Matthew 27:4

λέγων· ἥμαρτον παραδοὺς αἷμα ἀθῷον. Οἱ δὲ εἶπον· τί πρὸς ἡμᾶς; σὺ ὄψῃ.

saying, “I have sinned by betraying innocent blood.” And they said, “What is that to us? You will see.”

Matt 27:4 [Textus Receptus (Elzevir) (1624)]106
Λέγων· Ἥμαρτον, παραδοὺς αἷμα ἀθῷον. Οἱ δὲ εἶπον· Τί πρὸς ἡμᾶς; σὺ ὄψει.

MSS: E (f89v-90r), Y, 1, 7, 8, 22, 43, 44, 157 (f100r), 201, 438, 490, 556, 700 (υμας)? (f83v), 771, 901 (f49v), 1701 (f62v), ℓ339 (f186rc1), ℓ339 (ii) (f191rc2), ℓ339 (iv) (f195vc2)

Matt 27:4 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)]q76f1rc1
λεγων ημαρτον παραδους αιμα αθωον οι δε ειπον τι προς ημας συ οψη

Matt 27:4 [Codex Alexandrinus (A02) (5th century)]4rc1
Λεγων ημαρτον παραδους αιμα αθωον· οι δε ειπον· τι προς ημας συ οψη·

Matt 27:4 [Codex Vaticanus Graecus 1209 (B03) (4th century)]22bc1-2
λεγων ημαρτον παραδους αιμα αθωον οι δε ειπον τι προς ημας συ οψη

διϗον

Matt 27:4 [Codex Ephraemi Syri Rescriptus (C04) (5th century)]48
λεγων· ημαρτον παραδους αιμα αθωον· οι δε ειπον τι προς ημας συ οψη·

Matt 27:4 [Codex Bezae Cantabrigiensis (D05) (5th century)]96v
* lacunae till Mt 27:12

Matt 27:4 [Codex Seidelianus I (Harley MS5684) (G011) (9th century)]59rc1
λέγων ἥμαρτον παραδοὺς αἷμα ἀθῶον· οἱ δὲ εἶπον· τί προς ἡμᾶς συ ὄψη·

MSS: F (f62vc2), G, K, M, S (f73r-v), Ω, 4 (f58r-v), 892 (f105r), 1582 (f75r), ℓ1086 (iv) (f175rc2), ℓ1086 (v) (f195rc1), ℓ1086 (vi) (f223vc2)

Matt 27:4 [Codex Washingtonianus (W032) (5th century)]105
λεγων ημαρτον παραδους αιμα αθωον   οι δε ειπον τι προς ημας συ οψη

Matt 27:4 [Codex Sangallensis 48 (Δ037) (9th century)]120
λεγων· Ημαρτον παραδουσαι αιμα αθωον Οι δε ειπον· Τι προ ημας συ οψη·

Matt 27:4 [Peshitta]
ܘܶܐܡܰܪ ܚܛܺܝܬ݂ ܕ݁ܰܐܫܠܡܶܬ݂ ܕ݁ܡܳܐ ܙܰܟ݁ܳܝܳܐ ܗܶܢܽܘܢ ܕ݁ܶܝܢ ܐܶܡܰܪܘ ܠܶܗ ܠܰܢ ܡܳܐ ܠܰܢ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܝܳܕ݂ܰܥ ܐܰܢ݈ܬ݁܂

Matt 27:4 [Vulgate]
dicens peccavi tradens sanguinem iustum at illi dixerunt quid ad nos tu videris

Critical Apparatus :

(1) παραδους : א, A, B, C, E, F, G, K, L, M, S, W, Y, Ω, 1, 4, 7, 8, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339, ℓ339 (ii), ℓ339 (iv), ℓ1086 (iv), ℓ1086 (v), ℓ1086 (vi)
(2) παραδουσαι : Δ

(3) αθωον : א, A, B*, C, E, F, G, K, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339, ℓ339 (ii), ℓ339 (iv), ℓ1086 (iv), ℓ1086 (v), ℓ1086 (vi)
(4) δικαιον : B¹, L

(5) ειπον : א, A, B, C, E, F, G, K, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 22, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339, ℓ339 (ii), ℓ1086 (iv), ℓ1086 (v), ℓ1086 (vi)
(6) ειπαν : L, 13, 33,

(7) προς : א, A, B, C, E, F, G, K, L, M, S, W, Y, Ω, 1, 4, 7, 8, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339, ℓ339 (ii), ℓ339 (iv), ℓ1086 (iv), ℓ1086 (v), ℓ1086 (vi)
(8) προ : Δ

(9) οψει : E, Y, 1, 7, 8, 22, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 556, 700, 771, 901, 1582c, 1701, ℓ339, ℓ339 (ii), ℓ339 (iv), Majority
(10) οψη : א, A, B, C, F, G, K, M, S, W, Δ, Ω, 4, 13, 33, 892, 1582*, ℓ1086 (iv), ℓ1086 (v), ℓ1086 (vi), Scholz

 

 

A Textual Commentary On Matthew 27:4

 

 

 

 

 

This entry was posted in 01. Κατὰ Ματθαῖον. Bookmark the permalink.

Comments are closed.