Matthew 9:26

καὶ ἐξῆλθεν ἡ φήμη αὕτη, εἰς ὅλην τὴν γῆν ἐκείνην.

And the news of this went out into all that land.

Matt 9:26 [Textus Receptus (Elzevir) (1624)]29
Kαὶ ἐξῆλθεν ἡ φήμη αὕτη εἰς ὅλην τὴν γῆν ἐκείνην.

MSS: F (f3vc1|p5), L (f20rc2), M, S, Y, Σ, Ω, 4, 7, 8, 10, 11, 12, 13 (f10rc1-2), 22 (f14v), 34 (f48ar), 35 (f27r), 36 (f51r), 43, 44, 201, 230 (f28vc2), 438, 439, 490, 500, 556, 700, 892, 901 (f20v), 1701 (f12r), 2835 (f20vc2), ℓ339 (f48vc1)

Matt 9:26 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)]
Kαι εξηλθεν η φημη αυτης εις ολην την γην εκεινην

MSS: א, C, N, 157 (f42v-43r), 1582 (f25v)

Matt 9:26 [Codex Vaticanus Graecus 1209 (B03) (4th century)]
Kαι εξηλθεν η φημη αυτη εις ολην την γη- εκεινην

Matt 9:26 [Codex Ephraemi Syri Rescriptus (C04) (5th century)]
και εξηλθεν η φημη αυτης εις ολην την γην εκεινην·

Matt 9:26 [Codex Bezae Cantabrigiensis (D05) (5th century)]
Kαι εξηλθεν η φημη αυτου εις ολην την γην εκεινην

Matt 9:26 [Codex Basilensis A. N. III. 12 (E07) (8th century)]28r
ϗ ἐξῆλθεν ἡ φήμη αὕτη͵ εἰς ὁλην τὴν γην ἐκείνην·

Μatt 9:26 [Codex Seidelianus I (Harley MS 5684) (G011) (9th century)]7vc2
καὶ ἐξῆλθεν ἡ φήμη αὕτη εἰς ὅλην τὴν γῆν ἐκείνην.

Matt 9:26 [Codex Cyprius (Grec 63) (K017) (9th century)]31r
καὶ ἐξῆλθεν ἡ φήμη αὕτη· εἰς ὅλην τὴν γῆν ἐκείνην·

Matt 9:26 [Codex Purpureus Petropolitanus (N022) (6th century)]
και εξηλθεν η φημη αυτης εις ολην την γην εκεινην·

Matt 9:26 [Codex Washingtonianus (W032) (5th century)]
και εξηλθεν η φημη αυτη εις ολην την γην εκεινην

Matt 9:26 [Codex Sangallensis 48 (Δ037) (9th century)]44
Και εξηλθεν· η· φημη· αυτη· εις ολην την· γην εκεινην·

Matt 9:26 [Minuscule 44 (Add MS 4949) (12th century)]29v
καὶ ἐξῆλθεν ἡ φήμη αὔτη εἰς ὅλην τὴν γῆν ἐκείνην.

Matt 9:26 [Minuscule 439 (Add MS 5107) (12th century)]24rc2
καὶ ἐξῆλθεν ἡ φήμη αὔτη εἰς ὅλη τὴν γῆν ἐκείνην.

Matt 9:26 [Peshitta]
ܘܰܢܦ݂ܰܩ ܛܶܒ݁ܳܐ ܗܳܢܳܐ ܒ݁ܟ݂ܽܠܳܗ ܐܰܪܥܳܐ ܗܳܝ܂

Matt 9:26 [Old Syriac Sinaitic (Codex Sinaiticus Syriacus sys)]
ܘܢܦܩ ܛܒܐ ܗܢܐ ܒܟܠܗ ܐܪܥܗ ܗܝ

Matt 9:26 [Vulgate]
et exiit fama haec in universam terram illam

Critical Apparatus :

(1) η φημη : א, B, C, D, E, F, G, K, L, M, N, S, W, Y, Δ, Σ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9mg, 10, 11, 12, 13, 22, 34, 35, 36, 43, 44, 157, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, 2835, ℓ339, Majority
(2) η φιμη : ℓ1086
() OMIT η φημη : 9*

(3) αυτη : B, E, F, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Σ, Ω, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 34, 35, 36, 43, 44, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 556, 700, 892, 901, 1701, 2835, ℓ339, ℓ1086, Majority, Peshitta
(4) αυτης : א, C, N, 1, 33?, 157, 1582
(5) αυτου : D

(6) εις : א, B, C, D, E, F, G, K, L, M, N, S, W, Y, Δ, Σ, Ω, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 34, 35, 36, 43, 44, 157, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, 2835, ℓ339, ℓ1086, Majority
(7) εις εις : 1

 

 

Tischendorf Mt 9:26 Tischendorf Mt 9:26

 

 

A Textual Commentary On Matthew 9:26

 

 

 

 

This entry was posted in 01. Κατὰ Ματθαῖον and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.