Matthew 9:25

ὅτε δὲ ἐξεβλήθη ὁ ὄχλος, εἰσελθὼν ἐκράτησεν τῆς χειρὸς αὐτῆς· καὶ ἠγέρθη τὸ κοράσιον.

But when the crowd had been put outside, going in he took her by the hand, and the girl got up.

Matt 9:25 [Textus Receptus (Elzevir) (1624)]29
Ὅτε δὲ ἐξεβλήθη ὁ ὄχλος, εἰσελθὼν ἐκράτησε τῆς χειρὸς αὐτῆς· καὶ ἠγέρθη τὸ κοράσιον.

MSS: M, Y (f3r-v|9-10), 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 22, 34 (f48ar), 35 (f27r), 36 (f51r), 43, 44, 157 (f42v), 201, 230 (f28vc2), 438, 439 (f24rc1-2), 490, 500, 556, 700? (f32v-33r), 892, 901 (f20v), 1701 (f12r), ℓ339 (f48rc2-vc1)

Matt 9:25 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)]
Oτε δε εξεβληθη ο οχλος εισελθω- εκρατησεν της χιρος αυτης και ηγερθη το κορασιο-

Matt 9:25 [Codex Vaticanus Graecus 1209 (B03) (4th century)]
Oτε δε εξεβληθη ο οχλος εισελθων εκρατησεν της χειρος αυτης και ηγερθη το κορασιον.

Matt 9:25 [Codex Ephraemi Syri Rescriptus (C04) (5th century)]
Oτε δε εξεβληθη ο οχλος εισελθων εκρατησεν της χειρος αυτης και ηγερθη το κορασιον·

Matt 9:25 [Codex Bezae Cantabrigiensis (D05) (5th century)]
Oτε δε εξεβληθη ο οχλος· ελθων εκρατησεν την χειρα αυτης· και ηγερθη το κορασιον

Matt 9:25 [Codex Basilensis A. N. III. 12 (E07) (8th century)]27v-28r
ὅτε δὲ ἐξεβλήΘη ὁ ὄχλος. εἰσελθὼν ἐκράτησεν τῆς χειρὸς αὐτῆς· καὶ ἠγέρθη το κορασιον·

MSS: B, C, E, G, K, L, N, S (f33rc2-vc1), W, Δ, Σ, Ω (f52c2-53rc1), 1582 (f25r-v), 2835 (<> ὄχλος) (f20vc2), ℓ1086 (f76rc2)

Matt 9:18 [Codex Boreelianus (F09) (9th century)]3rc2(p6)||3vc1(p5)
Ὅτε δὲ ἐξεβλήθη ὁ ὄχλος, εἰσελθὼ-|| ἐκράτησεν τῆς χειρὸς αὐτῆς· ϗ ἠγέρθη τὸ κοράσιον·

* ||!wrong foliation

Μatt 9:25 [Codex Seidelianus I (Harley MS 5684) (G011) (9th century)]7vc2
ὅτε δὲ ἐξεΒλήθη ὁ ὄχλος· εἰσελθὼν ἐκράτησεν τῆς χειρὸς αὐτῆς· καὶ ἠγέρθη τὸ κοράσιον·

Matt 9:25 [Codex Cyprius (Grec 63) (K017) (9th century)]31r
ὅτε δὲ ἐξεβλήθη ὁ ὄχλος· εἰσελθὼν· ἐκράτησεν τῆς χειρὸς αὐτῆς· καὶ ἠγέρθη τὸ κοράσιον·

Matt 9:25 [Codex Purpureus Petropolitanus (N022) (6th century)]
οτε δε εξεβληθη ο οχλος εισελθων εκρατησεν της χειρος αυτης   Και ηγερθη το κορασιον

Matt 9:25 [Codex Washingtonianus (W032) (5th century)]
Οτε δε εξεβληθη ο οχλος εισελθων εκρατησεν της χειρος αυτης και ηγερθη το κορασιον

Matt 9:25 [Codex Sangallensis 48 (Δ037) (9th century)]44
Οτε δε εξεβληθη· ο οχλος· Εισελθων· εκρατησεν· της χειρος. αυτης Και ηγερθη· το· κορασιον·

Matt 9:25 [Minuscule 44 (Add MS 4949) (12th century)]29v
ὅτε δὲ ἐξεβλήθη ὁ ὄχλος. εἰσελθῶν ἐκράτησε τῆς χειρὸς αὐτῆς. καὶ ἡγέρθη τὸ κοράσιον·

Matt 9:25 [Peshitta]
ܘܟ݂ܰܕ݂ ܐܰܦ݁ܶܩ ܠܟ݂ܶܢܫܶܐ ܥܰܠ ܐܰܚܕ݁ܳܗ ܒ݁ܺܐܝܕ݂ܳܗ ܘܩܳܡܰܬ݂ ܛܠܺܝܬ݂ܳܐ܂

Matt 9:25 [Old Syriac Sinaitic (Codex Sinaiticus Syriacus sys)]
ܟܕ ܕܝܢ ܐܦܩܘܗܝ ܠܟܢܫܐ ܗܘ ܠܒܪ ܐܬܐ ܩܪܒ ܠܐܝܕܗ ܘܒܪ ܫܥܬܗ ܩܡܬ

Matt 9:25 [Vulgate]
et cum eiecta esset turba intravit et tenuit manum eius et surrexit puella

Critical Apparatus :

(1) εισελθων : א, B, C, E, G, K, L, M, N, S, W, Y, Δ, Σ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 157, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, 2835, ℓ339, ℓ1086, Majority
(2) ελθων : D

(3) εκρατησε : M, Y, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 34, 35, 36, 43, 44, 157, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 556, 700, 892, 901, 1701, ℓ339
(4) εκρατησεν : א, B, C, D, E, F, G, K, L, N, S, W, Δ, Σ, Ω, 1*?, 33?, 700?, 1582, 2835, ℓ1086,

(5) της χειρος : B, C, E, F, G, K, L, M, N, S, W, Y, Δ, Σ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 157, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, 2835, ℓ339, ℓ1086, Majority
(6) της χιρος : א
(7) την χειρα : D

(8) ηγερθη : א, B, C, D, E, F, G, K, L, M, N, S, W, Y, Δ, Σ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 22, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 157, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, 2835, ℓ339, ℓ1086, Majority
(9) ηγειρεν : 13

 

MSS:

(i) 2835 (f20vc2) : <ὁ> ὄχλος

 

 

Tischendorf Mt 9:25 Tischendorf Mt 9:25

 

 

A Textual Commentary On Matthew 9:25

 

 

 

 

 

 

This entry was posted in 01. Κατὰ Ματθαῖον. Bookmark the permalink.

Comments are closed.