Matthew 9:21

ἔλεγεν γὰρ ἐν ἑαυτῇ· ἐὰν μόνον ἅψωμαι τοῦ ἱματίου αὐτοῦ σωθήσομαι.

For she said to herself, “If only I could touch his garment, I will be healed.”

* healed or saved

Matt 9:21 [Textus Receptus (Elzevir) (1624)]29
Ἔλεγε γὰρ ἐν ἑαυτῇ· Ἐὰν μόνον ἅψωμαι τοῦ ἱματίου αὐτοῦ, σωθήσομαι.

MSS: N, Y, 7, 8 (f30rc1), 9, 10, 11, 12, 22 (f14v), 34 (f48v), 35 (f27r), 43, 201, 438, 439, 490, 556, 700, 892, 1701 (f11v-12r)

Matt 9:21 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)]
Eλεγεν γαρ εν εαυτη εαν αμονον αψωμαι του ϊματιου αυτου σωθησομαι

Matt 9:21 [Codex Vaticanus Graecus 1209 (B03) (4th century)]
Eλεγε- γαρ εν εαυτη εαν μονο- αψωμαι του ιματιου αυτου σωθησομαι.

Matt 9:21 [Codex Ephraemi Syri Rescriptus (C04) (5th century)]
ελεγεν γαρ εν εαυτη εαν μονον αψωμαι του ιματιου αυτου σωθησομαι·

Matt 9:21 [Codex Bezae Cantabrigiensis (D05) (5th century)]
Eλεγεν γαρ εν εαυτη εαν αψωμαι μονον του ϊματιου αυτου σωθησομαι·

Matt 9:21 [Codex Basilensis (E07) (8th century)]27v
ἔλεγεν γὰρ ἐν ἑαυτῆ Ἐὰν μόνον ἅψωμαι του ϊματίου αὐτοῦ σωθήσομαι·

MSS: B, C, E, F (f3rc1|p6), G, K, M, S, W, Ω (f52c1-2), 1, 33, 36 (f50v), 44, 1582 (f25r), 2835 (f20vc1)

Μatt 9:21 [Codex Seidelianus I (Harley MS 5684) (G011) (9th century)]7vc1
ἔλεγε- Γὰρ ἐν ἑαυτῆ· ἐὰν μόνον ἅψωμαι· τοῦ ϊματίου αὐτοῦ· σωθήσομαι·

Matt 9:21 [Codex Cyprius (Grec 63) (K017) (9th century)]31r
ἔλεγεν γὰρ ἐν ἑαυτῆ· ἐὰν μόνον ἅψωμαι τοῦ ἱματίου αὐτοῦ· σωθήσομαι·

Matt 9:21 [Codex Purpureus Petropolitanus (N022) (6th century)]
ελεγε γαρ εν εαυτη εαν μονον αψωμαι του ιματιου αυτου σωθησομαι

Matt 9:21 [Codex Washingtonianus (W032) (5th century)]
ελεγεν γαρ εν εαυτη εαν μονον αψωμαι του ϊματιου αυτου σωθησομαι

Matt 9:21 [Codex Sangallensis 48 (Δ037) (9th century)]43
Ελεγεν· γαρ· εν· εαυτη· Εαν· μονον· αψω· μαι, του ιματιου ·αυτου σωθησομαι·

Matt 9:21 [Minuscule 13 (Grec 50) (13th century)]10rc1
ἔλεγεν γὰρ ἐν ἑαυτῆ· ἐὰν μόνον ἄψωμαι τοῦ κρασπέδου αὐτοῦ. σωθήσωμαι.

Matt 9:21 [Minuscule 44 (Add MS 4949) (12th century)]29v
ἔλεγεν γὰρ ἐν ἑαυτῆ· ἐὰν μόνον ἄψωμαι τοῦ ἱματίου αὐτοῦ. σωθήσομαι·

Matt 9:21 [Minuscule 500 (Add MS 17982) (13th century)]25v
ἔλεγε γὰρ ἐν ἑαυτῆ· ἐὰν μόνον ἄψομαι τοῦ ἱματίου αὐτοῦ. σωθήσομαι·

Matt 9:21 [Peshitta]
ܐܳܡܪܳܐ ܗ݈ܘܳܬ݂ ܓ݁ܶܝܪ ܒ݁ܢܰܦ݂ܫܳܗ ܐܳܦ݂ܶܢ ܒ݁ܰܠܚܽܘܕ݂ ܠܡܳܐܢܶܗ ܩܳܪܒ݁ܳܐ ܐ݈ܢܳܐ ܡܶܬ݂ܰܐܣܝܳܐ ܐ݈ܢܳܐ܂

Matt 9:21 [Old Syriac Sinaitic (Codex Sinaiticus Syriacus sys)]
ܐܡܪܐ ܗܘܬ ܓܝܪ ܒܝܢܝܗܿ ܘܠܢܦܫܗܿ܂ ܕܐܦܢ ܠܢܚ̈ܬܘܗܝ ܩܪܒܐ ܐܢܐ ܡܬܐܣܝܐ ܐܢܐ

Matt 9:21 [Vulgate]
dicebat enim intra se si tetigero tantum vestimentum eius salva ero

Critical Apparatus :

(1) ελεγε : N, Y, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 22, 34, 35, 43, 157, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 556, 700, 892, 1701, ℓ339
(2) ελεγεν : א, B, C, D, E, F, G, K, L, M, S, W, Δ, Σ, Ω, 1, 13, 33, 36, 44, 901, 1582, 2835, ℓ1086,
(3) ελε : 4

(4) μονον αψωμαι : א, B, C, E, F, G, K, L, M, N, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 157, 201, 438, 439, 490, 556, 700, 892, 1582, 1701, 2835, ℓ1086, Majority
(5) αψωμαι μονον : D
(6) μονον αψομαι : Σ, 230, 500, ℓ339
(7) μονον αψω : 901

(8) ιματιου : א, B, C, D, E, F, G, K, L, M, N, S, W, Y, Δ, Σ, Ω, 1, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 22, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, 2835, ℓ339, ℓ1086, Majority
(9) κρασπεδου : 13
(10) κρασπεδου του ιματιου : 4, 157,

(11) σωθησομαι : א, B, C, D, E, F, G, K, M, N, S, W, Y, Δ, Σ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 22, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 157, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, 2835, ℓ339, Majority
(12) σωθησωμαι : L, 13, ℓ1086,

 

 

Tischendorf Mt 9:21 Tischendorf Mt 9:21

 

 

A Textual Commentary On Matthew 9:21

 

 

 

 

This entry was posted in 01. Κατὰ Ματθαῖον. Bookmark the permalink.

Comments are closed.