Matthew 9:27

Καὶ παράγοντι ἐκεῖθεν τῷ Ἰησοῦ, ἠκολούθησαν αὐτῷ δύο τυφλοὶ, κράζοντες καὶ λέγοντες· ἐλέησον ἡμᾶς υἱὲ Δαυεΐδ.

When Jesus was passing by from there, two blind men followed him, crying out and saying, “Have mercy on us, son of David!”

Matt 9:27 [Textus Receptus (Elzevir) (1624)]29
Καὶ παράγοντι ἐκεῖθεν τῷ Ἰησοῦ, ἠκολούθησαν αὐτῷ δύο τυφλοὶ, κράζοντες, καὶ λέγοντες· Ἐλέησον ἡμᾶς υἱὲ Δαβίδ.

Matt 9:27 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)]
Kαι παραγοντι εκειθεν τω IY ηκολουθησαν αυτω δυο τυφλοι κραυγαζο-τες και λεγοντες ελεησον ημας ϋϊε δαδ

Matt 9:27 [Codex Vaticanus Graecus 1209 (B03) (4th century)]
Kαι παραγο-τι εκειθεν τω IY ηκολουθησαν δυο τυφλοι κραζοντες και λεγοντες ελεησον ημας υιος δαυειδ.

Matt 9:27 [Codex Ephraemi Syri Rescriptus (C04) (5th century)]
Kαι παραγοντι εκειθεν τω IY ηκολουθησαν αυτω δυο τυφλοι κραζοντες και λεγοντες ελεησον ημας υε δαδ

Matt 9:27 [Codex Bezae Cantabrigiensis (D05) (5th century)]
:Kαι παραγοντι εκειθεν τω ιηυ ηκολουθησαν δυο τυφλοι κραζοντες και λεγοντες ελεησον ημας ϋιε δαυειδ.

Matt 9:27 [Codex Basilensis (E07) (8th century)]28r
Και παραγοντι ἐκειθεν τω IY· ἠκολούθησαν αὐτῶ δυο τυφλοι κράζοντες καὶ λέγοντες· Ἐλεήσον ἡμᾶς υε δαδ·

MSS: E, F (f3vc1|p5), K, M, S, Ω, 1, 4, 10, 22, 157 (f43r), 230, 438, 439, 500, 1582 (f25v), 2835 (f20vc2)

Μatt 9:27 [Codex Seidelianus I (Harley MS 5684) (G011) (9th century)]7vc2-8rc1
καὶ παράΓοντι ἐκείθεν τῶ ΙΥ· ἠκολούθησαν αὐτῶ· δύο τυφλοὶ κράζοντες καὶ λέγοντες· ἐλέησον ἡμᾶς υς δαδ·

MSS: Y, 7, 8 (f30rc2-vc1), 11, 12, 43, 201, 490, 556 (f16r), 1701 (f12r)

Matt 9:27 [Codex Cyprius (Grec 63) (K017) (9th century)]31r
καὶ παῥάγοντι ἐκεῖθεν τῶ IY· ἠκοΛούθησαν αὐτῶ δύο τυφλοὶ: κράζοντες καὶ λέγοντες· ἐλέησον ἡμᾶς υε δαδ·

Matt 9:27 [Codex Purpureus Petropolitanus (N022) (6th century)]
Και παραγοντι εκιθεν τω IY ηκολουθησαν αυτω δυο τυφλοι κραζοντες και λεγοντες ελεησον ημας κυριε υιε δαδ

Matt 9:27 [Codex Washingtonianus (W032) (5th century)]
Και παραγοντι τω IY εκειθεν ηκολουθησαν αυτω δυο τυφλοι κραζοντες και λεγοντες ελεησον ημας ϋϊος δαυειδʹ

Matt 9:27 [Codex Sangallensis 48 (Δ037) (9th century)]44
Και παραγοντι· εκειθεν· τω· ΙΥ ηκολουθησαν αυτω· δυο τυφλοι· κραζοντες και λεγοντες Ελεησον· ημας· ο· υε· δαδ·

Matt 9:27 [Minuscule 44 (Add MS 4949) (12th century)]29v-30r
καὶ παράγοντι ἐκεῖθεν τῷ ιυ κολούθησαν αὐτῷ δύο τυφλοὶ κράζον{τες}· καὶ λέγοντες. ἐλέησον ἡμᾶς υσ δαδ.

Matt 9:27 [Minuscule 201 (Add MS 11837) (1357)]26vc2
καὶ Παράγοντϊ ἐκεῖθεν τῶ ἰῦ, ἠκολούθησαν αὐτῶ δύο τυφλοὶ· κράζοντες καὶ λέγοντες, ἐλέησον ἡμᾶς υἱὸς δάδ·

Matt 9:27 [Minuscule 700 (Egerton MS 2610) (11th century)]33r
καὶ παΡάγοντϊ ἐκεῖθεν τῶ ἰῦ, ἠκολούθησαν αὐτῶ δύο τυφλοὶ· κράζοντες καὶ λέγοντες· ἐλέησον ἡμᾶς ὁ υἱὸς δάδ·

