Matthew 4:20

Oἱ δὲ, εὐθέως ἀφέντες τὰ δίκτυα, ἠκολούθησαν αὐτῷ.

And they, immediately leaving the nets, followed him.

Matt 4:20 [Textus Receptus (Elzevir) (1624)]10
Οἱ δὲ εὐθέως ἀφέντες τὰ δίκτυα, ἠκολούθησαν αὐτῷ.

MSS: א, B, C, L, M, S, Δ, Σ, Ω, 1, 3 (p11), 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 33 (f102r), 34, 35, 65, 109, 157 (f28r), 201, 230 (f20rc2), 438, 439, 490, 500, 501 (f9r-v), 556, 699, 700, 892, 1203, 1582, 2603, 2835 (f4vc1), ℓ339, ℓ1086 (f69vc2)

Matt 4:20 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)]
Ὁι δε ευθεως αφεντες τα δικτυα ηκολουθησαν αυτω·

Matt 4:20 [Codex Vaticanus Gr. 1209 (B03) (4th century)]
οι δε ευθεως αφεντες τα δικτυα ηκολουθησαν αυτω

Matt 4:20 [Codex Ephraemi Syri Rescriptus (C04) (5th century)]
Oι δε ευθεως αφεντες τα δικτυα ηκολουθησαν αυτω·

Matt 4:20 [Codex Bezae Cantabrigiensis (D05) (5th century)]9v|20
οι δε ευθεως αφεντες τα δικτυα ηκολουθησαν αυτω

Matt 4:20 [Codex Basilensis (E07) (8th century)]11r
οι δε ευθεως αφεντες τα δικτουια ηκολουθησαν αυτω·

Matt 4:20 [Codex Cyprius (Grec 63) (K017) (9th century)]19v
οἱ δὲ, εὐθέως· ἀφέντες τὰ δίκτυα αὐτῶν ἠκολούθησαν αὐτῶ·

MSS: K, W, 43, 72, 504, 505 (f6v)

Matt 4:20 [Codex Regius (Grec 62) (L019) (8th century)]9vc2
οἱ δὲ εὐθέως ἀφέντες τὰ δίκτύα ἠκολούθησαν αὐτῶ.

Matt 4:20 [Codex Washingtonianus (W032) (5th century)]
οι δε ευθεως αφεντες τα δικτυα αυτων ηκολουθησαν αυτω·

Matt 4:20 [Codex Sangallensis 48 (Δ037) (9th century)]29
Οι δε ευθεως αφεντες τα δικτυα ηκολουθησαν αυτω·

Matt 4:20 [Minuscule 1 (12th century)]164r
οἱ δὲ εὐΘέως ἀφέντες τὰ δίκτυα ἠκολούθησαν αὐτ{ῷ}·

Matt 4:20 [Minuscule 22 (Grec 72) (Codex Colbertinus 2467) (12th century)]10v
οἱ δὲ εὐθέως ἀφέντες τὰ δίκτυα, ἠκολούθησαν …

*   lacuna … Mt 5:25 (f1r)

Matt 4:20 [Minuscule 44 (Add MS 4949) (12th century)]19r
οἱ δὲ εὐθέως ἀφέντες τὰ δίκτυα· ἠκολούθησαν αὐτῷ.

Matt 4:20 [Minuscule 72 (11th century)]10v
οἱ δὲ εὐθέως ἀφέντες τὰ δίκτυα αὐτῶν· ἠκολούθησαν αὐτῶ·

Matt 4:20 [Minuscule 109 (1326)]30v
οἱ δὲ εὐθέως ἀφέντες τὰ δΐκτϋα ἠκολούθησαν αὐτῷ.

Matt 4:20 [Minuscule 113 (11th century)]31v
οἱ δἒ, ἀφέντες τὰ δίκτυα, ἠκολούθησαν αὐτῶ·

Matt 4:20 [Minuscule 201 (1357)]15vc2
οἱ δἒ εὐθέως ἀφέντες τὰ δΐκτϋα, ἠκολούθησαν αὐτῶ·

Matt 4:20 [Minuscule 438 (12th century)]22v-23r
οἱ δὲ εὐθέως ἀφέντες τὰ δίκτυα, ἠκολούθησαν αὐτῶ.

Matt 4:20 [Minuscule 439 (1159)]14rc2
οἱ δὲ, εὐθέως ἀφέντες τὰ δίκτυα, ἠκολούθησαν αὐτῶ·

Matt 4:20 [Minuscule 504 (1033)]17v
οἱ δἒ, εὐθέως ἀφέντες τὰ δίκτυα αὐτῶν. ἠκολούθησᾶν αὐτῶ.

Matt 4:20 [Peshitta]
ܗܶܢܽܘܢ ܕ݁ܶܝܢ ܡܶܚܕ݂ܳܐ ܫܒ݂ܰܩܘ ܡܨܺܝܕ݂ܳܬ݂ܗܽܘܢ ܘܶܐܙܰܠܘ ܒ݁ܳܬ݂ܪܶܗ܂

Matt 4:20 [Old Syriac Curetonian (Codex Curetonianus Syriacus syc)]
ܐܡܪ ܠܗܘܢ ܝܫܘܥ܂ ܬܘ ܒܬܪܝ ܘܐܥܒܕܟܘܢ ܨܝ̈ܕܐ ܕܒ̈ܢܝ ܐܢܫܐ܂

Matt 4:20 [Old Syriac Sinaitic (Codex Sinaiticus Syriacus sys)]
ܗܢܘܢ ܕܝܢ ܒܗ ܒܫܥܬܐ ܫܒܩܘ ܡܨܝܕܬܗܘܢ ܘܐܬܘ ܒܬܪܗ܂

Matt 4:20 [Vulgate]
at illi continuo relictis retibus secuti sunt eum

Critical Apparatus :

(1) ευθεως αφεντες : א, B, C, D, E, K, L, M, S, W, Δ, Σ, Ω, 1, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 33, 34, 35, 18, 43, 44, 65, 72, 109, 157, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 501, 504, 505, 556, 699, 700, 892, 901, 1203, 1582, 2603, 2835, ℓ339, ℓ1086, Majority
(2) αφεντες ευθεως : 36
(3) OMIT ευθεως : 113

(4) δικτυα : א, B, C, D, E, L, M, S, Δ, Σ, Ω, 1, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 33, 34, 35, 36, 44, 65, 109, 113, 157, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 501, 556, 699, 700, 892, 1203, 1582, 2603, 2835, ℓ339, ℓ1086, Majority
(5) ADD αυτων : K, W, 43, 72, 504, 505, 901, Peshitta, Syriac Sinaitic

 

 

Tischendorf Mt 4:20 Tischendorf Mt 4:20

 

 

A Textual Commentary On Matthew 4:20

(a) Parablepsis : δικτυα αυτων ηκολουθησαν αυτω in W – Copyist of Codex Washingtonensis copied αὐτῶν ἠκολούθησαν αὐτῷ from Matt 4:22 which has similar ending (homoeoteleuton) with Matt 4:20. This is the reason why the next two verses (Matt 4:21-22) were omitted in Codex Washingtonensis.

This entry was posted in 01. Κατὰ Ματθαῖον. Bookmark the permalink.

Comments are closed.