Matthew 9:28

ἐλθόντι δὲ εἰς τὴν οἰκίαν προσῆλθον αὐτῷ οἱ τυφλοί· καὶ λέγει αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς· πιστεύετε ὅτι δύναμαι τοῦτο ποιῆσαι; λέγουσιν αὐτῷ· ναί, κύριε.

When he entered into the house, the blind men came to him, and Jesus said to them, “Do you believe that I am able to do this?” They said to him, “Yes, Lord.”

Matt 9:28 [Textus Receptus (Elzevir) (1624)]29
Ἐλθόντι δὲ εἰς τὴν οἰκίαν, προσῆλθον αὐτῷ οἱ τυφλοί, καὶ λέγει αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς· Πιστεύετε ὅτι δύναμαι τοῦτο ποιῆσαι; Λέγουσιν αὐτῷ· Ναί Κύριε.

MSS: E, G, M, Y (f3v), Ω, 1, 4 (f20r-v), 13, 43, 157, 439, 490, 500, 1582 (f25v)

Matt 9:28 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)]
E˙ι˙σ˙ελθοντι δε αυτω εις την οικιαν προσηλθον αυτω οι δυο τυφλοι και λεγει αυτοις οIC πιστευετε οτι δυναμαι υ˙μ˙ι˙ν˙ τουτο ποιησαι λεγουσιν αυτω ναι  κε

Matt 9:28 [Codex Vaticanus Graecus 1209 (B03) (4th century)]
Eλθοντι δε εις την οικιαν προσηλθα- αυτω οι τυφλοι και λεγει αυτοις ο IC πιστευετε οτι  τουτο δυναμαι ποιησαι λεγουσι- αυτω ναι  κε

Matt 9:28 [Codex Ephraemi Syri Rescriptus (C04) (5th century)]
ελθο-τι δε εις την οικιαν προσηλθον αυτω οι τυφλοι· και λεγει αυτοις ο IC πιστευετε οτι δυναμαι ποιησαι τουτο· λεγουσιν αυτω ναι  κε·

Matt 9:28 [Codex Bezae Cantabrigiensis (D05) (5th century)]
Kαι ερχεται εις την οικειαν και προσηλθον αυτω οι δυο τυφλοι και λεγει αυτοις ο ιης πιστευετε οτι δυναμαι τουτο ποιησαι· λεγουσιν αυτω ναι  κε

Matt 9:28 [Codex Basilensis (E07) (8th century)]28r
ελθοντι δὲ εἰς τὴν οἰκία-· προσῆλθον αὐτῶ οἱ τυφλοι· καὶ λεγει αὐτοῖς ὁ IC. Πιστεύετε͵ ὅτι δυναμαι τοῦτο ποιῆσαι· λέγουσιν αὐτῶ͵ Νὰι  κε·

Μatt 9:28 [Codex Seidelianus I (Harley MS5684) (G011) (9th century)]8rc1
ἐλθόντι δὲ εἰς τὴν οἰκία-· προσῆλθον αὐτῶ οἱ τυφλοί· καὶ λέγει αὐτοῖς ὁ ΙC· πιστεύετε· ὅτι δύναμαι τοῦτο ποιῆσαι· λέγουσιν αὐτῶ· ναὶ  κε.

Matt 9:28 [Codex Cyprius (Grec 63) (K017) (9th century)]31r-v
ἐλθόντη δὲ εἰς τὴν οἰκίαν· πρὸσῆλθον αὐτῶ οἱ τυφλοὶ· καὶ λέγει αὐτοῖς ὁ ΙC· πιστεύετε· ὅτι δυναμε τοῦτο ποιῆσαι, λέγουσιν αὐτῶ· ναὶ  κε·

Matt 9:28 [Codex Purpureus Petropolitanus (N022) (6th century)]
Εισελθοντι δε αυτω εις την οικιαν προσηλθον αυτω οι τυφλοι· Και λεγει αυτοις ο ΙC πιστευετε οτι δυναμε τουτο ποιησε λεγουσιν αυτω ναι  κε

Matt 9:28 [Codex Washingtonianus (W032) (5th century)]
ελθοντι δε εις την οικειαν προσηλθον αυτω οι τυφλοι και λεγει αυτοις ο IC πιστευεται οτι δυναμαι τουτο ποιησαι λεγουσιν αυτω ναι  κε

Matt 9:28 [Codex Sangallensis 48 (Δ037) (9th century)]44
Ελθοντι δε εις· την· οικιαν· προσηλθον· αυτω· οι· τυφλοι Και λεγει αυτοις· ο ΙC Πιστευετε· οτι· δυναμαι τουτο ποιησαι· λεγουσιν· αυτω· Ναι  κε

Matt 9:28 [Minuscule 8 (Gr. 49) (11th century)]30vc1
ἐλθόντι δὲ εἰς τὴν οἰκίαν. προσῆλθον αὐτῶ οἱ τυφλοί· καὶ λέγει αὐτοῖς ὁ ισ· πιστεύεται ὅτι δύναμαι τοῦτο ποιῆσαι; λέγουσιν αὐτῶ· ναὶ κε·