Matt 9:27 [Lectionary ℓ339 (Egerton MS 2163) (12th century)]51rc2
(Κυριακη Ζ)
Τῶ καιρῶ ἐκείνω· παράγοντι τῶ ἰῦ· ἠκολούθησαν αὐτῶ δύο τυφλοὶ, κράζοντες καὶ λέγοντες· ἐλέησον ἡμᾶς υἱὲ δὰδ ·

Matt 9:27 [Lectionary ℓ1086 (A’ 86) (10th century)]77vc2
(Κυριακη Ζ)
Τῶ καιρῶ ἐκείνω παράγωντι τῶ ΙΥ ἠκολούθησαν αὐτῶ δύο τυφλοι κράζοντες καὶ λέγοντες· ἐλέησον ἡμᾶς υς δαδ ·

Matt 9:27 [Peshitta]
ܘܟ݂ܰܕ݂ ܥܒ݂ܰܪ ܝܶܫܽܘܥ ܡܶܢ ܬ݁ܰܡܳܢ ܕ݁ܰܒ݂ܩܽܘܗ݈ܝ ܣܡܰܝܳܐ ܬ݁ܪܶܝܢ ܕ݁ܩܳܥܶܝܢ ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܐܶܬ݂ܪܰܚܰܡ ܥܠܰܝܢ ܒ݁ܪܶܗ ܕ݁ܕ݂ܰܘܺܝܕ݂܂

Matt 9:27 [Old Syriac Sinaitic (Codex Sinaiticus Syriacus sys)]
ܘܟܕ ܥܒܪ ܡܪܢ ܕܒܩܘܗܝ ܬܪܝܢ ܣܡܝܐ ܘܩܥܝܢ ܒܩܠܐ ܪܡܐ ܐܬܪܚܡ ܥܠܝܢ ܒܪܗ ܕܕܘܝܕ

Matt 9:27 [Vulgate]
et transeunte inde Iesu secuti sunt eum duo caeci clamantes et dicentes miserere nostri Fili David

Critical Apparatus :

(1) παραγοντι : א, B, C, D, E, F, G, K, L, M, N, S, W, Y, Δ, Σ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 34, 35, 36, 43, 44, 157, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 556, 700, 892, 901c, 1582, 1701, 2835, ℓ339, Majority
(2) παραγωντι : 901*, ℓ1086

(3) εκειθεν τω ιησου : א, B, C, D, E, F, G, K, L, M, S, Y, Δ, Σ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9c, 10, 11, 12, 13, 22, 33?, 34, 35, 36, 43, 44, 157, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, 2835, Majority
(4) εκιθεν τω ιησου : N
(5) εκειθε τω ιησου : 9*
(6) τω ιησου εκειθεν : W

(7) ηκολουθησαν αυτω : א, C, E, F, G, K, L, M, N, S, W, Y, Δ, Σ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 34, 35, 36, 43, 44, 157, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 556, 700, 901, 1582, 1701, 2835, ℓ339, ℓ1086, Majority
(8) OMIT αυτω : B, D, 892

(9) κραζοντες : B, C, D, E, F, G, K, L, M, N, S, W, Y, Δ, Σ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 34, 35, 36, 43, 44, 157, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, 2835, ℓ339, ℓ1086, Majority
(10) κραυγαζοντες : א

(11) και λεγοντες : א, B, C, D, E, F, G, K, M, N, S, W, Y, Δ, Σ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 22, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 157, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, 2835, ℓ339, ℓ1086, Majority
(12) OMIT και λεγοντες : L, 13

(13) υιε : א, C, D, E, F, K, L, M, S, Δ, Ω, 1, 4, 9, 10, 22, 157, 230, 438, 439, 500, 892*, 1582, 2835, ℓ339, Majority (partim), Scholz
(14) υιος : B, G, W, Y, 7, 8, 11, 12, 34, 35, 36, 44, 201, 490, 556, 901, 1701, ℓ1086, Majority (partim)
(15) ο υιος : 700
(16) κυριε υιε : N, 13, 892c
(17) ιησου υιε : Σ

(18) δαβιδ : Elzevir
(19) δαυιδ : Complutensian Polyglott
(20) δαυειδ : B, D, W
(21) δαδ : א, C, E, F, G, K, L, M, S, Y, Δ, Σ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 34, 35, 36, 43, 44, 157, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, 2835, ℓ339, ℓ1086

 

 

ΙΖ : Περὶ τῶν δύο τυφλῶν

F, 9, 10, 11, 12, 34, 35, 36, 1701, 2835

 

ΟΕ / Ι :

F (f3vc1|p5), G (f7vc2-8rc1), K (f31r), L (f20rc2), M (f38vc1), S (f33v), Ω (f53c1), 4 (f20r), 7 (f36r), 9 (f27v), 10 (f25r), 11 (f46r), 12, (p78), 13 (f10rc2), 22 (f14v), 34 (f48ar), 36 (f51r), 44 (f29v-30r), 157 (f43r), 230 (f28vc2), 438 (f42v), 500 (f26r), 556 (f16r), 892 (f42v-43r), 1582 (f25v), 1701 (f12r), 2835 (f20vc2)

 

Tischendorf Mt 9:27 Tischendorf Mt 9:27

 

 

A Textual Commentary On Matthew 9:27

 

 

 

 

This entry was posted in 01. Κατὰ Ματθαῖον. Bookmark the permalink.

Comments are closed.