Matthew 9:22

ὁ δὲ Ἰησοῦς ἐπιστραφεὶς καὶ ἰδὼν αὐτὴν, εἶπεν· θάρσει θύγατερ· ἡ πίστις σου σέσωκέν σε· καὶ ἐσώθη ἡ γυνὴ ἀπὸ τῆς ὥρας ἐκείνης.

But Jesus turned around and saw her, he said, “Be courageous, daughter. Your faith has saved you.” And the woman was healed from that hour.

* healed OR saved.

Matt 9:22 [Textus Receptus (Elzevir) (1624)]29
Ὁ δὲ Ἰησοῦς ἐπιστραφεὶς καὶ ἰδὼν αὐτὴνεἶπε· Θάρσει θύγατερ· ἡ πίστις σου σέσωκέ σε. Καὶ ἐσώθη ἡ γυνὴ ἀπὸ τῆς ὥρας ἐκείνης.

MSS: Y, 7, 8 (f30rc1-2), 9 (f27r), 10 (f24v), 12 (p78), 35 (f27r), 157, 201, 438 (f42r-v), 439, 490 (θύγατ{ερ}?) (f21rc1), 500

Matt 9:22 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)]
O δε IC στραφεις και ϊδων αυτην ειπε- θαρσι θυγατερ η πιστις σου σεσωκεν σε και εσωθη η γυνη απο της ωρας εκινης

Matt 9:22 [Codex Vaticanus Graecus 1209 (B03) (4th century)]
O δε IC στραφεις και ιδων αυτην ειπεν θαρσει θυγατερ η πιστις σου σεσωκεν σε και εσωθη η γυνη απο της ωρας εκεινης.

MSS: B, 33 (f104r)

Matt 9:22 [Codex Ephraemi Syri Rescriptus (C04) (5th century)]
ο δε IC επιστραφεις και ιδων αυτην ειπεν· θαρσει θυγατερ η πιστις σου σεσωκεν σε· και εσωθη η γυνη απο της ωρας εκεινης·

Matt 9:22 [Codex Bezae Cantabrigiensis (D05) (5th century)]
O δε εστη στραφεις και ειδων αυτην ειπεν θαρσει θυγατηρ η πιστις σου σεσωκεν σε και εσωθη η γυνη απο της ωρας εκεινης

Matt 9:22 [Codex Basilensis (E07) (8th century)]27v
Ὁ δὲ IC ἐπιστραφεὶς͵ και ϊδω_ αὐτὴν εἶπεν· θάρσει θύγατερ· ἡ πίστις σου σέσωκέν σε· καὶ ἐσωθη ἡ γυνη͵ ἀπὸ τῆς ὥρας ἐκείνης·

* original = πίστη

Μatt 9:22 [Codex Seidelianus I (Harley MS 5684) (G011) (9th century)]7vc1
Ὁ δὲ ΙC ἐπιστραφεὶς καὶ ϊδὼν αὐτὴν· εἶπεν· θάρσει θύγατηρ· ἡ πίστις σου σέσωκέν σε· καὶ ἐσώθη ἡ γυνὴ ἀπὸ τῆς ὥρας ἐκείνης.

Matt 9:22 [Codex Cyprius (Grec 63) (K017) (9th century)]31r
ὁ δὲ ΙC· ἐπιστραφεὶς καὶ ἰδὼν αὐτὴν· εἶπεν· θάρσει θύγατερ· ἡ πίστις σου σέσωκέν σε· καὶ ἐσώθη ἡ γυνὴ ἀπο τῆς ὥρας ἐκείνης·

MSS: C, K, M, S, Ω, 1, 22, 36 (f50v), 1701 (f12r),

Matt 9:22 [Codex Purpureus Petropolitanus (N022) (6th century)]
Ο δε IC στραφεις και ιδων αυτην ειπεν θαρσει θυγατερ η πιστις σου σεσωκεν σε και εσωθη η γυνη απο της ωρας εκει

Matt 9:22 [Codex Washingtonianus (W032) (5th century)]
Ο δε IC επιστραφεις και ϊδων αυτην ειπε- θαρσει θυγατηρ η πιστις σου σεσωκεν σε· και εσωθη η γυνη απο της ωρας εκεινης·

Matt 9:22 [Codex Sangallensis 48 (Δ037) (9th century)]43
Ο δε ΙC· επιστραφεις· και ιδων· αυτην· ειπεν· Θαρσει· θυγατερ· η πιστις σου σεσωκεν· σε· Και· εσωθη· η· γυνη· απο· της ωρας εκεινης·

Matt 9:22 [Minuscule 44 (Add MS 4949) (12th century)]29v
ὁ δὲ ἰσ ἐπιστραφεῖς καὶ ἰδῶν αὐτὴν. εἶπεν· θάρσει θύγατερ ἡ πίστις σου σέσωκέ σε· καὶ ἐσώθη ἡ γυνὴ ἀπὸ τῆς ὥρας ἐκείνης.

