Matthew 9:24

λέγει αὐτοῖς· ἀναχωρεῖτε· οὐ γὰρ ἀπέθανεν τὸ κοράσιον ἀλλὰ καθεύδει. καὶ κατεγέλων αὐτοῦ.

he said to them, “Leave, for the girl is not dead, but sleeping.” And they laughed at him.

Matt 9:24 [Textus Receptus (Elzevir) (1624)]29
Λέγει αὐτοῖς· Ἀναχωρεῖτε· οὐ γὰρ ἀπέθανε τὸ κοράσιον, ἀλλὰ καθεύδει. Καὶ κατεγέλων αὐτοῦ.

MSS: Y, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 22, 34 (f48v-48ar), 35 (f27r), 43, 44, 157, 201, 230 (f28vc2), 438, 439, 490, 500 (f25v-26r), 556, 901 (f20v), 1701 (f12r),

Matt 9:24 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)]
Eλεγεν αναχωριτε ου γαρ απεθανε- το κορασιον αλλα καθευδει και κατεγελων αυτου ειδοτες οτι απεθανεν

* …. = deleted

Matt 9:24 [Codex Vaticanus Graecus 1209 (B03) (4th century)]
Eλεγεν αναχωρειτε ου γαρ απεθανεν το κορασιον αλλα καθευδει και κατεγελων αυτου

MSS: B, 1, 33 (f104r), 1582 (f25r)

Matt 9:24 [Codex Ephraemi Syri Rescriptus (C04) (5th century)]
Λεγει αυτοις αναχωρειτε ου γαρ απεθανεν το κορασιον αλλα καθευδει· και κατεγελων αυτου·

Matt 9:24 [Codex Bezae Cantabrigiensis (D05) (5th century)]
Eλεγεν αναχωρειτε ου γαρ απεθανεν το κορασιον· αλλα καθευδει και κατεγελων αυτονυ

Matt 9:24 [Codex Basilensis (E07) (8th century)]28v
λέγει αὐτοῖς, Ἀναχωρεῖτε͵ οὐ γὰρ ἀπέθανεν τὸ κοράσιον͵ ἀλλα καθεύδει· καὶ κατεγέλων αὐτοῦ·

MSS: E, F (f3rc2|p6), G, M (f38rc2-vc1), S (f33rc2), Δ, 36 (f51r), 2835 (f20vc2),

Μatt 9:24 [Codex Seidelianus I (Harley MS 5684) (G011) (9th century)]7vc2
Λέγει αὐτοῖς· ἀναχωρεῖτε οὐ γὰρ ἀπέθανεν το κοράσιον· ἀλλὰ καθεύδει· καὶ κατεγέλω- αὐτοῦ.

Matt 9:24 [Codex Cyprius (Grec 63) (K017) (9th century)]31r
λέγει αὐτοῖς· ἀναχωρεῖτε· οὐ γὰρ ἀπέθανεν τὸ κοράσιον· ἀλλὰ καθεύδει· καὶ κατεγέλουν αὐτοῦ·

Matt 9:24 [Codex Purpureus Petropolitanus (N022) (6th century)]
λεγει αναχωρειτε ου γαρ απεθανεν το κορασιον αλλα καθευδει· και κατεγελων αυτου

Matt 9:24 [Codex Washingtonianus (W032) (5th century)]
λεγει αυτοις · αναχωρειται ου γαρ απεθανεν το κορασιον αλλα καθευδει και κατεγελουν αυτου

Matt 9:24 [Codex Sangallensis 48 (Δ037) (9th century)]43-44
λεγει· αυτοις· Αναχωρειτε ου γαρ απεθανεν το κορασιον Αλλα καθευδει Και κατεγελων αυτου·

Matt 9:24 [Codex Athous Dionysiou (Ω045) (9th century)]52c2
λέγει αὐτοῖς· ἀναχωρεῖτε· οὐ γὰρ ἀπέθανεν τὸ κοράσιον ἀλλὰ καθεύδει· καὶ κατεγέλουν αὐτοῦ·

Matt 9:24 [Minuscule 44 (Add MS 4949) (12th century)]29v
λέγει αὐτοῖς· ἀναχωρεῖτε· οὐ γὰρ ἀπέθανε τὸ κοράσιον ἀλλὰ καθεύδει· καὶ κατεγέλων αὐτοῦ.

Matt 9:24 [Peshitta]
ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܦ݁ܪܽܘܩܘ ܠܟ݂ܽܘܢ ܛܠܺܝܬ݂ܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܠܳܐ ܡܺܝܬ݂ܰܬ݂ ܐܶܠܳܐ ܕ݁ܰܡܟ݁ܳܐ ܗ݈ܝ ܘܓ݂ܳܚܟ݁ܺܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܥܠܰܘܗ݈ܝ܂

Matt 9:24 [Old Syriac Sinaitic (Codex Sinaiticus Syriacus sys)]
ܐܡܪ ܠܗܘܢ ܫܢܘ ܠܗܠ ܛܠܝܬܐ ܓܝܪ ܠܐ ܡܝܬܬ ܐܠܐ ܡܕܡܟ ܗܘ ܕܡܟܐ ܗܢܘܢ ܕܝܢ ܓܚܟܝܢ ܗܘܘ ܥܠܘܗܝ܂

Matt 9:24 [Vulgate]
dicebat recedite non est enim mortua puella sed dormit et deridebant eum

Critical Apparatus :

(1) λεγει : C, E, F, G, K, L, M, N, S, W, Y, Δ, Ω, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 22, 34, 35, 36, 43, 44, 157, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 556, 700, 901, 1701, 2835, ℓ339, ℓ1086, Majority
(2) ελεγεν : א, B, D, Σ, 1, 13, 33, 892, 1582, Peshitta?

(3) αυτοις : C, E, F, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 22, 34, 35, 36, 43, 44, 157, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 556, 700, 901, 1701, 2835, ℓ339, ℓ1086, Majority. Peshitta
(4) OMIT αυτοις : א, B, D, N, Σ, 1, 13, 33, 892, 1582,

(5) αναχωρειτε : B, C, D, E, F, G, K, L, M, N, S, Y, Δ, Σ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 34, 35, 36, 43, 44, 157, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, 2835, ℓ1086, Majority
(6) αναχωριτε : א
(7) αναχωρειται : W, ℓ339

(8) απεθανε : Y, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 34, 35, 43, 44, 157, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 556, 700, 892, 901, 1701, ℓ339
(9) απεθανεν : א, B, C, D, E, F, G, K, L, M, N, S, W, Δ, Σ, Ω, 1, 33, 36, 1582, 2835, ℓ1086,

(10) καθευδει : א, B, C, D, E, F, G, K, M, N, S, W, Y, Δ, Σ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 157, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 556, 892, 901, 1582, 1701, 2835, ℓ1086, Majority
(11) καθευδη : L, ℓ339

(12) κατεγελων : א, B, C, D, E, F, G, L, M, N, S, Y, Σ, Δ, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 157, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, 2835, ℓ339, ℓ1086, Majority
(13) κατεγελουν : K, W, Ω

 

 

Tischendorf Mt 9:24 Tischendorf Mt 9:24

 

 

A Textual Commentary On Matthew 9:24

(a) Λέγει αὐτοῖς : Codices Vaticanus, Sinaiticus and Bezae have ἔλεγεν, omitting αὐτοῖς. Peshitta has ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ which seems to represent ἔλεγεν αὐτοῖς .
(G.H. Gwilliam)

 

 

This entry was posted in 01. Κατὰ Ματθαῖον. Bookmark the permalink.

Comments are closed.