Matthew 27:65

Ἔφη δὲ αὐτοῖς ὁ Πιλᾶτος· ἔχετε κουστωδίαν· ὑπάγετε ἀσφαλίσασθε ὡς οἴδατε.

Then Pilate said to them, “You have a guard; go make it as secure as you know how.”

Matt 27:65 [Textus Receptus (Elzevir) (1624)]112
Ἔφη δὲ αὐτοῖς ὁ Πιλᾶτος· Ἔχετε κουστωδίαν· ὑπάγετε, ἀσφαλίσασθε ὡς οἴδατε.

MSS: M, S (f76rc2), Y (f76v|154), Δ, Ω, 1, 8, 22, 43, 201, 892, 1582, 1701 (f66r),

Matt 27:65 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)]q76f2rc1
Εφη δε αυτοις ο πιλατος εχετε κουστωδιαν· ϋπαγετε ασφαλισασθαι ως οιδατε

Matt 27:65 [Codex Alexandrinus (A02) (5th century)]5rc1
εφη δε αυτοις ο πειλατος εχετε κουστωδιαν ϋπαγετε ασφαλισασθε ως οιδατε

Matt 27:65 [Codex Vaticanus Gr. 1209 (B03) (4th century)]
εφη αυτοις ο πειλατος εχετε σκουστωδιαν υπαγετε ασφαλισασθε ως οιδατε

Matt 27:65 [Codex Ephraemi Syri Rescriptus (C04) (5th century)]50
Εφη δε αυτοις ο πιλατος εχετε κουστωδιαν υπαγετε ασφαλισασθαι ως οιδατε·

Matt 27:65 [Codex Bezae Cantabrigiensis (D05) (5th century)]101v|188
Εφη δε αυτοις ο πειλατος εχεται φυλακας κουστουδιαν ϋπαγεται ασφαλισασθαι ως οιδατε

* φυλακας = erased

Matt 27:65 [Codex Seidelianus I (Harley MS5684) (G011) (9th century)]63vc1
Ἔφη αὐτοῖς ὁ πιλᾶτος· ἔχετε κουστωδίαν· ϋπάγετε ἀσφαλίσασθε ὡς οἴδατε.

MSS: E, G, 438, 556 (f55r), 700 (f87v)

Matt 27:65 [Codex Cyprius (Grec 63) (K017) (9th century)]79v-80r
ἔφη αὐτοῖς ὁ πιλᾶτος· ἔχετε κουστωδίαν· ὑπάγετε ἀσφαλίσασθε ὡς ύδατε·

Matt 27:65 [Codex Washingtonianus (W032) (5th century)]110
Εφη δε αυτοις ο πειλατος εχεται κουστωδιαν ὑπαγεται ασφαλισασθαι ως οιδατε

Matt 27:65 [Codex Sangallensis 48 (Δ037) (9th century)]126
Εφη δε αυτοις ο πιλατος· εχετε κουστωδιαν υπαγετε ασφαλισασθε ως οιδατε·

Matt 27:65 [Peshitta]
ܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܦ݁ܺܝܠܰܛܳܘܣ ܐܺܝܬ݂ ܠܟ݂ܽܘܢ ܩܶܣܛܽܘܢܳܪܶܐ ܙܶܠܘ ܐܶܙܕ݁ܰܗ݈ܪܘ ܐܰܝܟ݁ܰܢܳܐ ܕ݁ܝܳܕ݂ܥܺܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ܂

Matt 27:65 [Vulgate]
ait illis Pilatus habetis custodiam ite custodite sicut scitis

Critical Apparatus :

(1) εφη δε : א, A, C, D, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 8, 22, 43, 44, 201, 892, 1701, 1582,
(2) OMIT δε : B, E, F, G, K, L, 4, 7, 33, 157, 438, 490, 556, 700, 771, 901, ℓ1, ℓ339, ℓ1086, Peshitta, Vulgate

(3) πιλατος : א, C, E, F, G, K, L, M, S, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, ℓ1, ℓ339, ℓ1086
(4) πειλατος : A, B, D, W

(5) εχετε : א, A, B, C, E, F, G, K, L, M, S, Y, Δ, Ω, 1, 7, 8, 22, 33, 43, 157, 201, 438, 490, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, ℓ1, ℓ339, ℓ1086
(6) εχεται : D, W, 44
(7) OMIT εχετε κουστωδιαν : 4

(8) κουστωδιαν : א, A, C, E, F, G, K, L?, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 7, 8, 22, 33, 43, 201, 438, 490, 556, 700, 771, 892, 1582, 1701, ℓ1, ℓ339, ℓ1086
(9) κουστοδιαν : 44, 157,
(10) κουστουδιαν : D¹, 901,
(11) σκουστωδιαν : B (See Mt 28:11)
(12) φυλακας : D*

(13) υπαγετε : א, A, B, C, E, F, G, K, L?, M, S, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, ℓ1, ℓ339, ℓ1086
(14) υπαγεται : D, W

(15) ασφαλισασθε : A, B, E, F, G, K, L, M, S, Y, Δ, 1, 4, 7, 8, 22, 33, 43, 44, 201, 438, 490, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, ℓ1, ℓ339, ℓ1086
(16) ασφαλισασθαι : א, C, D, W, 157,

(17) ως : א, A, B, C, D, E, F, G, K, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, ℓ1, ℓ339, ℓ1086
(18) εως : L

(19) οιδατε : א, A, B, C, D, E, F, G, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, ℓ1, ℓ339, ℓ1086
(20) υδατε : K

 

 

A Textual Commentary On Matthew 27:65

 

 

 

 

This entry was posted in 01. Κατὰ Ματθαῖον. Bookmark the permalink.

Comments are closed.