Matt 9:28 [Minuscule 44 (Add MS 4949) (12th century)]30r
ἐλθόντι δὲ αὐτῶ εἰς τὴν οἰκίαν. προσῆλθον αὐτῷ· οἱ τυφλοί· καὶ λέγει αὐτοῖς ὁ ισ· πιστεύετε ὅτι δύναμαι τοῦτο ποιῆσαι; λέγουσιν αὐτῷ· ναὶ κε

MSS: 44, 438 (f43r), 439

Matt 9:28 [Minuscule 201 (Add MS 11837) (1357)]26vc2-27rc1
ἐλθόντι δὲ εἰς τὴν οἰκίαν, προσῆλθον αὐτῶ οἱ τϋφλοί· καὶ λέγει αὐτοῖς· Πιστεύετε ὅτϊ δύναμαι τοῦτο ποιῆσαι; λέγουσϊν αὐτῶ· ναί κέ·

Matt 9:28 [Minuscule 700 (Egerton MS 2610) (11th century)]33r
ἐλθόντος δὲ αὑτοῦ εἰς τὴν οἰκίαν· προσῆλθον αὐτῷ οἱ τυφλοί· καὶ λέγει αὐτοῖς ὁ ισ· πιστεύετε ὅτι δύναμαι τοῦτο ποιῆσαι; λέγουσιν αὐτῷ ναί κέ·

Matt 9:28 [Peshitta]
ܘܟ݂ܰܕ݂ ܐܶܬ݂ܳܐ ܠܒ݂ܰܝܬ݁ܳܐ ܩܪܶܒ݂ܘ ܠܶܗ ܗܳܢܽܘܢ ܣܡܰܝܳܐ ܐܳܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܝܶܫܽܘܥ ܡܗܰܝܡܢܺܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܕ݁ܡܶܫܟ݁ܰܚ ܐ݈ܢܳܐ ܗܳܕ݂ܶܐ ܠܡܶܥܒ݁ܰܕ݂ ܐܳܡܪܺܝܢ ܠܶܗ ܐܺܝܢ ܡܳܪܰܢ܂

Matt 9:28 [Old Syriac Sinaitic (Codex Sinaiticus Syriacus sys)]
ܘܟܕ ܐܬܐ ܠܒܝܬܐ ܩܪܒܘ ܠܗ ܗܢܘܢ ܣܡܝܐ ܐܡܪ ܠܗܘܢ ܡܗܝܡܢܝܢ ܐܢܬܘܢ ܕܡܫܟܚ ܐܢܐ ܕܐܥܒܕ ܗܕܐ܂ ܐܡܪ̈ܝܢ ܠܗ ܐܝܢ ܡܪܢ ܡܗܝܡܢܝܢ ܐܢܚܢܢ

Matt 9:28 [Vulgate]
cum autem venisset domum accesserunt ad eum caeci et dicit eis Iesus creditis quia possum hoc facere vobis dicunt ei utique Domine

Critical Apparatus :

(1) ελθοντι δε : א1, B, C, E, G, L, M, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 8, 13, 43, 157, 201, 490, 500, 892, 1582, ℓ339, Majority
(2) ελθοντη δε : K
(3) ελθοντι δε αυτω : S, 7, 44, 438, 439
(4) εισελθοντι δε αυτω : א*, N, 22
(5) και ερχεται : D
(6) ελθοντος δε αυτου : 700

(7) την οικιαν : א, B, C, E, G, K, M, N, S, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 13, 22, 43, 44, 157, 201, 438, 439, 490, 500, 700, 892, 1582, ℓ339, Majority
(8) την οικειαν : D, W
(9) τιν οικιαν : L

(10) προσηλθον : א, C, E, G, K, L, M, N, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 13, 22, 33?, 43, 44, 157, 201, 438, 439, 490, 500, 700, 892, 1582, Majority
(11) προσηλθαν : B
(12) προσηλθων : ℓ339
(13) και προσηλθον : D

(14) τυφλοι : B, C, E, G, K, L, M, N, S, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 439, 490, 500, 700, 892, 1582, ℓ339, Majority
(15) δυο τυφλοι : א, D

(16) ο ιησους : א, B, C, D, E, G, K, L, M, N, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 13, 22, 43, 44, 157, 438, 439, 490, 500, 700, 892, 1582, ℓ339, Majority
(17) OMIT ο ιησους : 201

(18) πιστευετε : א, B, C, D, E, G, K, L, M, N, S, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 13, 22, 43, 44, 157, 201, 438, 439, 490, 500, 700, 892, 1582, Majority
(19) πιστευεται : W, 8, ℓ339

(20) δυναμαι τουτο ποιησαι : א, D, E, G, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 13, 22, 43, 44, 157, 201, 438, 439, 490, 500, 700, 1582, Majority, Vulgate (possum hoc facere)
(21) δυναμε τουτο ποιησαι : K, ℓ339
(22) δυναμε τουτο ποιησε : N
(23) δυναμαι ποιησαι τουτο : C
(24) τουτο δυναμαι ποιησαι : B, 892

 

 

Tischendorf Mt 9:28 Tischendorf Mt 9:28

 

 

A Textual Commentary On Matthew 9:2

 

 

 

 

This entry was posted in 01. Κατὰ Ματθαῖον. Bookmark the permalink.

Comments are closed.