλὰ ἐλθὼν ἐπίθες τὴν χείρα σου ἐπ αυτήν καὶ ζήσεται·

Matt 9:18 [Peshitta]
ܟ݁ܰܕ݂ ܕ݁ܶܝܢ ܗܳܠܶܝܢ ܡܡܰܠܶܠ ܗ݈ܘܳܐ ܥܰܡܗܽܘܢ ܐܶܬ݂ܳܐ ܐܰܪܟ݂ܽܘܢܳܐ ܚܰܕ݂ ܩܪܶܒ݂ ܣܓ݂ܶܕ݂ ܠܶܗ ܘܶܐܡܰܪ ܒ݁ܪ݈ܰܬ݂ܝ ܗܳܫܳܐ ܡܺܝܬ݂ܰܬ݂ ܐܶܠܳܐ ܬ݁ܳܐ ܣܺܝܡ ܐܺܝܕ݂ܳܟ݂ ܥܠܶܝܗ ܘܬ݂ܺܚܶܐ܂

Matt 9:18 [Old Syriac Sinaitic (Codex Sinaiticus Syriacus sys)]
ܟܕ ܗܘ ܕܝܢ ܡܡܠܠ ܗܘܐ ܥܡܗܘܢ܂ ܘܗܐ ܪܒ ܟܢܘܫܬܗܘܢ ܚܕ ܐܬܐ ܢܦܠ ܗܘܐ ܣܓܕ ܠܗ ܘܐܡܪ ܒܪܬܝ ܗܫܐ ܡܝܬܬ ܐܠܐ ܣܝܡ ܐܝܕܟ ܘܬܚܐ܂

Matt 9:18 [Vulgate]
haec illo loquente ad eos ecce princeps unus accessit et adorabat eum dicens filia mea modo defuncta est sed veni inpone manum super eam et vivet

Critical Apparatus :

(1) ταυτα : א, B, C, D, E, F?, G, K, M, N, S, W, Y, Δ, Σ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 157, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, 2835, Majority
(2) ADD δε : L

(3) αυτοις : א, B, C, D, E, F?, G, K, M¹, N, S, W, Y, Δ, Σ, Ω, 4, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 22, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 157, 201, 439, 490, 500, 700, 892, 901, 1701, 2835, Majority
(4) τοις οχλοις : M*, 556,
(5) OMIT αυτοις : 1, 10, 230, 438, 1582

(6) αρχων : א, B, C, D, E, F?, G, K, M, N, S, W, Y, Δ, Σ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 157, 201, 438, 439, 490, 500, 556, 700, 892, 1582, 1701, 2835, ℓ339, ℓ1086, Majority
(7) αρχον : L, 230, 901

(8) ελθων (i) : Elzevir
(9) εις ελθων : ¹א, B, C, E, K, M, N, S, W, Y, Δ, Σ, Ω, 1, 4, 8, 11, 12, 22, 33, 34, 36, 43, 44, 230, 439, 490, 500, 556, 700, 892, 1582, Majority, Peshitta?, Scholz
(10) εις εισελθων : 9
(11) τις ελθων : 35, 201, 438
(12) εις προσελθων : B, Peshitta?
(13) προσελθων : א*, 157,
(14) προσηλθεν τω ιησου : F?
(15) τις προσελθων τω ιησου : G, L, 7, 10, 13, 901, 2835, ℓ339, ℓ1086,
(16) εις προσελθων τω ιησου : 1701

(17) προσεκυνει : B, C, E, K, M, N, S, W, Y, Δ, Σ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 22, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 157, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 556, 700, 892, 901c, 1582, 1701, 2835, ℓ339, ℓ1086, Majority
(17) προσεκυνι : א, D
(18) προσεκυνη : G, L, 901*
(19) προσεκεινη : 13

(20) οτι : B, C, E, F?, G, K, L, N, S, W, Y, Δ, Σ, Ω, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 22, 34, 35, 36, 43, 44, 157, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 700, 901, 2835, ℓ339, ℓ1086, Majority
(21) κυριε : M, 556,
(22) OMIT οτι : א, D, 1, 13, 33, 892, 1582, 1701, Peshitta? (ܕ)