MSS: 34 (f48v), 43 (f25r-v), 44, 700, 901 (f20v), ℓ339

Matt 9:22 [Peshitta]
ܝܶܫܽܘܥ ܕ݁ܶܝܢ ܐܶܬ݂ܦ݁ܢܺܝ ܚܙܳܗ ܘܶܐܡܰܪ ܠܳܗ ܐܶܬ݂ܠܰܒ݈݁ܒ݂ܝ ܒ݁ܪ݈ܰܬ݂ܝ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܶܟ݂ܝ ܐܰܚܝܰܬ݂ܶܟ݂ܝ ܘܶܐܬ݂ܰܐܣܝܰܬ݂ ܐܰܢ݈ܬ݁ܬ݂ܳܐ ܗܳܝ ܡܶܢ ܗܳܝ ܫܳܥܬ݂ܳܐ܂

Matt 9:22 [Old Syriac Sinaitic (Codex Sinaiticus Syriacus sys)]
ܗܘ ܕܝܢ ܐܬܦܢܝ ܠܗ ܘܐܡܪ ܠܗ ܠܐ ܬܕܚܠܝܢ ܒܪܬܝ ܗܝܡܢܘܬܟܝ ܐܚܝܬܟܝ ܘܡܢ ܗܝ ܫܥܬܐ ܐܬܚܠܡܬ ܐܢܬܬܐ ܗܝ܂

Matt 9:22 [Vulgate]
at Iesus conversus et videns eam dixit confide filia fides tua te salvam fecit et salva facta est mulier ex illa hora

Critical Apparatus :

(1) ιησους : א¹, B, C, E, G, K, M, N, S, W, Y, Δ, Σ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 157, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 700, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339, ℓ1086, Majority, Peshitta, Vulgate
(2) OMIT ιησους : א*, D, 556,

(3) επιστραφεις : C, E, G, K, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 22, 34, 35, 36, 44, 157, 201, 230, 438, 439, 490, 500?, 556, 700, 901, 1582, 1701, ℓ339, ℓ1086, Majority
(4) επιστραφης : L
(5) στραφεις : א, B, N, Σ, 13, 33, 892
(6) εστη στραφεις : D

(7) ιδων : א, B, C, E, G, K, L, M, N, S, W, Y, Δ, Σ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 157, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339, ℓ1086, Majority
(8) ειδων : D

(9) αυτην : א, B, C, D, E, G, K, L, M, N, S, W, Y, Δ, Σ, Ω, 1, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 157, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339, ℓ1086, Majority
(10) αυτη : 4

(11) ειπε : Y, 7, 8, 9, 10, 12, 35, 157, 201, 438, 439, 490, 500, 556
(12) ειπεν : א, B, C, E, G, K, L, M, N, S, W, Δ, Σ, Ω, 1, 4, 11, 13, 22, 33, 34, 36, 43, 44, 230, 700, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339, ℓ1086,

(13) θαρσει : B, C, D, E, G, K, L, M, N, S, W, Y, Δ, Σ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 157, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339, ℓ1086, Majority
(14) θαρσι : א

(15) θυγατερ : א, B, C, E, K, M, N, S, Y, Δ, Σ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 157, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339, ℓ1086, Majority
(16) θυγατηρ : D, G, L, W

(17) πιστις : א, B, C, D, E, G, K, M, N, S, W, Y, Δ, Σ, Ω, 1, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 157, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339, ℓ1086, Majority
(18) πιστης : 4
(19) πιστη : L

(20) σεσωκε : Y, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 34, 35, 43, 44, 157, 201, 438, 439, 490, 500, 556, 700, 892, 901, ℓ339
(21) σεσωκεν : א, B, C, D, E, G, K, L, M, N, S, W, Δ, Σ, Ω, 1, 22, 33, 36, 230, 1582, 1701, ℓ1086,

(22) εσωθη : א, B, C, D, E, G, K, L, M, N, S, W, Y, Δ, Σ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 157, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 556, 700, 901, 1582, 1701, ℓ339, ℓ1086, Majority
(23) ιαθη : 892

(24) εκεινης : B, C, D, E, G, K, L, M, N?, S, W, Y, Δ, Σ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 157, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339, ℓ1086, Majority
(25) εκινης : א

 

 

Tischendorf Mt 9:22 Tischendorf Mt 9:22

 

 

A Textual Commentary On Matthew 9:22

(a) θύγατερ in א, B, C, Majority is vocative. θυγατηρ in D, W is nominative.

 

 

 

 

This entry was posted in 01. Κατὰ Ματθαῖον. Bookmark the permalink.

Comments are closed.