(23) αρτι ετελευτησεν : א, B, C, D, E, F?, G, K, M, N, S, W, Y, Δ, Σ, Ω, 1, 4, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, 2835, ℓ339, ℓ1086, Majority
(24) αρτι ετελευτησε : 9
(25) αρτη ετελευτησεν : L
(26) ετελευτησεν αρτι : 157

(27) αλλα : א, B, C, D, E, F?, G, K, L, M, N, W, Δ, Σ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 22, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 157, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 556, 700, 892, 901, 1701, 2835, ℓ339, ℓ1086,
(28) αλλ : Y, 12, 13, 1582

(29) επιθες : א, B, C, D, E, F?, G, K, M, N, S, W, Y, Δ, Σ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 22, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 157, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, 2835, ℓ339, ℓ1086, Majority
(30) επειθες : 13
(31) επιθεις : L

(32) χειρα : א, B, C, D, E, F, G, K, L, M, N, S, W, Y, Δ, Σ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 157, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, 2835, ℓ339, ℓ1086, Majority
(33) χειραν : L

(34) σου : א, B, C, D, E, F, G, K, L, M, N, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 157, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, 2835, ℓ339, ℓ1086, Majority
(35) OMIT σου : Σ

(36) αυτην : א, B, C, D, E, F?, G, K, L, M, N, S, W, Y, Δ, Σ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 11, 12, 22, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 157, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, 2835, ℓ339, ℓ1086, Majority
(37) αυτη : 10, 13

 

 

ΙΕ : Περὶ τῆς θυγατρὸς τοῦ ἀρχισυναγώγου

9, 10, 11, 12, 34, 36 (f50r), 1701

 

ΟΔ / Β :

G (f7rc2), K (f30v), L (f19vc2), (f38rc1), S (f33rc1), Y (f2v), Ω (f52c1), 4 (f19v-20r), 7 (f35v), 9 (f27r), 10 (f24v), 11 (f45r), 12 (p77), 13 (9vc2), 22 (f14r), 34 (f48r), 157 (f42r-v), 230 (f28v), 438 (f42r), 500 (f25v), 556 (f15r), 892, (f42r), 901 (f20v), 1701 (f11v), 2835 (f20vc1), ℓ1086  (f75vc1-2)

 

Tischendorf Mt 9:18 Tischendorf Mt 9:18

 

 

A Textual Commentary On Matthew 9:18

(a) In order to economize space, the writing was continuous, with no break between the words (scriptio continua), breathings and accents being also omitted. This is a frequent source of ambiguity and misunderstanding. In Matt. ix. 18, e.g., ΕΙΣΕΛΘΩΝ may be either εἷς ἐλθὼν or εἰσελθὼν.
(Eberhard Nestle, Introduction to the Textual Criticism of the Greek New Testament, pp. 37)

(b) Εἷς ἐλθὼν –  Peshitta has [ܐܶܬ݂ܳܐ [ܐܰܪܟ݂ܽܘܢܳܐ] ܚܰܕ݂ ܩܪܶܒ݂ [ܣܓ݂ܶܕ݂; by comparison of the rending of Matt 8:2, it may be inferred that the translator read εις προσελθων, the reading of Codex Vaticanus, or perhaps, τις προσελθων.
(G.H. Gwilliam).

Bloomfield thinks that the various attempts of critics to reform the reading of this passage are all as fruitless as they are uncalled for, and traced the origin of this tampering to the circumstance of their stumbling at the Hebraistic εἷς, and still more at the simple form ἐλθὼν, thinking that there was required some compound of ἔρχεσθαι, as προσέρχεσθαι, or other such like.

(c) λέγων ὅτι – ὅτι after λέγων is omitted by א, D and a few cursives, but internal evidence, added to strong external, is quite in its favour. (Bloomfield)

This entry was posted in 01. Κατὰ Ματθαῖον. Bookmark the permalink.

Comments are closed.